2023. gada 28. sept.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

INTERREG programma

ChemClimCircle

Projekta nosaukums:
Projekts “Integrating criteria for chemicals, climate and circularity in procurement processes” (latviskiĶīmisko vielu, klimata un aprites kritēriju integrēšana iepirkuma procesos)
Projekta mērķis:
Programmas mērķis ir atbalstīt transnacionālās sadarbības aktivitātes institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādi, pieredzes apmaiņu, normatīvo aktu pilnveidošanu un politiku sekmēšanu, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī testēšanu ar pilota aktivitāšu palīdzību.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.- 2027. gadam, klimatneitrālas sabiedrības.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3: līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
Rīcības virziens 12: vide un dabas resursi
Uzdevums 45: sekmēt dabas resursu aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību
Projekta aktivitātes:
Projekts ir vērsts uz zaļā un aprites publiskā iepirkuma procedūru ieviešanu pašvaldību līmenī, kas mazāk kaitē klimatam, mazāk rada atkritumus, efektīvāk izmanto resursus, un mazina kaitīgu ķīmisku vielu klātbūtni.
Aktivitātes:
Smiltenes novada pašvaldība šajā projektā pilotēs iepirkumus, kas mazāk kaitē klimatam, mazāk rada atkritumus, efektīvāk izmanto resursus, un mazina kaitīgu ķīmisku vielu klātbūtni un vēlāk ar savu pieredzi plāno motivēt arī citas Latvijas pašvaldības sekot šim piemēram.
Projekta partneri:
Stokholmas pilsētas pašvaldība un nevalstiskā organizācija “BEF Germany”, izpētes centrs “Stockholm Environment Institute Tallinn Centre”, Tauraģes pašvaldība, biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”, nevalstiskā organizācija “Environmental Centre for Administration and Technology”, Turku universitāte, izpētes centrs “POMINNO Ltd.”
Projekta ilgums:
01.10.2022. – 01.10.2024.
Projekta finansējums:
Kopējās plānotās projekta izmaksas 8 partneriem: 499 940 EUR
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas: 26 880 EUR
Programmas finansējums: 21 504 EUR
Pašvaldības finansējums: 4 032 EUR
Valsts budžeta dotācija: 1 344 EUR

22.12.2022.

Projekts “StoPWa”

Projekta nosaukums:

Projekts “Stormwater purification with construction and demolition waste” ,Nr.CB0100091 (latviski – Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietusūdens attīrīšanā),

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir pārrobežu sadarbībā izstrādāt un testēt daudzslāņu lietus ūdeņu filtrācijas sistēmas, izmantojot reģenerētus būvniecības atkritumus.

Programma, prioritāte, aktivitāte:

INTERREG Centrālā Baltijas programma 2021.- 2027. gadam, vides un resursu izmantošana.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:

Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība

Rīcības virziens 14: Klimatnoturība un enerģētika

Uzdevums 53: Sekmēt pielāgošanos klimata pārmaiņām

Rīcības virziens 15: Publiskā ārtelpa un infrastruktūra

Uzdevums 59: Veicināt ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu un aprites ekonomiku

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks izstrādāts pārbaudīts risinājums, kā izmantot reģenerētus būvniecības atkritumus lietus ūdens filtros. Inovatīvais risinājums sniegs ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā šajā jomā, radot idejas un iespējas, kā arī ļaus pašvaldībām ieviest jaunus, klimatam draudzīgus risinājumus lietus ūdeņu attīrīšanai.

Aktivitātes:

Projekts ir vērsts uz inovatīvas lietus ūdeņu filtrācijas sistēmas izstrādāšanu un testēšanu gan laboratorijas vidē, gan ārtelpas testos, kuros tiks būvēti pilna mēroga lietus ūdens filtri Lahti pilsētā (Somija), Harju apriņķī (Igaunija) un Smiltenes novada pašvaldībā.

Projekta partneri:

Lahti pilsēta (Somija), LUT universitāte (Somija), Helsinku universitāte (Somija), Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Harju apriņķa pašvaldību apvienība (Igaunija), Smiltenes novada pašvaldība (Latvija).

Projekta ilgums:

01.04.2023. – 31.03.2026.

Projekta finansējums:

Kopējās plānotās projekta izmaksas 6 partneriem 2 587 356,53 EUR

Programmas finansējums 2 069 885,05 EUR

Smiltenes novada pašvaldības projekta tiešās izmaksas 309 580,89 EUR

Programmas finansējums 247 664,71 EUR

Nacionālais finansējums 30 958,09 EUR
Pašvaldības finansējums 30 958,09 EUR

Pievienotie dokumenti:

25.04.2023

3I solution for PS

“Enabling better public services in BSR with immersive, intelligent and innovative solutions” (latviski – Labāku sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana Baltijas jūras reģionā ar visaptverošiem, inteliģentiem un inovatīviem risinājumiem), akronīms – “3I solution for PS”.

Projekta mērķis:

Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem.

Programma, prioritāte, aktivitāte:

Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2021.- 2027. gadam, inovatīvas sabiedrības.

Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:

Vidēja termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība.
Rīcības virziens 2: Pakalpojumi un pārvaldība.
Uzdevums 10: Pilnveidot infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi pārvaldei un pakalpojumu sniegšanai.

Projekta aktivitātes:

Projekts ir vērsts uz  inovāciju pārvaldības praksi Baltijas jūras reģionā, pilotējot paplašinātās realitātes tehnoloģiju ieviešanu, sniedzot pozitīvus un izmērāmus rezultātus investīciju piesaistei. Projekta ietvaros tiks izstrādāts ceļvedis veiksmīgai inovāciju vadībai publiskajā sektorā un īstenots apmācību kurss.
Aktivitātes:
Smiltenes novads līdzdarbosies paplašinātās realitātes risinājumu izstrādē, kā arī testēs tos publiskajā ārtelpā uzstādot viedos soliņus.

Projekta partneri:

Lapēnrantas-Lahti Tehnoloģiju universitāte Somijā (Lappeenrannan-Lahden Teknillinen Vliopisto LUT), uzņēmums AR-GO lab Oy Somijā, Mazovijas attīstības aģentūra Polijā ( Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.), Kauņas zinātnes un tehnoloģijas parks Lietuvā ( Kauno mokslo ir technologijų parkas).

Projekta ilgums:

01.08.2023. – 01.08.2025.

Projekta finansējums:

  • Kopējās plānotās projekta izmaksas 5 partneriem: 498 400.00 EUR;
  • Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas projektā: 81 200.00 EUR.
    No kuriem:
    – Programmas finansējums 64 960.00 EUR;
    – Pašvaldības finansējums: 8 120 EUR;
    – Valsts budžeta dotācija : 8,120 EUR.
Pievienotie dokumenti:
27.09.2023.