2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Citi pašvaldības projekti

Projekts “LIFE ADAPTATE”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
LIFE, pielāgošanās klimata pārmaiņām
Projekta nosaukums: “Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” (LIFE ADAPTATE) LIFE16 CCA/ES/000049
Projekta iesniedzējs, aktivitātes partneri:
1) Eiropas pašvaldības- Aguilas pašvaldība (Spānija), Cartagenas pašvaldība (Spānija), Alfândega da Fé pašvaldība (Portugāle), Lorcas pašvaldība (Spānija), Mértolas pašvaldība ( Portugāle), Smiltenes pašvaldība (Latvija)
2) Konsultatīvās institūcijas-Instituto Fomento Región de Murcia (Spānija), Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente (Spānija), SIA Ekodoma (Latvija), EuroVértice Consultores, S.L. (Spānija), IrRADIARE, Science for evolution, Lda (Portugāle).
Projekta mērķis:
LIFE ADAPTATE galvenais mērķis ir veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu vietējā līmenī Eiropas Savienībā, jo īpaši izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas un rīcības plānus. Projektā tiek veicināta sadarbība starp pašvaldībām un inženierkonsultatīvām institūcijām, lai atrastu, izstrādātu labākos tehniskos risinājumus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai.
Projekta ilgums:
01.09.2017.- 30.09.2021.
Projekta finansējums:
Kopējās plānotās projekta izmaksas 11 partneriem: 3 214 997 EUR
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 291 461,00 EUR: Programmas finansējums: 185 234 EUR
Pašvaldības finansējums:106 227 EUR
Projekta aktivitātes:
Smiltenes pašvaldība – Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana.
Aguilas pašvaldība – mežu apstādījumu veidošana ar apūdeņošanas sistēmu, izmantojot attīrītu ūdeni.
Lorkas pašvaldība – galveno ielu noēnošana Lorkas pilsētā.
Kartagenas pašvaldība – pilsētas zaļo zonu apvienošana LIFE programmas ietvaros.
Mertola pašvaldība – klimatu pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešana.
Alfândega da Fé pašvaldība – ēnaino zonu izveidošana, izmantojot saules paneļu sistēmas.
Projekta teritorija:
Latvija, Portugāle, Spānija
Publicitāte:
Projekta brošūra
Relīze 17.10.2017.
Relīze 04.07.2018.
Projekta mājas lapa
Relīze 15.11.2018.
Relīze 07.02.2019.
Relīze 01.04.2019.
Relīze 06.07.2021.
Projekta ietvaros izveidotais Life Adaptate video 
12.08.2021 Izstādes publikācija 
Life adaptate observatory (irradiare.com)
Pievienotie dokumenti:
Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.-2030.gadam

Projekts “Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana”

