2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Pašvaldības līdzfinansējums

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.

Mērķis: motivēt Smiltenes novada dzīvokļu īpašniekus sagatavoties plānotajam valsts un Eiropas Savienības atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ēkās, veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Līdzfinansējumu var saņemt:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un tajā, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, ir ne mazāk kā četri dzīvokļi,
 • energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbilstoši noteikumos minētajiem nosacījumiem.
 • vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai;
 • viena kalendārā gada laikā līdz 3000 eiro.

Līdzfinansējums tiek piešķirts šādām aktivitātēm:

 • energoaudita veikšanai – 70 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 eiro;
 • ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvprojekta sagatavošanai – 20% procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro;
 • sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai – 70 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 eiro.

Lai saņemtu līdzfinansējumu jāiesniedz:

Lēmumu pieņem:

Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai

Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Mērķis ir veicināt Smiltenes novadā labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošināt vides pieejamību.

Līdzfinansējumu var saņemt:

 • Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība atbilstoši noteikumos minētajiem nosacījumiem;
 • vienas dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;
 • viena kalendārā gada laikā līdz 5000 eiro.

Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas:

 • topogrāfijas izmaksas;
 • zemesgabala labiekārtojuma projekta izstrāde;
 • piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);
 • bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elementus);
 • zaļo zonu labiekārtošana;
 • apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība.

Lai saņemtu līdzfinansējumu jāiesniedz:

Pieteikšanās termiņš:

Nav termiņa ierobežojuma. Gadījumā, ja pieteikuma iesniegšanas brīdī, pašvaldības kalendārā budžeta gadā piešķirtais kopējais līdzfinansējums ir izmantots, iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti nākamajā budžeta gadā reģistrācijas secībā.

Lēmumu pieņem:

Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Līdzfinansējums kultūras un sporta kolektīvu dalībai pasākumos ārpus Latvijas valsts robežas

Smiltenes novada domes nolikums “Vadlīnijas līdzfinansējuma piešķiršanai Smiltenes novada kultūras un sporta kolektīvu dalībai pasākumos ārpus Latvijas valsts robežas”

Mērķis:

 • Ar pašvaldības līdzfinansējumu atbalstīt Smiltenes novada kultūras un sporta kolektīvu dalību pasākumos ārpus Latvijas valsts robežas, lai sekmētu pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošu Tautas mākslas un kultūras vērtību saglabāšanu, izkopšanu un popularizēšanu ārpus Latvijas robežām, tādejādi saglabājot latvisko identitāti un piederību savai valstij, sniedzot to dalībniekiem emocionālo pacēlumu.
 • Atbalstīt Smiltenes novada sporta kolektīvu dalību pasākumos, sniedzot to dalībniekiem emocionālo pacēlumu, sekmējot patriotismu, motivējot to dalībniekus sporta nodarbībām un veidojot pilsonisko pašapziņu.

Līdzfinansējumu var saņemt:

 • Smiltenes novada Kultūras pārvaldes un Smiltenes pilsētas Kultūras centra amatiermākslas vai mākslinieciskais kolektīvi,
 • Smiltenes novada Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra bērnu un/vai jauniešu kolektīvi
 • Vispārizglītojošo mācību iestāžu bērnu un/vai jauniešu kolektīvi,
 • Smiltenes novada Bērnu un jauniešu sporta skolas treniņu grupas
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta sabiedrība, biedrība vai nodibinājums ar reģistrēto juridisko adresi Smiltenes novada administratīvajā teritorijā,
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas sabiedrības, biedrības vai nodibinājuma Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta struktūrvienība ar struktūrvienības adresi (darbības vietu) Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kuras pārraudzībā darbojas Sporta kolektīvs.

Līdzfinansējuma apjoms:

 • Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam kolektīva dalībniekam nav mazāks par 75,00 eiro (septiņdesmit pieci eiro) un nav lielāks par 200,00 eiro (divi simti eiro).
 • Pasākuma finansējuma nodrošināšanai piešķir līdz 80% no iesniegtā Pasākuma attiecināmo izmaksu kopējās budžeta summas.
 • Finansējums tiek piešķirts, ņemot vērā nolikumā uzskaitīto piešķiramā līdzfinansējuma prioritāšu secību.

