2023. gada 31. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Pašvaldības līdzfinansējums

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai

Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.10/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.

Mērķis: motivēt Smiltenes novada dzīvokļu īpašniekus sagatavoties plānotajam valsts un Eiropas Savienības atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai ēkās, veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.

Līdzfinansējumu var saņemt:

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Smiltenes novada administratīvajā teritorijā un tajā, saskaņā ar kadastrālās uzmērīšanas lietu, ir ne mazāk kā četri dzīvokļi,
 • energoefektivitātes pasākumu veikšanai atbilstoši noteikumos minētajiem nosacījumiem.
 • vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai;
 • viena kalendārā gada laikā līdz 3000 eiro.

Līdzfinansējums tiek piešķirts šādām aktivitātēm:

 • energoaudita veikšanai – 70 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 eiro;
 • ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu būvprojekta sagatavošanai – 20% procenti no kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 eiro;
 • sertificēta speciālista tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošanai – 70 procenti no projekta kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 500 eiro.

Lai saņemtu līdzfinansējumu jāiesniedz:

Lēmumu pieņem:

Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai

Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.11/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”.

Mērķis ir veicināt Smiltenes novadā labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus, lai uzlabotu iedzīvotāju apkārtējo dzīves vidi, transporta kustību, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, nodrošināt vides pieejamību.

Līdzfinansējumu var saņemt:

 • Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki vai dzīvokļu īpašnieku kopība atbilstoši noteikumos minētajiem nosacījumiem;
 • vienas dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai;
 • viena kalendārā gada laikā līdz 5000 eiro.

Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas atbalstāmās izmaksas:

 • topogrāfijas izmaksas;
 • zemesgabala labiekārtojuma projekta izstrāde;
 • piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus);
 • bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elementus);
 • zaļo zonu labiekārtošana;
 • apgaismojuma atjaunošana, pārbūve un/vai būvniecība.

Lai saņemtu līdzfinansējumu jāiesniedz:

Pieteikšanās termiņš:

Nav termiņa ierobežojuma. Gadījumā, ja pieteikuma iesniegšanas brīdī, pašvaldības kalendārā budžeta gadā piešķirtais kopējais līdzfinansējums ir izmantots, iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti nākamajā budžeta gadā reģistrācijas secībā.

Lēmumu pieņem:

Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgā komiteja viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Līdzfinansējums kultūras un sporta kolektīvu dalībai pasākumos ārpus Latvijas valsts robežas

Smiltenes novada domes nolikums “Vadlīnijas līdzfinansējuma piešķiršanai Smiltenes novada kultūras un sporta kolektīvu dalībai pasākumos ārpus Latvijas valsts robežas”

Mērķis:

 • Ar pašvaldības līdzfinansējumu atbalstīt Smiltenes novada kultūras un sporta kolektīvu dalību pasākumos ārpus Latvijas valsts robežas, lai sekmētu pašvaldības attīstības stratēģijai atbilstošu Tautas mākslas un kultūras vērtību saglabāšanu, izkopšanu un popularizēšanu ārpus Latvijas robežām, tādejādi saglabājot latvisko identitāti un piederību savai valstij, sniedzot to dalībniekiem emocionālo pacēlumu.
 • Atbalstīt Smiltenes novada sporta kolektīvu dalību pasākumos, sniedzot to dalībniekiem emocionālo pacēlumu, sekmējot patriotismu, motivējot to dalībniekus sporta nodarbībām un veidojot pilsonisko pašapziņu.

Līdzfinansējumu var saņemt:

 • Smiltenes novada Kultūras pārvaldes un Smiltenes pilsētas Kultūras centra amatiermākslas vai mākslinieciskais kolektīvi,
 • Smiltenes novada Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra bērnu un/vai jauniešu kolektīvi
 • Vispārizglītojošo mācību iestāžu bērnu un/vai jauniešu kolektīvi,
 • Smiltenes novada Bērnu un jauniešu sporta skolas treniņu grupas
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta sabiedrība, biedrība vai nodibinājums ar reģistrēto juridisko adresi Smiltenes novada administratīvajā teritorijā,
 • Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētas sabiedrības, biedrības vai nodibinājuma Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta struktūrvienība ar struktūrvienības adresi (darbības vietu) Smiltenes novada administratīvajā teritorijā, kuras pārraudzībā darbojas Sporta kolektīvs.

Līdzfinansējuma apjoms:

 • Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms vienam kolektīva dalībniekam nav mazāks par 75,00 eiro (septiņdesmit pieci eiro) un nav lielāks par 200,00 eiro (divi simti eiro).
 • Pasākuma finansējuma nodrošināšanai piešķir līdz 80% no iesniegtā Pasākuma attiecināmo izmaksu kopējās budžeta summas.
 • Finansējums tiek piešķirts, ņemot vērā nolikumā uzskaitīto piešķiramā līdzfinansējuma prioritāšu secību.

Līdzfinansējumu saņemšana:

 • Pieprasījumus sagatavo un iesniedz attiecīgo kolektīvu vadītāji saviem iestāžu vadītājiem, savukārt iestāžu vadītāji sagatavo pieprasījumus Pašvaldības budžetam.
 • Finanšu līdzekļi tiek plānoti ik gadu Pašvaldības budžetā finanšu iespēju robežās.