Projekta nosaukums
Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana
Projekta iesniedzējs, aktivitātes partneri:
Smiltenes novada pašvaldība
Projekta mērķis:
Īstermiņa mērķis: Izstrādāt dabas aizsardzības plānu dabas liegumam „Raunas Staburags” (turpmāk – dabas liegums), lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību un apsaimniekošanu teritorijas dabas vērtībām, veicinātu sabiedrības izglītošanu un saskaņotu vietējās sabiedrības, zemes īpašnieku un tūrisma attīstības intereses ar dabas aizsardzības interesēm, kā arī uzlabotu esošās tūrisma infrastruktūras kvalitāti
Ilgtermiņa mērķis: saglabāt teritorijas ekoloģiskos procesus un attīstīt tūrisma infrastruktūru, kas bāzēta uz ilgtspējīgu un saudzīgu resursu izmantošanu un antropogēnās slodzes samazināšanu.
Projekta ilgums:
30.04.2018.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas: 10 398.11 EUR
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda: 7 798.58 EUR
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda: 7 799.00 EUR
Projekta aktivitātes:
Projekta uzdevumi
Raunas novada dome uzņemas dabas aizsardzības plāna izstrādi, piesaistot plāna izstrādes vadītāju un ekspertus kā projekta darbiniekus. Projekta ietvaros tiek īstenotas aktivitātes, kas vērstas uz vides aizsardzības problēmu risināšanu tuvākā un tālākā nākotnē. Projekta uzdevumi: 1. Organizēt informatīvo sanāksmi, apzinot valsts institūciju, pašvaldību un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā. 2. Dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupas (eksperti, pašvaldības, zemes īpašnieku, Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts meža dienesta (VMD) un Valsts zemes dienesta (VZD) pārstāvji) izveidošana un uzraudzības grupas sanāksmju organizēšana. 3. Veikt īpaši aizsargājamo biotopu – meža, pļavas, saldūdeņu, augu, bezmugurkaulnieku un sūnu izpēti (teritorijā sastopamas retas sūnu sugas, kas aug tikai vietās, kur izplūst kaļķaini ūdeņi.), kā arī sagatavot dabas vērtību kartējumu dabas liegumā “Raunas Staburags”, iegūstot datus dabas aizsardzības plāna sagatavošanai. 4. Uzraudzības grupu sanāksmju organizēšana (tiek izvērtēts vai individuālie noteikumi ir nepieciešami). 5. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizēšana saskaņā ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru. 6. Atjaunot videi draudzīgu tūrisma infrastruktūru (piebraucamā ceļa segums un kāpnes, informatīvās zīmes), kas dabas lieguma apmeklētājiem un vietējiem iedzīvotājiem, dos iespēju labāk iepazīt teritoriju, kā arī veicinās antropogēnās slodzes samazināšanu uz dabas lieguma teritoriju 7. Noorganizēt ekskursiju un vides izglītības nodarbību dabā iesaistīto ekspertu vadībā, īpaši iesaistot jauniešus (Raunas vidusskolas audzēkņi). 8. Noorganizēt atsevišķu tikšanos/diskusiju par Raunas Staburaga dabas vērtībām un dabas aizsardzību plašākā nozīmē pašlaik aktuālās ES nozīmes biotopu kartēšanas, mežu un zālāju apsaimniekošanas kontekstā (piedalās eksperti un Dabas aizsardzības pārvalde). 9. Sagatavot un noformēt dabas aizsardzības plānu atbilstoši 09.10.2007. MK noteikumiem Nr.686 „Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību”. 10. Aktualizēt un ievietot Raunas novada mājas lapā informāciju par teritorijas dabas vērtībām, nodrošināt projekta publicitātes pasākumus. Dabas plāna izstrādes noteikumi nosaka informācijas ievietošanas nepieciešamību gan pašvaldību, gan Dabas pārvaldes mājaslapā.