Līdzfinansējumu saņemšana:

 • Pieprasījumus sagatavo un iesniedz attiecīgo kolektīvu vadītāji saviem iestāžu vadītājiem, savukārt iestāžu vadītāji sagatavo pieprasījumus Pašvaldības budžetam.
 • Finanšu līdzekļi tiek plānoti ik gadu Pašvaldības budžetā finanšu iespēju robežās.

Pašvaldības finansējums sporta atbalstam un individuāliem sportistiem

Pieteikumus atbalsta saņemšanai varēs iesniegt no 2023. gada 1. novembra līdz 2023. gada 15. novembrim!

Smiltenes novada pašvaldības noteikumi “Par pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību sporta attīstībai Smiltenes novadā”

Mērķis ir veicināt Smiltenes novada iedzīvotāju iesaistīšanos organizētās sportiskās aktivitātēs, kas veicina veselīgu dzīvesveidu un sportisko rezultātu izaugsmi, popularizēt sporta veidus, kā arī sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību Smiltenes novadā un radīt nepieciešamos apstākļus valsts mēroga tautas un augsta sasnieguma sporta pasākumu norisei novadā.

 • Pašvaldības līdzfinansējums sporta pasākumu organizēšanai var tikt piešķirts atbilstoši noteikumu 2. pielikumā noteiktajiem kritērijiem: 
  • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētu biedrību ar juridisko adresi Smiltenes novada administratīvajā teritorijā organizētajiem čempionātiem/turnīriem;
  • Latvijas čempionātu un Latvijas kausu posmiem, ko atzinusi attiecīgā sporta veida federācija, organizēšanai;
  • Starptautisku sporta pasākumu, ko atzinusi vai organizē attiecīgā sporta veida federācija, organizēšanai.
 • Sporta pasākumu organizēšanai attiecināmi ir šādi izdevumi:
  • apbalvojumu iegāde (kausi, medaļas, diplomi un balvas);
  • tiesnešu pakalpojumi;
  • medicīnas pakalpojumi;
  • ar sacensību organizēšanu citi tieši saistīti pakalpojumu izdevumi, iepriekš saskaņojot tos Pašvaldībā (norādot pieteikumā).
 • Pašvaldības līdzfinansējumu ir tiesības saņemt šādiem individuālajiem sportistiem:
  • individuālie Smiltenes novada prioritāro sporta veidu (3.pielikums) sportisti;
  • Smiltenes novada prioritāro sporta veidu sporta spēļu komandu sportisti;
  • visu citu sporta veidu (kas nav 1. prioritāte) individuālo un komandu sporta veidu sportisti.
 • Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts sportistiem, ievērojot šādus noteikumus:
  • minimālais sportista vecums ir U-18 vecuma grupa, neskaitot sportistus, kurus atbalstījusi Sporta skola;
  • minimālais sportisko sasniegumu līmenis – sportists izpilda šo noteikumu 3. pielikumā norādītos kritērijus.
  • sportistam ir jāpārstāv Pašvaldība (Smiltenes novada administratīvajā teritorijā reģistrēta biedrība, komercsabiedrība, Pašvaldības iestāde) Latvijas mēroga sacensībās, izņemot gadījumu, kad finansējuma pieprasītājs ir sporta spēļu komandas dalībnieks un Pašvaldībai nav šī sporta veida komandas, vai sportists ir augstākas līgas, kurā nav Smiltenes komandu pārstāvniecības, komandas dalībnieks;
  • sportistam jābūt deklarētam Smiltenes novada administratīvajā teritorijā vismaz 1 gadu no līguma par līdzfinansējuma piešķiršanu, noslēgšanas dienas, un sportists ikdienā trenējas un pārstāv kādu no Smiltenes novada sporta biedrībām;
  • sportistam jāuzrāda sasniegtie rezultāti iepriekšējā laika periodā no 1.oktobra līdz 30. septembrim, kādā no Noteikumu 2. pielikumā minētajām sacensībām;
  • ja sportists piedalījies vairākās sacensībās, tai skaitā – Latvijas, Baltijas, Eiropas vai Pasaules čempionātos, tad tiek ņemta vērā augstākā iegūtā vieta.

