2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

INTERREG programma

Garden Pearls II

Projekta nosaukums:  “Garden Pearls for all” (tulk. “Dārza Pērles ikvienam”)

Projekta akronīms: “Garden Pearls II” (tulk. “Dārza Pērles II”)

Projekta Nr. EE-LV00038

Programma, prioritāte: Interreg Igaunijas-Latvijas programma 2021.-2027. gadam, 4. prioritāte: Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze.

Projekta mērķis: dažādot un uzlabot dārzu tūrisma piedāvājumu, veicinot ilgtspējīgu tūrismu Igaunijas-Latvijas pierobežas zonā, attīstot cilvēkiem ar invaliditāti, ierobežotām pārvietošanās spējām vai citām īpašām vajadzībām (ģimenes, vecāka gadagājuma cilvēki) pieejamu dārzu, parku un dabas vietu tīklu.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:

 • Smiltenes novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam;
 • Vidējā termiņa prioritāte:  VTP2 – Attīstīta ekonomiskā vide un sadarbība;
 • Rīcības virziens: RV11 Tūrisms un mārketings;
 • Uzdevums U43. Veicināt tūrisma un pakalpojumu nozares izaugsmi;
 • Uzdevums U44. Attīstīt tūrisma objektus un infrastruktūru.

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2023.- 30.09.2026.

Projekta budžets:  1 155 991.00 EUR (t.sk. 80%  jeb 994 792.80 EUR Programmas ERAF finansējums un 20% jeb 231 198.20 EUR valsts un pašu līdzfinansējums); Smiltenes novada pašvaldības izmaksas projektā ir 31 850 EUR, kas ietver Programmas līdzekļus 25 480 EUR,  valsts līdzfinansējumu 3 185 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 3 185 EUR.

Projekta vadošais partneris: Vidzemes tūrisma asociācija, https://www.vidzeme.com/lv/.

Projekta partneri:

Projektā iekļautās Smiltenes novada pašvaldības aktivitātes:

Smiltenes novada pašvaldība projektā piedalās pirmo reizi un kā projekta īstenošanas vietu ir izvirzījusi Smiltenes Kalnamuižas vēsturiskās daļas, bijušās dārzniecības teritoriju. Šī projekta ietvaros tiks uzsākti teritorijas sakopšanas darbi, veidojot sakoptu un atvērtu publisko ārtelpu – tiks uzstādītas augstās dobes kopienas dārza idejas aizsākšanai, uzstādīti teritorijas labiekārtojuma elementi un sakārtota ūdens ņemšanas vieta, tādējādi veicinot  vietas pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Tāpat plānots uzstādīt piemērotu informācijas stendu, izstrādāt dārza tūrisma piedāvājumu atspoguļojošu (projekta Dārza pērles) mājas lapā, piedalīties vadlīniju dārzu tūrismā sagatavošanā un piedalīties zināšanu apmaiņas pasākumos, sekmējot ilgtspējīgu, pieejamu tūrisma attīstību novadā. Projektā paredzēta sadarbība ar vides pieejamības ekspertu, ar kuru plānots apsekot teritoriju un rast efektīvākos vides piejamības risinājumus.

Projekta aktivitātes tiek īstenotas ar Interreg Igaunijas-Latvijas programmas 2021.-2027. gadam, atbalstu.


14.11.2023.