Pašvaldības finansējums sporta atbalstam un individuāliem sportistiem

Smiltenes novada domē ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.oktobrim var iesniegt pieteikumus pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam un individuāliem sportistiem augstas klases sportisko rezultātu sasniegšanai.

Pieprasījumu pašvaldības budžeta līdzekļiem sporta atbalstam var iesniegt reģistrēti Smiltenes novada sporta klubi, sabiedriskās organizācijas un Smiltenes novada iedzīvotāji, savukārt individuālos sportistus izvirzīt finansējuma saņemšanai var organizācijas, kuru pārstāv sportists, kā arī  sportista treneris.

Finansējums sporta atbalstam tiek piešķirts:

 • sporta pasākumu organizēšanai,
 • sporta sabiedrisko organizāciju dalībai sacensībās,
 • sporta sabiedriskās organizācijas izveidošanai,
 • sporta bāžu labiekārtošanai,
 • sporta darbinieku tālākizglītības procesu nodrošināšanai.

Finansējums individuālo sportistu atbalstam tiek piešķirts, lai sekmētu viņu dalību valsts nozīmes sacensībās, Eiropas un pasaules čempionātos, olimpiskajās spēlēs un citās starptautiskajās sacensībās, tādējādi popularizējot Smiltenes novada tēlu.

Pieteikumus sporta atbalstam ir jāiesniedz saskaņā ar Smiltenes novada domes nolikumu Nr.29/16 “Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai sporta atbalstam.”.

Pieteikumus individuālo sportistu atbalstam jāiesniedz saskaņā ar Smiltenes novada domes nolikumu Nr.31/16 “Kārtība, kādā tiek iesniegti un izskatīti pieteikumi Smiltenes novada pašvaldības finansējuma saņemšanai individuāliem sportistiem augstas klases sportisko rezultātu sasniegšanai.”.

Pašvaldības finansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

Smiltenes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”

Mērķis ir veicināt nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Līdzfinansējumu var saņemt:

 • fiziskai persona pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai būvniecības izmaksu kompensēšanai;

Atbalstāmās būvniecības izmaksas:

 • projektēšana:
  • topogrāfiskā plāna izstrāde, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu situācijas plāna izstrāde;
  • apliecinājuma kartes izstrāde;
  • inženiertīkla pievada novietojuma plāna izstrāde saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”  punktu:
 • būvdarbi:
  • kanalizācijas izvada sistēmas izbūve (darbs; materiāls);
  • kanalizācijas akas/skatakas izbūve;
  • ūdensvada sistēmas izbūve (darbs; materiāls);
  • ūdensapgādes akas/skatakas izbūve.

Netiek atbalstītas šādas izmaksas:

 • lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;
 • esošās notekūdeņu kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana;
 • esošās ūdensapgādes sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana;
 • jaunas kanalizācijas sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai sistēmai;
 • jaunas ūdensapgādes sistēmas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes sistēmai;
 • kanalizācijas izvada sistēmas izbūve, ja pieslēgums centralizētās kanalizācijas sistēmas atzaram ir 20 (divdesmit) vai mazāk metri;
 • ūdensvada sistēmas izbūve, ja pieslēgums centralizētās ūdensapgādes sistēmas atzaram ir 20 (divdesmit) vai mazāk metri.

Līdzfinansējuma apjoms:

 • Viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 600 
 • Ja viena nekustamais īpašums vienlaikus tiek pieslēgts gan centrālās kanalizācijas, gan centrālās ūdensapgādes sistēmai, pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 50 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 1000 euro.
 • Viena nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai šo saistošo noteikumu 19.1.–19.5. punktā noteiktajām prioritātēm pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 90 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 1200 euro.
 • Ja viens nekustamais īpašums vienlaikus tiek pieslēgts gan centrālās kanalizācijas, gan centrālās ūdensapgādes sistēmai, šo saistošo noteikumu 19.1.–19.5. punktā noteiktajām prioritātēm pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts 90 % apmērā no pieslēguma būvniecības izmaksām, bet ne vairāk kā 2000 euro.
 • Gadījumā, ja kārtējā gada budžetā paredzētie līdzekļi ir nepietiekami visu nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai, saistošo noteikumu 19.1.–19.5. punktā noteiktās prioritātes tik atbalstītas šādā secībā:
 • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir persona ar I vai II grupas invaliditāti, un kurš ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
 • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir persona vai ģimene ar trūcīgas/maznodrošinātas personas statusu, pie nosacījuma, ka statuss ir spēkā iesnieguma iesniegšanas brīdī, un ja īpašnieks (ģimene) ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
 • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašniekam ir daudzbērnu ģimenes statuss un ģimenes locekļi ir deklarēti un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
 • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir vientuļais pensionārs, kurš ir deklarēts un faktiski dzīvo nekustamā īpašumā;
 • pieslēgums nekustamam īpašumam, kura īpašnieks ir fiziska persona, ja pieslēgums daļēji jāizbūvē kā maģistrāle pa pašvaldības ielu.

Lai saņemtu līdzfinansējumu jāiesniedz:

Pieteikšanās termiņš:

Pašvaldība vienu reizi gadā pēc ikgadējā budžeta apstiprināšanas izsludina pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Pieteikšanās laiks tiek noteikts ne mazāks par diviem mēnešiem.

Lēmumu pieņem:

Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt līdzfinansējumu pieņem Smiltenes novada pašvaldība, pamatojoties uz līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai pieteikumu izvērtēšanas komisijas sniegto atzinumu.