Projekta rezultāti
Lai nodrošinātu projekta pilnvērtīgu īstenošanu un reģionāla mēroga ietekmi, tā īstenošanā tiks iesaistīti Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes, VMD, LAD, VZD speciālisti, vietējie izdzīvotāji, jaunieši, tūristi, pašvaldības speciālisti un citi interesenti. Īstenojot projektu, tiek sasniegti sekojoši rezultāti: 1. Noorganizēta 1 informatīvā sanāksme, apkopojot valsts institūciju, pašvaldību un zemes lietotāju iespējamās kopīgās intereses aizsargājamās dabas teritorijas apsaimniekošanā, kuras mērķis savest kopā visas ieinteresētās institūcijas un personas un uzklausīt viņu viedokļus, noteikt plāna izstrādes ietvaru. Informatīvās sanāksmes laikā visi klātesošie iepazīstināti ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, dabas aizsardzības plānu izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē. 2. Izveidota dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupa, kurā piedalās pārstāvji no DAP, VMD, VZD, LAD, iestādēm, biedrībām, zemes īpašniekiem un lietotājiem, kas izskatīja priekšlikumus par veicamajiem dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas pasākumiem, izvērtēja dabas resursu izmantošanas iespējas, noorganizētas 3 uzraudzības grupas sanāksmes, norises laiku un vietu saskaņojot ar Dabas aizsardzības pārvaldi; 3. Dabas liegumā “Raunas Staburags” veikta īpaši aizsargājamo biotopu – meža, pļavas, saldūdeņu, augu, bezmugurkaulnieku un sūnu izpēte(kartēšana). Sagatavots par katru biotopu grupu raksturojums (6 gab.), kā arī plāna izstrādei nepieciešamais kartogrāfiskais materiāls (vismaz 10 kartes atbilstoši Noteikumiem, ģeodatubāzes sagatavošana, Natura 2000 standarta formu aizpildīšana). 4. Organizētas 1 sabiedriskās apspriešanas sanāksme, saskaņā ar dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru. 5. Izveidota videi draudzīga infrastruktūra – esošās infrastruktūras atjaunošana (rekonstruētas/atjaunotas kāpnes (1 gab.) ar 100 pakāpieniem, piebraucamā ceļa segums – 200 m, izvietotas 2 ,,efektīvākas” (pievērsta apmeklētāju uzmanība) informatīvās zīmes). 6. Noorganizēta ekskursija un vides izglītības nodarbība dabā iesaistīto ekspertu vadībā, piedaloties visiem interesentiem. 7. Noorganizēta 1 tikšanās/diskusija par Raunas Staburaga dabas vērtībām un dabas aizsardzību plašākā nozīmē pašlaik aktuālās ES nozīmes biotopu kartēšanas, mežu un zālāju apsaimniekošanas kontekstā. 8. Sagatavots 1 dabas aizsardzības plāns atbilstoši Noteikumiem, kas ietver informāciju par aizsargājamo teritoriju un vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus, lai sasniegtu tās aizsardzības mērķu; sekmētu teritorijas attīstības un dabas aizsardzības interešu sabalansēšanu; 9. Izstrādātais dabas aizsardzības plāns ,,Raunas Staburagam” iesniegts Dabas aizsardzības pārvaldei izskatīšanai un virzīšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai apstiprināšanai. 10. Apstiprinātais dabas aizsardzības plāns kalpo par instrumentu mērķtiecīgai ilgtermiņa dabas lieguma apsaimniekošanai, ir skaidri definētas atļautās un ierobežotās darbības lieguma un tam pieguļošajās teritorijās. Ilgtermiņa rezultāts – nākamajā paaudzēm saglabātas unikālas dabas vērtības, neizslēdzot aktīvo tūrismu, labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā ,, Raunas Staburaga” dabas aizsardzības plāns ir sagatavots.
Projekta teritorija:
Raunas pagasts, Smiltenes novads
Publicitāte:
Pievienotie dokumenti:
Dabas liegums „Raunas Staburags” (turpmāk – dabas liegums) izveidots, lai saglabātu saldūdens kaļķiežu (jeb šūnakmens) krauju – Raunas Staburaga atsegumu, kas ir nozīmīgākā Eiropas Savienības prioritāri aizsargājamā biotopa “Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus” atradne valstī. Tā ir viena no nedaudzajām vietām Latvijā, kur avotkaļķi izgulsnējušies, veidojot klintij līdzīgu atsegumu, kas joprojām ir aktīvs un kurā notiek dabisks process – avotkaļķu izgulsnēšanās. Dabas lieguma vertikālo struktūru veido Raunas un Klampupes ieleju posmi, kas klāti ar mežu un kuros sastopami ne tikai Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamie purvu (avotu), bet arī mežu, atsegumu, straujteču biotopi. Šo dabas vērtību komplekss ir saglabājams nākamajām paaudzēm kā unikāla dzīvotne dažādām augu un dzīvnieku sugām, kā arī Raunas Staburaga atsegumu kā daudzveidīgs dabas tūrisma objekts.
Dabas liegums atrodas Raunas novada Raunas pagasta administratīvajā teritorijā (skatīt 1.attēlu). Tā dabas aizsardzības statuss noteikts kopš 1987.gada, kad Raunas Staburagam tiek piešķirts botāniskā lieguma statuss, lai aizsargātu unikālo atsegumu, kurā notiek avotkaļķu izgulsnēšanās, kā arī  Alpu kreimules (Pinguicula alpina) atradni. Jau šajā laikā dabas lieguma teritorijā tiek aizsargāts ne tikai atsegums, bet arī  Raunas un Klampupes upes posmi. Kopš 1999.gada dabas liegums noteikts šobrīd esošajās teritorijas robežās, savukārt 2005.gadā teritorija iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000, kā B tipa teritorija. Tas nozīmē, ka tā noteikta īpaši aizsargājamo sugu (izņemot putnu sugu aizsardzībai) un biotopu aizsardzībai.
Tā aizsardzības un izmantošanas kārtību, pieļaujamo un aizliegto darbību veidus tajā nosaka Ministru kabineta (turpmāk – MK) 16.03.2010. noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” (turpmāk – Vispārējie noteikumi). Savukārt dabas lieguma robeža tiek noteikta 15.06.1999. noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” 41.pielikumā (turpmāk – noteikumi par dabas liegumiem).
Teritorijas bioloģisko vērtību veido 7 Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) aizsargājamo biotopu veidi. Kopējā ES aizsargājamo biotopu platība dabas liegumā ir 12,49 ha, kas veido  58 % no kopējās teritorijas platības. Dabas liegumā ir konstatēti šādi ES aizsargājamo biotopu veidi: saldūdens biotops 3260 “Upju straujteces un dabiski upju posmi”; divi purvu7160 “Minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji”; 7220*; Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus; alu un atsegumu biotops8210 “Karbonātisku pamatiežu atsegumi”, kā arī trīs meža biotopu veidi 9180* ”Nogāžu un gravu meži”, 9050 “Sugām bagāti egļu meži” un 91E0* “Aluviālie un krastmalu meži”.
Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – LVAF) projektu vadlīnijas „Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātes – „Vietējās vides iniciatīvas” projekta „Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrāde un tūrisma infrastruktūras atjaunošana” ietvaros.
DABAS LIEGUMA „RAUNAS STABURAGS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA APRAKSTS
DABAS LIEGUMA „RAUNAS STABURAGS” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNS
“PAZIŅOJUMS PAR DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES UZSĀKŠANAS SANĀKSMI” NR. 1-08/215/2017

