2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Apes Kultūras centrs

Apes kultūras centrs ar apakšstruktūru Apes Amatu māja tiek izveidots 2024.gada 1. janvārī

Sākotnēji nams bija pakļauts Valkas apriņķa Apes pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai, kas tika dibināts kā Tautas nams. Par dibināšanas laiku tiek uzskatīts 1943.gads. Pirmajos gados darbojas jauktais koris, deju kolektīvs, dramatiskais pulciņš. Tautas nams (tāpat kā visas citas valsts un pašvaldību iestādes) visos laikos ir strādājis pēc tā laika esošās valsts politikas. Tajā strādājuši zinoši, savu pilsētu mīloši darbinieki.

Misija:

Apes Kultūras centrs – vieta, kurā notiek visu paaudžu iesaistīšana aktuālu, daudzveidīgu kultūras produktu veidošanā un izmantošanā, latvisko tradīciju saglabāšanā, dziesmu un deju svētku nepārtrauktības nodrošināšanā, lokālpatriotisma stiprināšanā.

Vīzija:

Apes Kultūras centrs (kopienas centrs) nodrošina visu paaudžu iesaistīšanu kultūras un mūžizglītības procesos Apes pilsētā un pagastā, sniedzot visu paaudžu iedzīvotājiem un viesiem kvalitatīvus, mūsdienīgus kultūras, tūrisma un mūžizglītības pasākumus un notikumus, saglabājot tradīcijas, stiprinot kopienu un attīstot pierobežas atpazīstamību un sadarbību.

Darbība:

Pamatdarbības virzieni: amatiermākslas kolektīvu darbības organizēšana un nodrošināšana, koncertu, izrāžu, atpūtas vakaru, izstāžu, meistarklašu organizēšana dažādām vecuma grupām. Kultūras centrs organizē sadarbību ar citām kultūras un izglītības iestādēm. Apes kultūras centru apmeklē visu paaudžu cilvēki, līdz ar to, pasākumi tiek pielāgoti viņu interesēm un iespējām. Dažādu sadarbības projektu rakstībā un realizācijā.

Vērtības:

Cilvēks – katrs cilvēks ir vērtība;

Atbildība – griba un spēja paredzēt savas izvēles un rīcības sekas, rīkoties, respektējot citu cilvēku cieņu un brīvību;

Drosme – izlēmība, baiļu pārvarēšana, rakstura stingrība, situācijas novērtēšana un cieņpilna rīcība, uzņēmība, centieni pēc taisnīgā un labā;

Godīgums – uzticamība, patiesums, vārdu un darbu saskaņa;

Centība – uzcītība, rūpība un griba jebkuru darbu veikt pēc iespējas mērķtiecīgāk, kvalitatīvāk un produktīvāk.

Mērķi:

Izveidot profesionālu uz sadarbību vērstu komandu, kas strādā vienā virzienā, iesaistot citas iestādes un darbiniekus;

Sadarbībā ar kopienas iedzīvotājiem, veidot mūsdienīgus, kvalitatīvus daudzveidīgus kultūras un tūrisma notikumus un izglītojošas aktivitātes visām vecuma un interešu grupām;

Veidot sadarbību un atpazīstamību Latvijas un Igaunijas pierobežā;

Saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu, Dziesmu un Deju svētku tradīciju nepārtrauktību;

Veikt Kultūras centra lielās zāles un skatuves energoefektivitātes uzlabojumus, nomainot elektroinstalācijas un apgaismojumu.

Izstrādāt telpu nomas izcenojumu Amatu mājas zālēm korporatīvu pasākumu, konferenču, semināru, meistarklašu rīkošanai.

Apes Kultūras centra un Amatu mājas darba laiks:

Pirmdiena: 10.00 – 18.00

Otrdiena: 10.00 – 18.00

Trešdiena: 10.00 – 18.00

Ceturtdiena: 10.00 – 18.00

Piektdiena: 10.00 – 18.00

Sestdiena, Svētdiena darba laiks saskaņā ar pasākumu plānu.

Ja sestdien vai svētdien notikuši pasākumi – pirmdiena brīva.

 

Apes kultūras centra vadītāja Ilva Sāre

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: 2783322

Apes amatu mājas vadītāja Ilze Kaktiņa

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: 29352640

E. Zālītes memoriālā māja

Apmeklējumu pieteikt pa tālr. 29352640

 

Apes Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi, interešu grupas 2024. gadā.

 Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Metenis”, vadītaja Lāsma Skutāne –  26178257

Jauktais koris “Ape”, vadītāja Sandra Oto – 29326532

Sieviešu vokālais ansamblis, vadītāja Sandra Oto – 29326532

Kapela “Ope”, vadītāja Sandra Oto –  29326532

Bērnu tautisko deju kolektīvs “Nebēdnieki” , vadītāja Dace Ķelpe- 29448831

3. – 4. gadu grupa

     

5.- 6. gadu grupa

1.-3. klašu grupa

4-6. klašu grupa

7.- 9. klašu grupa

Līnijdeju kolektīvs “Īstās meitenes”, vadītāja Dace Ķelpe – 29448831

Amatnieku studija ”Ape “, vadītāja Anda Plauma – 26323341

Pūtēju grupa, vadītājs Jānis Teters – 29537277

Jauniešu vokālā grupa “Trio” – vadītāja Sandra Oto – 29326532