2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Pilsētvide

Reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās saskaņošana
Persona, kura vēlas izvietot izkārtni, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu publiskā vietā vai vietā, kas vērsta pret publisku vietu, Smiltenes novada Būvvaldē iesniedz saskaņošanai iesniegumu ar tam pievienotu reklāmas vai reklāmas objekta projektu, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām:
 
Pēc Būvvaldes lēmuma par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu (ar nosacījumiem vai bez tiem) pieņemšanas, Būvvalde sagatavo reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju.
 
Reklāmas izvietošana uz afišu stabiem saskaņošana
Uz Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā esošiem afišu stabiem, stendiem un Smiltenes pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietu stendos atļauts izvietot Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldē saskaņotas afišas, plakātus un paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu.
 
Stendos izvietojamo afišu, plakātu un paziņojumu pieļaujamais izmērs ir A3 (297 mm x 420 mm), A2 (420 mm x 594 mm) un A1 (594 mm x 1189 mm) formāts.
 
Iesniegums pakalpojuma pieprasīšanai pieejams ŠEIT (sadaļa “Atļaujas, tirdzniecība”). 
Ēku numura zīmes

Ēkas numura zīme ir alumīnija (skārda, plastikāta, vai cita analoga materiāla) materiāla, ar profilētu malu un tumši zilu fona krāsu (RAL 5013 vai ekvivalents) ar baltu apmali (noapaļotiem stūriem) un uzrakstiem baltā, atstarojošā krāsā, latviešu valodā;

Ēkas numura zīmē jānorāda: ielas nosaukums, ja tāds ir, ēkas numurs (atbilstoši piešķirtajai adresei) un var norādīt arī ziņas par īpašuma piederību (konkretizējot īpašnieka personu, norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskas personas nosaukumu, atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā vai nekonkretizējot īpašnieka personu, ēkas piederība norādāma kā privātīpašums, kopīpašums, pašvaldības īpašums vai valsts īpašums).

Ēku numura zīmes novietojamas uz fasādes, kas vērsta pret ielu, saistībā, ar kuru piešķirta adrese, 2300 – 3000 mm augstumā un 300 – 500 mm attālumā no ēkas stūra, kas tuvāks blakus ēkai ar mazāku kārtas numuru.

Ja ēka atrodas ielu krustojumā un pie tās fasādes ir uzstādīta ielas nosaukuma zīme, tad numura zīme piestiprināma zem ielas nosaukuma zīmes ar attālumu 100 mm (saskaņojot ar ēkas īpašnieku).

 

Koku ciršana ārpus meža, vainagu veidošana

Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kurš vēlas veikt koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, iesniedz Smiltenes novada pašvaldībā rakstveida iesniegumu, kuram pievienota zemesgabala robežu plāna kopija ar norādītu koka atrašanās vietu un nepieciešamības gadījumā zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinošu dokumentu kopija. 

Iesniegumu par koku ciršanu ārpus meža Smiltenes novada administratīvajā teritorijā izskata un lēmumu pieņem Smiltenes novada domes Apstādījumu saglabāšanas komisija. 

Pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas komisija veic koka apsekošanu dabā, fotofiksāciju, uzmērīšanu un izvērtē īpašuma piederību apliecinošus dokumentus, iesnieguma pamatotību un koka ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. 

Iesniegums pakalpojuma pieprasīšanai pieejams ŠEIT (sadaļa “Atļaujas, tirdzniecība”). 

Rakšanas darbu atļauja

Visos gadījumos, kad nepieciešama rakšanas darbu veikšana (rokot dziļāk par 0,5 m) pašvaldības administratīvajā teritorijā, pirms darbu uzsākšanas jāsaņem Smiltenes novada domes izsniegta atļauja rakšanas darbu veikšanai (turpmāk – Atļauja). Patvaļīga rakšanas darbu veikšana pašvaldības administratīvajā teritorijā ir aizliegta.

Lai saņemtu Atļauju pašvaldības administratīvajā teritorijā, ieinteresētai personai jādodas uz Smiltenes novada Būvvaldi.

Izsniegtajā Atļaujā ieinteresētai personai tiks norādīts:

  • zemes gabalu šķērsojošu vai pietuvinātu inženierkomunikāciju īpašnieki vai uzturētāji;
  • namīpašnieki, zemes īpašnieki, valdītāji vai lietotāji, ja darbi skar attiecīgo īpašumu;
  • citas iestādes (personas), kuru intereses var tikt skartas veicot rakšanas darbus, ar ko pirms atļaujas saskaņošanas jāveic rakšanas darbu saskaņošana.

Pie atļaujas saņemšanas ieinteresētai personai jāuzrāda (ja ir izstrādāts): 

  • darba projekts vai tehniskā shēma uz kuras ir attēlotas īpašuma robežas un kas ir saskaņots ar visām ieinteresētajām organizācijām, komunikāciju dienestiem, īpašniekiem;
  •  ja rakšanas darbi notiek kultūras pieminekļu aizsardzības zonā – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojumu;
  • transporta kustības shēmu.

Pēc izsniegtajā Atļaujā norādīto saskaņojumu saņemšanas, ieinteresētai personai tiek izsniegta rakšanas darbu atļauja.