Projekts “Dakteru ielas pārbūve”

Projekta nosaukums
Dakteru ielas rekonstrukcijas darbi, kura ietvaros plānots pārbūvēt ielu un tās pieslēgumus 1287 m garumā, posmā no Dakteru ielas 1 līdz Dārza ielai 
Projekta iesniedzējs, aktivitātes partneri:
Smiltenes novada pašvaldība
Projekta mērķis:
Pieslēgumu un nobrauktuvju sakārtošana, izmainot platumus un rādiusus atbilstoši transportlīdzekļu trajektorijām un normālprofiliem. 
Projekta ilgums:
2020. – 2021. gads 
Projekta finansējums:
Pašvaldības finansējums: 1686182,04 EUR 
Projekta aktivitātes:
Dakteru ielas kreisajā pusē, posmā no Dārza ielas līdz Tepera ezeram paredzēts ierīkota 2 – 2,5 m platu gājēju ietve apvienota ar veloceliņu.
Izbūvētas vairākas autostāvvietas:  
Dakteru un Peldu ielas krustojumā – 3 stāvvietas;
Gar Smiltenes vidusskolu – 26 stāvvietas vieglajām automašīnām un 1 stāvvietu autobusam;
Atjaunoti stāvlaukumi: 
Pie SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas” – 17 stāvvietas; 
Dakteru ielas sākumā, Tepera ezera tuvumā – 22 stāvvietas. 
Dakteru ielas labajā pusē, starp Dārza un Peldu ielām, esošajā brīvajā, neizmantotajā teritorijā ierīkots labiekārtots atpūtas laukumu ar soliņiem, atkritumu urnām un apstādījumiem. 

Lai nodrošinātu satiksmes organizāciju un plānoto darbu izpildi objektā darbi tika organizēti pa posmiem:
– Darbi objektā uzsākti ar trases uzmērīšanu un nospraušanu dabā;
– Veikti sagatavošanas darbi un esošo konstrukciju demontāžas darbi; 
– Ielas malā augošo koku un dzīvžogu zāģēšana;
– Apakšzemes centrālo komunikāciju – ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, apgaismojuma un vājstrāvas tīklu pārbūves darbi;
– Ielas, ietves zemes klātnes izbūve;
– Pamata konstruktīvo kārtu izbūve līdz šķembu pamata apakškārtai;
– Betona apmaļu, minerālmateriāla pamata virsējās kārtas izbūve ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu izbūve – asfalta seguma un betona bruģakmens seguma izbūve;
– Labiekārtošanas darbi un aprīkojuma uzstādīšana;
– Stādīti jauni koki – 21 liepa un 6 pīlādži;
– Atjaunoti dzīvžogi, kas skarti vai bojāti ielas pārbūves darbu laikā. 

