2023. gada 27. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

ERAF projekti

Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada pašvaldība
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.novembrim. Projekta īstenošana plānota 18 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 1 367 415,92 EUR, no tām ERAF finansējums 251 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 11 073,53 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projektā paredzēts uzstādīt saules kolektorus siltā ūdens un apkures sistēmas nodrošināšanai ēkā, saules paneļus pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai. Veicot ēkas energoefektivitātes pasākums tiks veikta ēkas iekštelpu plānojuma maiņa, lai nodrošinātu nepieciešamās telpas mācību procesam un ierīkotu atbilstošas telpas skolas internātam.
Projekta teritorija:
Palsmanes pamatskolas internāta ēka
Galvenie rādītāji:
Projekta rezultātā ir plānots:
uzstādīt iekārtas atjaunojamo energoresursu izmantošanai ar jaudu 0.021 MW;
primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumu par 110 087 kWh gadā;
siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 29,540 tonnas.
Publicitāte:
17.06.2021.
08.12.2021.

Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2022.gada 31.decembris
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 981 620,59 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 425 000,00 EUR un valsts budžeta dotācija 18 750,00 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros plānots atjaunot Smiltenes pilsētas centra daļu – Marijas ielu un izbūvēt ielas turpinājumu Baznīcas laukuma 16A teritorijā, veidojot pie ielas pieguļošās stāvvietas, veicot brauktuves, stāvvietu un ietvju konstruktīvo pamata kārtu un seguma pārbūvi. Projektā ir paredzēts arī ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un jauna apgaismojuma izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas vietā.
Projekta teritorija:
Marijas iela un ielas turpinājums Baznīcas laukuma 16A teritorijā
Galvenie rādītāji:
Pārbūvēta iela 210m, t.sk. izbūvējot jaunas 52 stāvvietas;
Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
1)Radītas 5 jaunas darbavietas;
2)Veiktas nefinanšu investīcijas 700 000,00 EUR apmērā;
Pievienotie dokumenti:
09.02.2021.
31.03.2021.

Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”,
Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Attīstīt degradēto teritoriju un sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, veicot ceļa Oktobra iela – Sējumi – Saujas posma, t.sk. tilta pār Palsu pārbūvi, kas radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu Smiltenes novada Variņu pagastā.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2022.gada 31.decembris
Projekta finansējums:
Kopējās projekta izmaksas ir 579 015,42 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 407 945,16 EUR.
Projekta aktivitātes:
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, plānota vietējā līmeņa autoceļa Oktobra iela-Sējumi-Saujas posma pārbūve (0,576 km), t.sk. tilta pār Palsas upi pārbūve, iekļaujot asfalta seguma pārbūvi, pamata nesošo minerālmateriālu konstruktīvo kārtu pastiprināšanu un atsevišķos posmos veikt pilnu segas konstrukcijas pārbūvi.
Projekta teritorija:
Autoceļa Oktobra iela – Sējumi – Saujas posms Variņu pagastā
Galvenie rādītāji:
Pārbūvēts un asfaltēts autoceļa Oktobra iela -Sējumi – Saujas posms ar kopējo garumu 0,576 km, t.sk. tilts pār Palsas upi.
Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
1)radītas 3 jaunas darbavietas;
2)veiktas nefinanšu investīcijas vismaz 1 144 225,50 EUR apmērā;
3)atjaunota degradētā teritorija 3,24 ha platībā.
Pievienotie dokumenti:


01.02.2021.

01.11.2021.

Projekts “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”,
Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
Projekta mērķis:
Attīstīt degradēto jeb ražošanas teritoriju, veicot tai pieguļošas ielas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvi t.sk. ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi, kas radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jauniem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darbavietu radīšanu Smiltenes pilsētā.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
29.10.2021.
Projekta finansējums:
Kopējās projekta izmaksas ir 1 221 743,58 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 493 374,85 EUR.
Projekta aktivitātes:
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, plānota Dārza ielas posma pārbūve 0,570 km garumā, kas sākas no krustojuma ar Dakteru ielu un beidzas pieslēgumā pie Atmodas ielas. Projektā paredzēta apvienota gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve, ielas apgaismojuma rekonstrukcija, elektronisko sakaru pārvietošanas darbi, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve.
Projekta teritorija:
Dārza ielas posms no krustojuma ar Dakteru ielu līdz pieslēgumam pie Atmodas ielas.
Galvenie rādītāji:
Pārbūvēts un asfaltēts Dārza ielas posms ar kopējo garumu 0,570 km, apvienota gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve, ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu pārbūve, apgaismojuma pārbūve, u.c.
Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
1)radītas 4 jaunas darbavietas;
2)veiktas nefinanšu investīcijas vismaz 458 000 EUR apmērā;
3)atjaunota degradētā teritorija 1,635 ha platībā.
Pievienotie dokumenti:
07.05.2020.
19.07.2020.
24.09.2020.
29.12.2020.
24.05.2021.

Projekts “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2020.gada janvāris – 2022.gada decembris, 36 mēneši
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 998 830,26 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 967 982,55 EUR.
Projekta aktivitātes:
Izveidotais daudzfunkcionālais pakalpojumu centrs, kurā būs iekļauts: dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar GRT (34 vietas); specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar GRT (24 vietas); dienas aprūpes centrs bērniem (10 vietas) un sociālās rehabilitācijas centrs, kur bērni saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (pakalpojuma saņēmēju skaits objektā – vismaz 43 bērni ar FT gada laikā), bet Dakteru ielā 14 B esošo dzīvojamo māju plānots pārbūvēt par grupu dzīvokļiem 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Projekta teritorija:
Dakteru iela 14, Smiltene
Galvenie rādītāji:
Izveidoto un/ vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē – 27 vietas (Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu māja bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības – 8 vietas, Jauniešu māja – 8 vietas, 10 vietas dienas aprūpes centrā un 1 vieta sociālās rehabilitācijas centrā);
Izveidoto un/vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – 74 vietas (Grupu dzīvoklis 16 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, Daudzfunkcionāls pakalpojumu centrs – ar 34 vietām un 39 pakalpojuma saņēmējiem personām ar GRT Dienas aprūpes centrā, 24 vietām specializētajās darbnīcās).
Pievienotie dokumenti:
13.01.2020.
26.06.2020.
28.10.2020.
29.12.2020.
07.04.2021
12.08.2021
30.06.2022.
30.12.2022.
16.01.2023.

Projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
8.1.2.specifiskā atbalsta mērķis “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstot esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
No 2018. gada jūnija līdz 2021. gada augustam.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 7 425 585,11 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  1 875 655,00 EUR un valsts budžeta dotācija 770 698,15 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes paredzētas Smiltenē, Dakteru ielā 27, tās ietvers basketbola laukuma pārbūvi, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešanu un aprīkojumu iegādi, internāta izbūvei un iekārtošanu, multifunkcionālas Sporta halles izbūvi, Smiltenes vidusskolas vidējā mācību korpusa pārbūvi.
Projekta teritorija:
Smiltene, Dakteru iela 27.
Galvenie rādītāji:
Ergonomiskas mācību vides izveidošana (vidus korpusa un jaunā korpusa iekārtošana);
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
Internāta izbūve un iekārtošana;
Pārbūvēta Sporta halle un atjaunots sporta laukums;
Pievienotie dokumenti:
06.06.2018.
24.07.2018.
07.12.2018.
22.01.2019. (Smiltenes vidusskolas internāta ārējās fasāde)
27.05.2019.
11.09.2019.
13.01.2020.
26.06.2020.
19.08.2020.
08.10.2020.
29.12.2020.
12.08.2021