2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

ESF projekti

Projekts “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Projekta nosaukums: Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/043
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada pašvaldība
Projekta mērķis:
Veicināt vietējās sabiedrības veselību Raunas novadā
Projekta īstenošanas laiks:
 
Projekta finansējums:
Finansējuma saņēmējs: Raunas novada dome 
Projekta aktivitātes:
Vietējās veselības veicināšanas pasākumi
Publicitāte:

Pasākumu plāns 2021. gada oktobrim
Projekta darba plāns 2021. gadam

Projekts “Vidzeme iekļauj” Smiltenes novadā

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā mērķa 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” projekta “Vidzeme iekļauj”, projekta identifikācijas Nr. 9.2.2.1/15/I/003 īstenošanā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 313.

Projektā jānodrošina sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi:
1. Pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un projekta īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte ( I vai II invaliditātes grupa) – 53 personas;
2. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs – 28 personas;
3. Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, ir likumiskie pārstāvji vai audžu ģimenes.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Visas projekta darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem Alūksnes, Cēsu,  Gulbenes, Madonas, Smiltenes, Valkas, Valmieras un Varakļānu novada pašvaldībām, kā arī VSAC “Latgale” filiāli “Litene” un VSAC “Zemgale” filiālēm “Rūja” un “Valka”.
Projekta mērķis:
Mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu* sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Īstenojot jebkuru no aktivitātēm, tiek respektētas mērķa grupas personu tiesības, vēlmes un vajadzības.

*Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.
Projekta īstenošanas laiks:
No 2016.gada 30.marta līdz 2023.gada 31.decembrim
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 11 579 801.00  EUR, tai skaitā 85% (9 842 830.85 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.
Projekta aktivitātes:
1. tiks izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
2. tiks izstrādāts reģiona deinstitucionalizācijas plāns;
3. tiks izstrādāti VSAC un bērnu sociālās aprūpes centru reorganizācijas plāni;
4. tiks nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
5. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
6. Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā dzīvojošiem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiks nodrošināti sabiedrībā balstīti pakalpojumi;
7. tiks apmācīti speciālisti;
8. tiks organizēti izglītojoši informatīvi pasākumi, lai mudinātu sabiedrību kļūt līdzatbildīgiem un zinošiem;
Publicitāte:


07.10.2019.
15.10.2019.
11.12.2019.
21.01.2020. – Smiltenes pašvaldības loma Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā.
05.02.2020.
10.07.2020.
31.07.2020.
04.11.2020.
25.11.2020.
22.12.2020.
05.01.2021.
08.02.2021.
17.05.2021.
28.09.2021.
05.11.2021.

25.03.2022.

19.09.2022.

Projekts “Kurzeme visiem”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Projekta rezultātā plānots:
• veikt individuālo vajadzību izvērtējumu 482 personām ar garīgā rakstura traucējumiem, 361 bērnam ar funkcionāliem traucējumiem un 128 institūcijas esošiem bērniem;
• izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu, 5 bērnu aprūpes institūciju reorganizācijas plānus;
• patstāvīgai dzīvei sabiedrībā tiks sagatavotas 35 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros;
375 personas ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās, dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, specialistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības;
350 bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas, “atelpas brīža”, dienas aprūpes centra un sociālas aprūpes pakalpojumus,
• veicināt audžuģimeņu un adoptētāju skaita palielinājumu un samazināt bērnu skaitu institūcijās;
• specialisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar invaliditāti un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Kurzemes plānošanas reģions.
Sadarbības partneri:
• visas Kurzemes reģiona pašvaldības;
• piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi un Jēkabpils pilsēta);
• valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm;
• visas bērnu aprūpes iestādes Kurzemē.
Projekta vadītāja:
Sandra Miķelsone – Slava, tālr. +371 67331492, e-pasts: [email protected].
Projekta mērķis:
Palielināt Kurzemes reģiona ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.
Projekta īstenošanas laiks:
2015.gads līdz 2023.gadam.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 8,29 milj. EUR, no kuriem 85% jeb € 7,05 milj. ir ESF līdzfinansējums un 15% jeb € 1,24 milj. valsts budžeta līdzfinansējums.
Projekta aktivitātes:
Mērķa sasniegšanai tiks īstenotas vairākas savstarpēji saistītas darbības:
• izvērtētas personu ar invaliditāti un bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni;
• izstrādāts reģiona DI plāns;
• izstrādāti priekšlikumi bērnu aprūpes iestāžu pārveidei par ģimeniskai videi pietuvinātu vietu;
• nodrošināta personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;
• sniegti sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi personām (t.sk. bērniem) ar invaliditāti;
• apmācīti speciālisti;
• izglītota un informēta sabiedrība.
Publicitāte:

Vairāk informācijas par projektu skatīt ŠEIT.
Projekta mājas lapa: www.kurzemevisiem.lv
BUKLETS

Brošūra – Jauna Infrastruktūra Kurzemē

Projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Projekts 9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā “norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada pašvaldība
Projekta mērķis:
Mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Smiltenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 2023. gada augustam
Projekta finansējums:
Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 253 592, 00 EUR. No kurām 85% jeb 215 553,20 EUR tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda un 15% jeb 38 038,80 EUR no valsts budžeta finansējuma.
Projekta aktivitātes:
Fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi- nūjošana, joga, slēpošanas pārgājieni; peldēšanas nodarbības bērniem, senioriem; informatīvās akcijas, semināri un izglītojošās lekcijas par veselības veicināšanas tēmām; ekskursijas pensijas vecuma iedzīvotājiem; pārgājieni un riteņbraukšanas pasākumi; vasaras nometnes bērniem; meistarklases par veselīga ēdiena pagatavošanu; fizioterapeita nodarbības, u.c. aktivitātes.
Kontaktpersona:
Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vita Grigule, tālr.64707571, 27062522, e-pasts: [email protected].
Projekta lapa pašvaldības tīmekļvietnē un arhīvs:
Projekta lapa Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē un nodarbību arhīvs (no 2022. gada oktobra) atrodams ŠEIT.
Pievienotie dokumenti:

12.05.2017. – Pasākums “Ieriteņo vasarā”
29.05.2017. – Nūjošanas nodarbībās jūnijā
29.05.2017. – Jogas nodarbībām Grundzāles kultūras namā
Projekta darba plāns 2017. gadam
16.08.2017. – Aicinām doties nūjošanas pārgājienā pa Klievezera apkārtni
15.08.2017. – Noskaidrota Smiltenes novada superģimene
02.08.2017. – Aicinām uz sportisku un atraktīvu pasākumu „Superģimene”
17.10.2017. – Aicinām iedzīvotājus piedalīties veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
19.12.2017. – Bezmaksas peldēšanas nodarbības Smiltenes novada iedzīvotājiem- senioriem
31.01.2018. – Bezmaksas jogas nodarbības Smiltenē un Grundzālē
25.02.2018. – Pasākums “Ziemas sporta diena ģimenēm” PĀRCELTS uz 11.martu
Afiša slēpošanas pārgājiens
13.03.2018.- – Aicinām iedzīvotājus piedalīties projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” aktivitātēs
13.03.2018.- Tikšanās ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu Uģi Beķeri
13.03.2018.- Smiltenes novada Ziemas sporta diena ģimenēm
25.04.2018.- Bezmaksas nūjošanas nodarbības, trenera vadībā – nāc un PIEDALIES!
25.04.2018.- Bezmaksas lekcija “Par sirds veselību un dzīvotprieku”
31.07.2018.- Aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros
29.08.2018. – Aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros
11.09.2018. – Velobrauciens ” Ieriteņo simtgadē “ afiša
19.09.2018.- Tikšanās ar L.Neimani un U.Beķeri
26.09.2018.- Bezmaksas nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm
Afiša bezmaksas jogas nodarbības Smiltenē un Grundzālē
27.09.2018.- Veselīga uztura meistardarbnīcas vecākiem
14.12.2018. – Aicinām uz bezmaksas lekcijām
21.01.2019. – Bezmaksas peldēšanas nodarbības Smiltenes novada iedzīvotājiem – senioriem
Afiša bezmaksas jogas nodarbības Smiltenē un Grundzālē
22.02.2019. – Vingrošana bērniem fizioterapeita vadībā
27.02.2019. – Aktīvās atpūtas diena “Pavadām ziemu, sagaidām pavasari!
07.03.2019. – “Iepēdo pavasarī!” un iepazīsti Zeltiņu apkārtnes dārgumus
08.03.2019. – Aicinām novada iedzīvotājus uz bezmaksas lekciju
25.03.2019. – Aicinām novada iedzīvotājus uz bezmaksas lekciju
30.04.2019. – Aicinām iedzīvotājus piedalīties bezmaksas nūjošanas nodarbībās
07.05.2019. – Aicinām atklāt aktīvā tūrisma sezonu Smiltenes novadā ar velobraucienu “Ieriteņo vasarā”; afiša
03.07.2019.- Nāc un piedalies bezmaksas nūjošanas nodarbībās!
19.07.2019.Vingrošana bērniem fizioterapeita vadībā
13.08.2019.- Smiltenes novada Sporta svētki
04.09.2019.Smiltenes novada sporta svētkos pirmo vietu izcīna Grundzāles komanda
11.09.2019.Ar velobraucienu “Ieriteņo rudenī” noslēgsim aktīvā tūrisma sezonu Smiltenes novadā!
04.10.2019.Aicina vecākus pieteikties bezmaksas nodarbībām – psihologa lekcijām par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu
04.10.2019.Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas jogas nodarbībās
08.10.2019.31.oktobrī Smiltene notiks nakts pārgājiens “Spocīns Nocīns”
30.10.2019.- Jogas nodarbības novembrī
04.11.2019.- Bezmaksas baseina apmeklējumi senioriem
25.11.2019.Jogas nodarbības decembrī
27.11.2019.- Bezmaksas lekcija “Veselības paškontrole”
18.12.2019.- Jogas nodarbības janvārī
03.12.2019.– Sporto Smiltenes novadā
17.08.2020. – Ieriteņo rudenī!
08.10.2020.- SpocĪns Jocīns nakts pārgājiens
16.10.2020. – Bezmaksas Crossfit nodarbības Smiltenē
07.01.2020. – Bezmaksas Crossfit nodarbības arī sniegotos apstākļos
18.01.2021. – Slēpošanas pārgājiens
24.05.2021. – Projekta aktivitātes jūnijā
31.05.2021- Joga Grundzālē un Smiltenē jūnijā
14.04.2021. Bezmaksas jogas nodarbības tiešsaistē aprīlī
31.05.2021. Nūjošanas nodarbības instruktora vadībā Smiltenē
07.01.2021.Crossfit nodarbības februārī Smiltenē
15.01.2021. CROSSFIT nodarbība 16.janvārī tiešsaistes platformā ZOOM
04.03.2021. CROSSFIT nodarbības martā Smiltenē
31.03.2021. Crossfit nodarbības aprīlī
10.05.2021.Crossfit nodarbības maija mēnesī
29.03.2021. Joga aprīlī tiešsaistes platformā Zoom
18.01.2021.Bezmaksas slēpošanas nodarbība-pārgājiens “Slēpo ar prieku!”
28.01.2021.Bezmaksas slēpošanas nodarbība-pārgājiens “Slēpo ar prieku!”
03.02.2021.Bezmaksas slēpošanas nodarbība-pārgājiens “Slēpo ar prieku!”
25.01.2021.Bezmaksas lekcijas bērnu vecākiem “Pastāvēs, kas mainīsies”
12.04.2021.Noslēdzas lekciju cikls “Pastāvēs, kas mainīsies”
29.04.2021.Bezmaksas vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā
28.06.2021. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā jūlijā
31.05.2021.Bezmaksas vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā

Ieriteņo vasarā

Relīze Ieriteņo vasarā
Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2021. gada jūnija mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2021. gada jūlija mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā  2021. gada  augusta mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2021. gada septembra mēnesī

Bezmaksas veselības veicināšanas nodarbības Apē 27.08.2021.