Būvdarbu izpildītājs:  SIA “8 CBR”
– Būvuzraudzība: SIA “RS Būvnieks”
– Autoru uzraudzība: SIA “Ceļu komforts”
Projekta teritorija:
Dakteru iela, Smiltene
Publicitāte:
18.09.2020.
30.09.2020.
09.11.2020.
05.01.2021.
02.02.2021.
Pievienotie dokumenti:

Projekts “Ielu apgaismes tīklu izbūve Saltupu ciematā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 1.kārta”

Projekta nosaukums
Ielu apgaismes tīklu izbūve Saltupu ciematā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 1.kārta
Projekta iesniedzējs, aktivitātes partneri:
Smiltenes novada pašvaldība
Projekta mērķis:
Saltupu ciematā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izbūvēt un uzstādīt 19 jaunus gaismekļus.
Projekta ilgums:
14.04.2021. – 31.07.2021.
Projekta finansējums:
Pašvaldības finansējums: 22870,57 EUR
Projekta aktivitātes:
19 jaunu gaismekļu uzstādīšana Staltupu ciemā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
Projekts tiek realizēts paralēli ar AS “Sadales tīkls” investīciju projektu “T-3834 “Saltupi” Z-1 0.4kV tīkla pārbūve Smiltenes novada Launkalnes pagastā”, kura laikā apgaismojuma un spēka tīkli tiek guldīti vienā tranšejā.
Projekta teritorija:
Staltupu ciems, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
Publicitāte:
Pievienotie dokumenti:

Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģijas izstrāde

Programma, prioritāte, aktivitāte:
ELFLA starptautiskais projekts  “Place Branding for  Rural Development” (Nr. 18-00-A019.333-000016). 
Projekta iesniedzējs, aktivitātes partneri:
Biedrība  “Abulas lauku partnerība”, sadarbības partneri Latvijā ir biedrība “Lauku partnerība Ziemeļgaja”, Smiltenes novada dome, Beverīnas novadu pašvaldība, Somijas LAG Ravakka un Zviedrijas Dalavarnas Utvecklings Omrade.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir sekmēt teritorijas daudzveidīgu attīstību, sadarbojoties ar citu līdzīgu teritoriju partneriem, pārņemot vērtīgu pieredzi, gūstot jaunas zināšanas, izstrādājot teritorijas zīmola stratēģiju un radot jaunu pieeju vietas zīmola izmantošanas iespējām, kā arī apmācot mērķa grupas efektīgi lietot zīmolu dažādām mārketinga aktivitātēm.
Projekta ilgums:
Līdz 2020.gada 20.martam.
Projekta finansējums:
Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrādes izmaksas ir 37 000 EUR bez PVN, kas tiek segti  no ELFLA projekta līdzekļiem. Smiltenes novada domes līdzfinansējums biedrībai “Abulas lauku partnerība” projekta īstenošanai ir 2155,80 EUR .
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros tiek izstrādāta Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģija.
Stratēģijas mērķi: uzlabot novadu tēlu atbilstoši mūsdienu tendencēm, nostiprināt novadu atpazīstamību Latvijas un starptautiskā kontekstā, popularizēt novadu teritoriju un pakalpojumus kā produktu, veicināt viesu un iedzīvotāju pieaugumu novados, piesaistīt investīcijas un veicinātu uzņēmējdarbību, palielināt iedzīvotāju lepnumu par savu novadu.
Smiltenes novada zīmolvedības, mārketinga komunikācijas un vizuālās identitātes stratēģija paredz: 
1)Veikt esošās situācijas izpēti un analīzi, tai skaitā veikt: 
– Analīzi par Smiltenes novada esošā tēla uztveri;
– Identitātes analīzi – strukturālie faktori, mainīgie ilgtermiņa faktori, simboliskie faktori, iedzīvotāju redzējums par Smiltenes novadu;
– Tirgus situācijas jeb apstākļu analīzi (STEEP vai PEST);
– Novada konkurētspējas novērtējumu, salīdzinot ar citiem Latvijas novadiem;
SVID analīzi.
2) Izstrādāt zīmolvedības stratēģijas un vizuālās identitātes pamata konceptu, tai skaitā:
– Balstoties uz veikto situācijas analīzi, respektējot esošos grafiskos simbolus zīmola konceptu;
– Vizuālās identitātes vadlīnijas jeb zīmolgrāmatu;
– Informatīvā izdevuma dizaina sagatavi;
– Sociālo tīklu kontu profilu noformējumu.
3) Izstrādāt zīmola mārketinga komunikācijas stratēģiju, tai skaitā:
– Definēt mērķus un uzdevumus, kas tiks sasniegti ar šo stratēģiju;
– Rīcības virzienus uz galvenajām mērķauditorijām;
– Komunikācijas vēstījumus;
– Mediju stratēģijas konceptu;
– Sociālo mediju stratēģijas konceptu;
– Sabiedrisko attiecību  stratēģijas konceptu, saskaņā ar definētajām auditorijām.