ChemClimCircle

Projekta nosaukums:
Projekts “Integrating criteria for chemicals, climate and circularity in procurement processes” (latviskiĶīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos)
Projekta mērķis:
Programmas mērķis ir atbalstīt transnacionālās sadarbības aktivitātes institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādi, pieredzes apmaiņu, normatīvo aktu pilnveidošanu un politiku sekmēšanu, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī testēšanu ar pilota aktivitāšu palīdzību.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.- 2027. gadam, klimatneitrālas sabiedrības.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3: līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
Rīcības virziens 12: vide un dabas resursi
Uzdevums 45: sekmēt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību
Projekta aktivitātes:
Projekts ir vērsts uz zaļā un aprites publiskā iepirkuma procedūru ieviešanu pašvaldību līmenī, kas mazāk kaitē klimatam, mazāk rada atkritumus, efektīvāk izmanto resursus, un mazina kaitīgu ķīmisku vielu klātbūtni.
Aktivitātes:
Smiltenes novada pašvaldība šajā projektā pilotēs iepirkumus, kas mazāk kaitē klimatam, mazāk rada atkritumus, efektīvāk izmanto resursus, un mazina kaitīgu ķīmisku vielu klātbūtni un vēlāk ar savu pieredzi plāno motivēt arī citas Latvijas pašvaldības sekot šim piemēram.
Projekta partneri:
Stokholmas pilsētas pašvaldība un nevalstiskā organizācija “BEF Germany”, izpētes centrs “Stockholm Environment Institute Tallinn Centre”, Tauraģes pašvaldība, biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”, nevalstiskā organizācija “Environmental Centre for Administration and Technology”, Turku universitāte, izpētes centrs “POMINNO Ltd.”
Projekta ilgums:
01.10.2022. – 01.10.2024.
Projekta finansējums:
Kopējās plānotās projekta izmaksas 8 partneriem: 499 940,00 EUR
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas: 26 880,00 EUR
Programmas finansējums: 21 504,00 EUR
Pašvaldības finansējums: 4 032,00 EUR
Valsts budžeta dotācija: 1 344,00 EUR

22.12.2022.

StoPWa

Projekta nosaukums:

Projekts “Stormwater purification with construction and demolition waste” ,Nr.CB0100091 (latviski – Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietusūdens attīrīšanā),

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir pārrobežu sadarbībā izstrādāt un testēt daudzslāņu lietus ūdeņu filtrācijas sistēmas, izmantojot reģenerētus būvniecības atkritumus.

Programma, prioritāte, aktivitāte:

INTERREG Centrālā Baltijas programma 2021.- 2027. gadam, vides un resursu izmantošana.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:

Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens 14: Klimatnoturība un enerģētika

Uzdevums 53: Sekmēt pielāgošanos klimata pārmaiņām

Rīcības virziens 15: Publiskā ārtelpa un infrastruktūra

Uzdevums 59: Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks izstrādāts pārbaudīts risinājums, kā izmantot reģenerētus būvniecības atkritumus lietus ūdens filtros. Inovatīvais risinājums sniegs ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā šajā jomā, radot idejas un iespējas, kā arī ļaus pašvaldībām ieviest jaunus, klimatam draudzīgus risinājumus lietus ūdeņu attīrīšanai.

Aktivitātes:

Projekts ir vērsts uz inovatīvas lietus ūdeņu filtrācijas sistēmas izstrādāšanu un testēšanu gan laboratorijas vidē, gan ārtelpas testos, kuros tiks būvēti pilna mēroga lietus ūdens filtri Lahti pilsētā (Somija), Harju apriņķī (Igaunija) un Smiltenes novada pašvaldībā.

Projekta partneri:

Lahti pilsēta (Somija), LUT universitāte (Somija), Helsinku universitāte (Somija), Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Harju apriņķa pašvaldību apvienība (Igaunija), Smiltenes novada pašvaldība (Latvija).

Projekta ilgums:

01.04.2023. – 31.03.2026.

Projekta finansējums:

Kopējās plānotās projekta izmaksas 6 partneriem 2 587 356,53 EUR

Programmas finansējums 2 069 885,05 EUR

Smiltenes novada pašvaldības projekta tiešās izmaksas 309 580,89 EUR

Programmas finansējums 247 664,71 EUR

Nacionālais finansējums 30 958,09 EUR
Pašvaldības finansējums 30 958,09 EUR

Pievienotie dokumenti:

25.04.2023

26.03.2024.

3I solutions for PS

“Enabling better public services in BSR with immersive, intelligent and innovative solutions” (latviski – Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana Baltijas jūras reģionā ar visaptverošiem, inteliģentiem un inovatīviem risinājumiem), akronīms – “3I solution for PS”.

Projekta mērķis:

Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem.