Skriešanas seriāls “Tepera takas”16.09.2021.

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2021. gada oktobra mēnesī

“Tepera takas” noslēgums 05.10.2021.

25.09.2021. Ieriteņo rudenī

28.09.2021. Ieriteņo rudenī atskats

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2021. gada novembra mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2021. gada decembra mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2022. gada janvāra mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2022. gada februāra mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2022. gada marta mēnesī

07.02.2022. Slēpošanas pārgājiens “Iepazīsti Būdas kalnu!”


https://smiltenesnovads.lv/blog/class/projekta-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-aktivitates-smiltenes-novada-oktobri/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/projekta-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-aktivitates-smiltenes-novada-novembri/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/projekta-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-aktivitates-smiltenes-novada-decembri/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/projekta-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-aktivitates-smiltenes-novada-janvari/

02.01.2024. Noslēdzies projekts “Pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”

Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta mērķis:

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris.
Projekta finansējums:
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums
Projekta aktivitātes:
1) mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā;
2) nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem;
3) nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā.
Projekta mērķa grupa:

Strādājošie un pašnodarbinātie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

  • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.
Mācību maksa:

Mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 – 10% ir strādājošā līdzmaksājums nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Mērķa grupai pieejamais atbalsts projekta laikā: 
  • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās;
  • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē;
  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti;
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
  • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).
Projektā pieejamās mācības un citi pakalpojumi:
Kontaktinformācija pašvaldībā:

Projekta koordinators: Edgars Roslovs, e-pasts: [email protected] 64707875

Pieaugušo izglītības koordinators: Jūlija Egle, e-pasts: [email protected]    T.64707588; mobt..26370774
Projekta īstenošanas pamats:

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”.

Papildus informācija:
www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr.8.5.1.0/16/I/001)

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā”.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2018.gada 8.janvāra līdz 2023.gada 31.augustam
Projekta aktivitātes:
Darba vidē balstīta mācību īstenošana profesionālajā izglītībā uzņēmumā vai pie amata meistara un kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un mācību prakses īstenošana uzņēmumā vai sadarbībā ar uzņēmēju profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmu apguvē.
Projekta teritorija:
Smiltenes novada dome
Pievienotie dokumenti:
19.01.2018.
 
 

Projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Smiltenes vidusskola piedalās Eiropas sociālā fonda projektā, ko  īsteno Valsts izglītības satura centrs 
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Valsts izglītības satura centrs
Projekta mērķis:
Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
Projekta aktivitātes:
Smiltenes vidusskola piedalās projekta aktivitātē: mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana Latvijā.
Projekta teritorija:
Latvija
Galvenie rādītāji:
Uz Smiltenes vidusskolu attiecināmais rādītājs:
Profesionālā pilnveide 3 pedagogu komandām (pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas)  par kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu un pedagogu uzdevumiem aprobācijas gaitā.
Publicitāte:
Informācija par projektu:
Smiltenes vidusskolas mājaslapā 
Smiltenes novada mājaslapā

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Smiltenes novada pašvaldība, 2017. gada 19. septembrī, noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta mērķis:
Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
16.03.2017.–31.12.2023.
Projekta finansējums:
Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.
Projekta aktivitātes:
1) Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
2) Kompensācija par:
•    sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
•    naktsmītnēm;
•    ēdināšanu;
•    individuālās lietošanas priekšmetiem;
•    speciālo transportu.
Projekta mērķgrupa:
Visas novada skolas, 1.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;
Projekta īstenošanas pamats:
Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Kontaktinformācija:
Smiltenes novadā:
Vita Leite, [email protected]v, +371 26498454
Gunta Grigore, [email protected] +371 25442976
Izglītības kvalitātes valsts dienestā – +371 28684847, [email protected]
Plašāka informācija par projektu:
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Pumpurs
Facebook.com vietnes lapa Pumpurs
Publicitāte:
24.05.2021.