2023. gada 8. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Citi dokumenti

Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020. – 2030. gadam 
1. daļa
2. daļa
 
Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģija 
1.daļa
Esošās situācijas analīze un novērtējums (2019. gads)
SVID/SWOT analīze
Esošās situācijas analīzes prezentācija un Smiltenes novada zīmola stratēģiskais konteksts
2.daļa
Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģija
Smiltenes novada zīmola vadlīnijas
Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģijas ieviešanas Rīcības plāns 2021.-2025.gadam

Vairāk par izstrādi ŠEIT.
 
Smiltenes novada enerģētikas politika 
 
Smiltenes novada Izglītības attīstības plāna 2015. – 2020. gadam 
Pārskats par Smiltenes novada Izglītības attīstības plāna 2015. – 2020. gadam īstenošanu 2017./2018. mācību gadā
Smiltenes novada izglītības sistēmas mērķi 2018.-2020.gadam
 
Smiltenes novada ezeru apsaimniekošanas plāni  

Bilskas ezera apsaimniekošanas plāns
Blomes ezera apsaimniekošanas plāns
Lizdoles ezera apsaimniekošanas plāns
Tepera ezera apsaimniekošanas plāns
Tiltlejas ezera apsaimniekošanas plāns
Vidusezera apsaimniekošanas plāns
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Brengūža ezeram
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Dūķa ezeram
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Kreiļu ezeram

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lubūža ezeram
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Seisuma ezeram
Krogus ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiz
 
Apes novada Teritorijas plānojuma 2014. – 2025. gadam, Attīstības programmas 2014. – 2020. gadam VIDES PĀRSKATS 
Apstiprināts ar Apes novada domes lēmumu 26.06.2014., Nr. 125 (prot. Nr. 10,2.p. ) „Par Vides pārskata Apes novada teritorijas plānojumam 2014. – 2025. gadam apstiprināšanu”.
Vides pārskats 2014. – 2020. gadam
 
Gaujienas muižas ansambļa attīstības stratēģija 2018. – 2022. gadam 
Apstiprināts: Apes novada domē 2016. gada 22. decembrī sēdes lēmums nr. 202
Gaujienas muižas ansambļa attīstības stratēģija 2018. – 2022. gadam
 
Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam 
Apes novada Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam ir vidēja termiņa jaunatnes lietu plānošanas dokuments, turpmākajiem 6 gadiem, kura mērķis ir nodrošināt mērķtiecīgu, ilgtspējīgu un mūsdienu izaicinājumiem atbilstošu darbu ar jaunatni Apes novadā, kā arī veidotu sabiedrības izpratni par jaunatnes politiku.
Apes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2019. – 2024. gadam
 
Raunas novada jaunatnes politikas stratēģija 2019. – 2023. gadam 
Stratēģija izstrādāta Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+: Jaunatne darbībā” 3.pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” sadaļā apstiprinātā projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” (Nr.2016-1-LV02-KA347-001061) ietvaros.
Raunas novada jaunatnes politikas stratēģija 2019. – 2023. gadam
 
Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa „Raunas viduslaiku pils ar pilsētu” (valsts aizsardzības Nr. 541.) pilsdrupu daļas darbības stratēģija 2016. – 2021. gadam 
Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa „Raunas viduslaiku pils ar pilsētu” (valsts aizsardzības Nr. 541.) pilsdrupu daļas darbības stratēģija 2016.- 2021. gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments. Stratēģijas mērķis ir izveidot un nostiprināt ilgtspējīgas darbības principus, uz kuriem būtu jābalstās turpmākai pieminekļa „Raunas viduslaiku pils ar pilsētu” daļas, kas ir Raunas pilsdrupas, saglabāšanas politikai.
Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa „Raunas viduslaiku pils ar pilsētu” pilsdrupu daļas darbības stratēģija 2016. – 2021. gadam
 
Raunas Staburaga teritorijā esošo avotu ūdens plūsmas izmaiņu cēloņu izpēte
Raunas Staburaga teritorijā esošo avotu ūdens plūsmas izmaiņu cēloņu izpēte
Skolu tīkla ietekme uz sociālekonomisko un kultūras vidi Smiltenes novadā

Header text

Skolu tīkla ietekme uz sociālekonomisko un kultūras vidi Smiltenes novadā

Publisko pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas iespējas: skolu tīkla un skolēnu pārvadājumu piemēri. Smiltenes ietekmes areāla padziļināta analīze ATR kontekstā

Publisko pakalpojumu kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas iespējas: skolu tīkla un skolēnu pārvadājumu piemēri. Smiltenes ietekmes areāla padziļināta analīze ATR kontekstā

Cērtenes pilskalna teritorijas attīstības koncepcija

Gaujienas pilsdrupu mākslinieciski arhitektoniskās izpētes atskaite

Smiltenes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2023. – 2028. gadam