Ņemot vērā biedrības  “Abulas lauku partnerība” veiktā iepirkuma rezultātus, stratēģijas izstrādā  SIA “Triple Bounce”.
Projekta teritorija:
Smiltenes novads
Publicitāte:
12.12.2018.
27.03.2019.
27.03.2019.
15.07.2019.
07.2019.
Balsošana par Smiltenes novada grafisko
Grafiskās zīmes balsošanas plakāts
Pievienotie dokumenti:
28.03.2018. lēmums nr, 241 “Par sadarbības līguma slēgšanu projekta “Place Branding for Rural Development” ieceres realizācijai”
1.posms
Esošās situācijas analīze un novērtējums (2019. gads)
SVID/SWOT analīze
27.03.2019. Esošās situācijas analīzes prezentācija un Smiltenes novada zīmola stratēģiskais konteksts
27.03.2019.lēmums Nr. 252 “Par Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādes 1.posma “Esošās situācijas analīzi un novērtējumi” apstiprināšanu”
Iedzīvotāju balsojuma rezultāti par grafisko zīmi
20.08.2019. lēmums Nr. 538 “Par Smiltenes novada zīmola radošo konceptu”
22.10. 2019. Prezentācija “Smiltenes novada zīmola radošais koncepts un saukļa “Smiltenes novads – vieta, kur augt!” analīze”
22.10.2019. lēmums Nr. 660 “Par Smiltenes novada zīmola saukļa apstiprināšanu”
2.posms
Smiltenes novada zīmola vadlīnijas
26.02.2020. lēmums Nr.97 “Par Smiltenes novada zīmolvedības un mārketinga komunikācijas stratēģijas un vizuālās identitātes izstrādes 2.posma Vizuālās identitātes vadlīniju jeb zīmolgrāmatas apstiprināšanu”
3.posms
27.05.2020. Prezentācija “Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģija”
27.05.2020. lēmums Nr.352 “Par Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģijas apstiprināšanu”
Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģija
29.07.2020. lēmums Nr.467 “Par Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģijas ieviešanas Rīcības plāna apstiprināšanu”
Smiltenes novada mārketinga komunikācijas stratēģijas ieviešanas Rīcības plāns 2021.-2025.gadam

Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Smiltenes novadā

Aktivitāte (konkurss):
Remigrācijas* sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās
Projekta iesniedzējs, aktivitātes partneri:
Smiltenes novada dome
Vidzemes plānošanas reģions
Projekta mērķis:
Konkursa mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras Latvijas Republikas pašvaldības,  kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.
Projekta realizācijas laiks:
Līdz 2020.gada 8.septembris
Konkursa finansējums:
Konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietverto aktivitāšu īstenošanai, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu piešķirtais finansējums ir 10 000 EUR, kas tiek saņemti no Vidzemes plānošanas reģiona transferta pārskaitījuma no valsts budžeta programmas 31.00.00 “Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)””. Smiltenes novada domes līdzfinansējums konkursa aktivitāšu īstenošanai 4300, 00 EUR.
Konkursa aktivitātes:
Aktivitātes, ko pašvaldība īstenojusi konkursa atbalsta finansējumu:
1. Informēt, popularizēt iespējas, kuras piedāvā Smiltenes novads:
– Video stāstu “Nāc dzīvot Smiltenes novadā!” veidošana. Izveidoti videomateriāli: Nāc dzīvot Smiltenes novadā!; Nāc mācīties Smiltenes novadā!; Nāc strādāt Smiltenes novadā! un Nāc atpūsties Smiltenes novadā!
Informatīvo materiālu izgatavošana, druka;
2. Atbalsts mācību materiālu iegādei, lai veicinātu valodas apguvi remigrantu ģimeņu bērniem Smiltenes novada izglītības iestādēs.
3. Smiltenes pilsētai 100. Uzrunāt tautiešus ārzemēs, lai 2020.gadā atgrieztos pie savām ģimenēm svinēt pilsētas 100 gadu jubileju.
– Ielūgumu Smiltenei 100 izstrāde, izsūtīšana;
 
