2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

ERAF projekti

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšana.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada pašvaldība
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.novembrim. Projekta īstenošana plānota 18 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 1 367 415,92 EUR, no tām ERAF finansējums 251 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 11 073,53 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projektā paredzēts uzstādīt saules kolektorus siltā ūdens un apkures sistēmas nodrošināšanai ēkā, saules paneļus pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai. Veicot ēkas energoefektivitātes pasākums tiks veikta ēkas iekštelpu plānojuma maiņa, lai nodrošinātu nepieciešamās telpas mācību procesam un ierīkotu atbilstošas telpas skolas internātam.
Projekta teritorija:
Palsmanes pamatskolas internāta ēka
Galvenie rādītāji:
Projekta rezultātā ir plānots:
uzstādīt iekārtas atjaunojamo energoresursu izmantošanai ar jaudu 0.021 MW;
primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumu par 110 087 kWh gadā;
siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 29,540 tonnas.
Publicitāte:
17.06.2021.
08.12.2021.

Projekts “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā. Tā būs iespēja projektā iesaistītajām mērķa grupām saņemt atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai, bet bērniem iegūt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2020.gada janvāris – 2023.gada decembris
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 5 986 545,04 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 793 689,97 EUR, Valsts budžeta finansējums ir 574 065,48 EUR un Valsts budžeta dotācija pašvaldībām ir 62 355,50 EUR. Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums 3 293 763, 64 EUR.
Projekta aktivitātes:
Pašvaldības īpašumā esošajā zemes gabalā Dakteru ielā 14 plānots būvēt daudzfunkcionālo pakalpojumu centru, kurā būs iekļauts – dienas aprūpes centrs un specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem; dienas aprūpes centrs un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī grupu dzīvokļi personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Projekta teritorija:
Dakteru iela 14, Smiltene
Galvenie rādītāji:
Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē – 27 vietas (Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu māja bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības – 8 vietas, Jauniešu māja – 8 vietas, 10 vietas dienas aprūpes centrā un 1 vieta sociālās rehabilitācijas centrā);
Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – 74 vietas (Grupu dzīvoklis 16 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, Daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs – ar 34 vietām un 39 pakalpojuma saņēmējiem personām ar GRT Dienas aprūpes centrā, 24 vietām specializētajās darbnīcās).
Pievienotie dokumenti:

13.01.2020.
26.06.2020.
28.10.2020.
29.12.2020.
07.04.2021
12.08.2021
30.06.2022.
30.12.2022.
16.01.2023.
03.04.2023.
16.06.2023.

27.09.2023.