Projekta “3I solution for PS” mērķis ir palīdzēt Baltijas reģiona mazo pilsētu administrācijām un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ieviest inovācijas, kas balstītas uz jaunām, viedām un pieejamām tehnoloģijām.

Programma, prioritāte:

Programma: Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.- 2027. gadam.

Prioritāte: inovatīvas sabiedrības.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:

Vidēja termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība.
Rīcības virziens 2: Pakalpojumi un pārvaldība.
Uzdevums 10: Pilnveidot infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi pārvaldei un pakalpojumu sniegšanai.

Projekta aktivitātes:

Projekts ir vērsts uz  inovāciju pārvaldības praksi Baltijas jūras reģionā, pilotējot paplašinātās realitātes tehnoloģiju ieviešanu, sniedzot pozitīvus un izmērāmus rezultātus investīciju piesaistei. Projekta ietvaros tiks izstrādāts ceļvedis veiksmīgai inovāciju vadībai publiskajā sektorā un īstenots apmācību kurss.
Aktivitātes:
Smiltenes novads līdzdarbosies paplašinātās realitātes risinājumu izstrādē, kā arī testēs tos publiskajā ārtelpā uzstādot viedos soliņus.

Projekta partneri:

Vadošais projekta  partneris:

Lapēnrantas-Lahti Tehnoloģiju universitāte Somijā (Lappeenrannan-Lahden Teknillinen Vliopisto LUT)

Projekta partneri:

Uzņēmums AR-GO lab Oy Somijā,

Mazovijas attīstības aģentūra Polijā ( Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.),

Kauņas zinātnes un tehnoloģijas parks Lietuvā ( Kauno mokslo ir technologijų parkas),

Smiltenes novada pašvaldība.

Projekta ilgums:

01.08.2023. – 31.07.2025.

Projekta finansējums:

 • Kopējās plānotās projekta izmaksas 5 partneriem: 498 400,00 EUR
 • Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas projektā: 81 200,00 EUR
  No kuriem:
  – Programmas finansējums 64 960,00 EUR
  – Pašvaldības finansējums: 8 120,00 EUR
  – Valsts budžeta dotācija : 8 120,00 EUR
Pievienotie dokumenti:

04.01.2024.

03.01.2024.

27.09.2023.

Joint Trainings and competitions in Estonia and Latvia

Projekta nosaukums:
Projekts “Joint trainings and competitions in Estonia and Latvia” (latviski– Kopīgi treniņi un sacensības Latvijā un Igaunijā).

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir organizēt kopējas starptautiskas sacensības un nometnes bērniem un jauniešiem Latvijas – Igaunijas pierobežas teritorijā un gūt pieredzi kā kaimiņu valstis organizē vietējās sporta aktivitātes.

Programma, prioritāte, aktivitāte:

Igaunijas – Latvijas programma 2021.-2027. gadam

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:

Vidēja termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība.
Rīcības virziens 5: Sports un aktīvā atpūta.
Uzdevums 22: Nodrošināt daudzveidīgu un kvalitatīvu sporta un aktīvās atpūtas pasākumu piedāvājumu.

Uzdevums 23: Sekmēt sporta izglītības un tautas sporta iespēju pieejamību.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks rīkotas Vieglatlētikas sacensības Valka-Valga-Smiltene, sporta turnīri futbolā, basketbolā, florbolā, kā arī šaušanas sacensības un 3 sporta nometnes.

Projekta partneri:

Projekta partneri ir Valgas pašvaldība un Valkas novada pašvaldība.

Projekta ilgums:
01.08.2023. – 30.11.2024.

Projekta finansējums:

Kopējās plānotās projekta izmaksas: 22 465,00 EUR
Programmas finansējums: 17 972,00 EUR
Pašvaldības finansējums: 2 246,50 EUR
Valsts budžeta dotācija: 2 246,50 EUR
Pievienotie dokumenti:

28.08.2023. Sporta speciālisti un sporta skolu izglītojamie dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Ventspili.

19.10.2023. Sporta speciālisti dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Tartu, Otepi un Pērnavu.

11.03.2024. Smiltenes, Valkas un Valgas jaunie futbolisti pulcējas nometnē Kaariku.