2024. gada 19. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Attīstības programma

Smiltenes novada Attīstības programma 2022. gada (Attīstības programma) ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un rīcības, kuras pašvaldība apņēmusies īstenot novada ilgtspējīgas, integrētas un koordinētas attīstības nolūkos. Attīstības programmu veido vairākas sadaļas, t.sk. Stratēģiskā daļa, Rīcības plāns, Investīciju plāns, Īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība.

Šobrīd tiek izstrādāta Smiltenes novada Attīstības programma, kas tiek nodota publiskajai apspriešanai no no 2021. gada 4. novembra  līdz 2021. gada 3. decembrim. Vairāk informācijas par publiskās apspriešanas norisi skatīt ŠEIT.

Lēmums par Smiltenes novada attīstības programmas līdz 2028.gadam gala redakcijas apstiprināšanu.


Smiltenes novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam

Vēsturiskās Smiltenes, Raunas un Apes novadu Attīstības programmas

Apes novada attīstības programma  
Apes novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam  

Apes novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments 2014.-2020.gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī finanšu resursus mērķu sasniegšanai.
Apes novada stratēģiskos uzstādījumus – vīziju, mērķus un prioritātes nosaka Apes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. – 2030. gadam, kas ir pirmais kopējais Apes novada attīstības plānošanas dokuments. Attīstības programma tiek izstrādāta saskaņā ar Apes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2030. gadam.




 
Apes novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādes procesa dokumenti  
Apes novada attīstības programma 2014 – 2020. gadam Investīciju plāns ar grozījumiem 29-04-2021
Apes novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam  Investīciju plāns ar grozījumiem. 12-11-2020
Apes novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktuālā redakcija ar grozījumiem uz 25.01.2018.
Grozījumi 25.04.2019. Apes novada attīstības programmā 2014 – 2020. gadam – investīciju plāna aktualizēta redakcija
Grozījumi 27.02.2020. Apes novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam – investīciju plāna aktualizēta redakcija
Apes novada attīstības programmas uzraudzības ziņojums par 2015. gadu
Apes novada attīstības programma 2014. – 2020.gadam aktualizācija 30.12.2014
Pārskats par attīstības programmas izstrādi
Informatīvais ziņojums par Apes novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam Vides pārskatu






 

Smiltenes novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam

Smiltenes novada attīstības programma 2012. – 2018. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
Attīstība programma paredz Smiltenes novada attīstību balstīt uz vietējo resursu pilnīgāku izmantošanu.
Dokumentā ir apzināts novada teritorijas attīstības potenciāls, unikālie resursi un vērtības. Ir noteikta Smiltenes novada specializācija, izvirzot vadošos ekonomiskās darbības veidus, kas ļaus Smiltenes novadam gūt ienākumus un paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

1.sējums 1.daļa Esošās situācijas analīze gala redakcija
1.sējums 2.daļa Esošās situācijas analīze gala redakcija
2.sējums Stratēģiskā daļa gala redakcija
3.sējums Rīcības un investīciju plāns 2021.g. aktualizētā redakcija
4.sējums Sabiedrības līdzdalība
Pārskati par Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanu
Par 2012.gadu
Par 2013.gadu
Par 2014.gadu
Par 2015.gadu
Par 2016.gadu
Par 2017.gadu
Par 2018.gadu
Par 2019.gadu

Raunas novada attīstības programma  
Raunas novada attīstības programma 2014. – 2020. gadam  

Raunas novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments 2014. – 2020.gadam, kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī finanšu resursus mērķu sasniegšanai.
Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas izstrāde notika vienlaicīgi. Izstrādes procesā notika vairākas darba grupas, kurās dalību ņēma pašvaldības deputāti un speciālisti, iedzīvotāji un tika definēti novada izaicinājumi. Raunas novadā specializētās tēmas, kuras pastāv un ir būtiski attīstīt nākotnē: apstrādes rūpniecība, atpūtas un tūrisma pakalpojumi, lauksaimnieciskā ražošana, mežsaimniecība un kokapstrāde, dzīves vieta.




 
Raunas novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam izstrādes procesa dokumenti  
Raunas novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētais investīciju plāns
Pārskats par Raunas novada IAS un AP izstrādi
Par Raunas novada attīstības programmas 2013. – 2019. gadiem izstrādes uzsākšanu
Raunas novada pašreizējās situācijas apraksts