Uz Pašvaldības līdzfinansējumu sportistiem attiecināmas šādas izmaksas:

   • dalības maksas sacensībās;
   • treniņnometņu izdevumi;
   • licences;
   • transporta pakalpojumi uz un no sacensībām un treniņnometnēm;
   • nakšņošanas izdevumi sacensībās un treniņnometnēs;
   • ēdināšanas pakalpojumi;
   • maksa par sporta infrastruktūras objektu izmantošanu;
   • sporta inventāra (tajā skaitā – sporta apģērba) iegāde;
   • citas ar mācību, treniņu darba un sacensību nodrošināšanu saistītās pakalpojumu izmaksas (apdrošināšana, medicīnas pakalpojumi u.c.).

Lai saņemtu līdzfinansējumu jāiesniedz:

Pieteikuma veidlapu var iesniegt:

 • elektroniski (pēc aizpildīšanas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz Pašvaldības e-pasta adresi: [email protected], vai iesniedzot https://epakalpojumi.smiltenesnovads.lv; vai
 • rakstiski (papīra formātā), iesniedzot to Smiltenes novada pašvaldības Centrālajā administrācijā vai kādā no pagasta/apvienības pārvaldēm.

 

Pašvaldības finansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”

Mērķis ir veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Līdzfinansējumu var saņemt:

 • fiziskai persona pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai būvniecības izmaksu kompensēšanai;

Atbalstāmās būvniecības izmaksas:

 • projektēšana:
  • topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu situācijas plāna izstrāde;
  • apliecinājuma kartes izstrāde;
  • inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrāde saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”  punktu:
 • būvdarbi:
  • kanalizācijas izvada sistēmas izbūve (darbs; materiāls);
  • kanalizācijas akas/skatakas izbūve;
  • ūdensvada sistēmas izbūve (darbs; materiāls);
  • ūdensapgādes akas/skatakas izbūve.

Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

 • lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;
 • esošās notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana;
 • esošās ūdensapgādes sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana;
 • jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai;
 • jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;
 • kanalizācijas izvada sistēmas izbūve, ja pieslēgums centralizētās kanalizācijas sistēmas atzaram ir 20 (divdesmit) vai mazāk metri;
 • ūdensvada sistēmas izbūve, ja pieslēgums centralizētās ūdensapgādes sistēmas atzaram ir 20 (divdesmit) vai mazāk metri.

Līdzfinansējuma apjoms:

 • Viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 600 
 • Ja viena nekustamais īpašums vienlaikus tiek pieslēgts gan centrālās kanalizācijas, gan centrālās ūdensapgādes sistēmai, pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 euro.
 • Viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai šo saistošo noteikumu 19.1.–19.5. punktā noteiktajām prioritātēm pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 90 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 1200 euro.
 • Ja viens nekustamais īpašums vienlaikus tiek pieslēgts gan centrālās kanalizācijas, gan centrālās ūdensapgādes sistēmai, šo saistošo noteikumu 19.1.–19.5. punktā noteiktajām prioritātēm pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 90 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 euro.
 • Gadījumā, ja kārtējā gada budžetā paredzētie līdzekļi ir nepietiekami visu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, saistošo noteikumu 19.1.–19.5. punktā noteiktās prioritātes tik atbalstītas šādā secībā:
 • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, un kurš ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
 • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir persona vai ģimene ar trūcīgas/maznodrošinātas personas statusu, pie nosacījuma, ka statuss ir spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī, un ja īpašnieks (ģimene) ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
 • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašniekam ir daudzbērnu ģimenes statuss un ģimenes locekļi ir deklarēti un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
 • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir vientuļais pensionārs, kurš ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
 • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir fiziska persona, ja pieslēgums daļēji jāizbūvē kā maģistrāle pa pašvaldības ielu.

Lai saņemtu līdzfinansējumu jāiesniedz:

Pieteikšanās termiņš:

Pašvaldība vienu reizi gadā pēc ikgadējā budžeta apstiprināšanas izsludina pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Pieteikšanās laiks tiek noteikts ne mazāks par diviem mēnešiem.

Lēmumu pieņem:

Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem Smiltenes novada pašvaldība, pamatojoties uz līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai pieteikumu izvērtēšanas komisijas sniegto atzinumu.