2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Tiek īstenoti

Smiltenes novada ilgtermiņa redzējums ir, ka novadā ir attīstīta konkurētspējīga ražošana, tiek koptas izglītības, kultūras un sporta tradīcijas, pievilcīgā dzīves vidē dzīvo un darbojas gudri un izglītoti cilvēki, tāpēc pašvaldības galvenais uzdevums ir radīt uzņēmējdarbības vidi un infrastruktūru, lai nodrošinātu novada iedzīvotāju labklājības pieaugumu.

Lai to nodrošinātu, attīstītu novada infrastruktūru, Smiltenes novada dome, ieguldot pašvaldības budžeta līdzekļus, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, kā arī aizņemoties naudu Valsts kasē, ik gadu pārdomāti strādā pie dažādu ES fondu, citu fondu vai avotu līdzfinansētu projektu ieviešanas.

Tiek sagatavoti dažāda apjoma projekta iesniegumi un projekta idejas ar pavaddokumentiem izvērtēšanai institūcijām tādās jomās kā: ielu un ceļu pārbūve, uzņēmējdarbības veicināšana, energoefektivitātes uzlabošana, inventāra un aprīkojuma iegāde, teritorijas labiekārtošana, zivju fonda aktivitātes, kultūras mantojuma saglabāšanai, u.c.

Projektu īstenošana notiek, balstoties uz Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam un Smiltenes novada attīstības programma 2022. – 2028. gadam noteiktiem stratēģiskiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm. 

Stratēģiskie mērķi balstās uz novada vērtību izmantošanu ekonomiskās vides, sabiedrības un kvalitatīvas dzīves vides attīstības veicināšanā.

Ar projektiem, kuri tiek īstenoti tekošajā gadā Smiltenes novadā, var iepazīties sānu sadaļās. 

Galvenie fakti par par lielākajiem Eiropas savienības fondiem:  

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

ERAF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

 • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, jo īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos;
 • vietējās ekonomikas, t.sk. tūrisma un kultūras mantojuma saglabāšanai;
 • izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
 • vietējo, reģionālo transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;
 • vides aizsardzībai un attīstībai;
 • potenciāla celšanai pētniecībā, zinātnē un tehnoloģijās u.c.

Eiropas Sociālais fonds (ESF) – tā mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

ESF finansējums paredzēts šādiem pasākumiem:

 • vietējās nodarbinātības attīstībai, t.sk. aktīvas darba tirgus politikas izstrādei un veicināšanai, 
  ilgtermiņa bezdarba novēršanai, ilgstošo bezdarbnieku integrācijas darba tirgū veicināšanai un jaunatnes profesionālās integrācijas atbalstīšanai;
 • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā;
 • vienlīdzīgu darba tirgus piekļuves iespēju veicināšanai visiem, īpaši pievēršoties sociālās atstumtības riska grupām;
 • apmācībām izglītības un konsultāciju sistēmas uzlabošanai, lai veicinātu mūžizglītību ar mērķi veicināt prasmīga, apmācīta un pielāgoties spējīga darbspēka izveidošanos, jaunu darba vietu radošu uzņēmējdarbības apstākļu radīšanu un prasmju nostiprināšanu u.c.

Eiropas Atveseļošanas fonds (AF) – šī fonda mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

AF finansējums paredzēts atbalstam sešās jomās:

 • Klimats (Siltumnīcefekta gāzu emisijas mazināšana, ēku energoefektivitātes uzlabošana, atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšana);
 • Digitālā transformācija (publisko pakalpojumu digitālā transformācija, digitālo prasmju attīstība);
 • Nevienlīdzības mazināšana (autoceļu tīkla uzlabošana, industriālo parku un teritoriju attīstīšana, sociālā iekļaušana);
 • Ekonomikas transformācija un produktivitātes reformas (inovācijas un privāto investīciju piesaiste pētniecībā, valsts atbalsta instrumentu izveide inovāciju klasteru attīstībai);
 • Veselības nozare (veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes uzlabošana);
 • Likuma varas stiprināšana (analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība).

Vairāk informācija www.esfondi.lv

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) –  ir fonds, kas palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku. Fonda galvenie mērķi ir uzlabot lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēju, sakopt vidi, atbalstīt lauku novadu pārvaldību, kā arī uzlabot dzīves kvalitāti laukos.

Vairāk informācija www.lad.gov.lv