Aktivitātes, ko pašvaldība plāno veikt konkursa ietvaros ar saviem vai citiem finanšu līdzekļiem (neskaitot Konkursa atbalstu):
1. Atbalsts latviešu valodas apguvē.  
2. Nāc dzīvot Smiltenes novadā – baneru un reklāmas karogu izgatavošana.
Konkursa teritorija:
Smiltenes novads
Kontaktpersona remigrācijas jautājumos Smiltenes novadā:
Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.+371 29613117, e-pasts: [email protected]
Publicitāte:
09.10.2019. (PFD) , pieejams mājas lapā ŠEIT.
18.10.2019. (PDF), pieejams mājas lapā ŠEIT.
25.10.2019. (PDF), pieejams mājas lapā ŠEIT.
14.01.2020. (PDF), pieejams mājas lapā ŠEIT.
24.02.2020. (PDF), pieejams mājaslapā ŠEIT.
02.09.2020. (PDF), pieejams mājaslapā ŠEIT

Drukātie materiāli – Brošūra: “Dzīvo, strādā, mācies un atpūties Smiltenes novadā” – (PDF LV un PDF ENG), pieejams mājaslapā ŠEIT.


* remigrācija — diasporas locekļa atgriešanās vai pārcelšanās no pastāvīgas dzīves ārvalstīs uz pastāvīgu dzīvi Latvijā. (Diasporas likuma 1.panta 2.punkts)

Projekts “Publiskās piekļuves nodrošināšana Lizdoles ezeram”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”, aktivitāte “Publisko ūdeņu praktiskā pārvaldība”.
Projekta iesniedzējs, partneri:
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Veicināt publisko ūdeņu pieejamību, pielāgošanos klimata pārmaiņām, radīt videi draudzīgu un līdzsvarotu publisko ūdeņu izmantošanas iespēju visām interešu grupām Smiltenes novadā, kā arī veicināt ilgtspējīgu vides aizsardzības prasību ievērošanu.
Projekta realizācijas laiks:
31.05.2020.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 49867,10 EUR, no kurām Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 41901,00 EUR un Smiltenes novada domes līdzfinansējums 7966,10EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta rezultātā tiks izveidota brīva piekļuve ezeram, peldētava, kā arī uzstādīti labiekārtojuma elementi un izveidots šķembots laukums.
Projekta teritorija:
Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
Pievienotie dokumenti:
28.03.2019.
28.08.2019.
12.12.2019.
17.04.2020.
02.06.2020.

Projekts „COOP Local”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam.
Projekta ID nr. (piešķir finansētājs):
Projekts Nr. EST-LAT14 “Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā” (COOP Local)
Projekta iesniedzējs, partneri:
Projekta iesniedzējs: Setomaa lauku pašvaldību apvienība
Projekta partneris: Inkubācijas centrs Repina, Vastselīnas pašvaldības dome, Apes novada dome, Smiltenes novada dome.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir atdzīvināt un stiprināt pārrobežu uzņēmējdarbību, īstenojot virkni dažādu pasākumu, kas veicinās sadarbības un biznesa attiecību veidošanu starp Igaunijas un Latvijas uzņēmējiem.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Projekts tiks ieviests laika periodā no 2017.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.oktobrim.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 297 402,95 EUR, 85% jeb 252 792,33 EUR no projekta finansē Eiropas Savienība, 44 610,62 EUR projekta partneru līdzfinansējums.
Projekta aktivitātes:
1.Projekta vadība un koordinēšana – nepieciešama, lai sasniegtu projekta mērķi noteiktā laikā un budžeta ietvaros.
2.Sabiedrības informēšana – informācija tiks publicēta visu piecu partneru drukātajos medijos un mājas lapās. 
3. Pārrobežu tīklu veidošanai starp Igaunijas un Latvijas vietējiem mājražotājiem, jaunajiem uzņēmējiem, amatniekiem un rokdarbniekiem četrās nozarēs – ogas un augļi, dārzeņi un garšaugi, piena un gaļas produkcija, amatnieki un rokdarbnieki.
4. Mācību ekskursijas un semināri iesaistītajiem dalībniekiem Igaunijā un Latvijā.
5. Kopēja dalība ikgadējos gadatirgos Igaunijā un Latvijā iesaistīto partneru reģionos.
6. Aktīvākie dalībnieki dosies pieredzes apmaiņas un jaunu kontaktu meklēšanas braucienos uz Baltkrieviju, Krieviju un Somiju.
7. Kopīgas brošūras izveide, kurā apkopti visu iesaistīto mājražotāju un amatnieku piedāvājumi divās valodās.
8. u.c.
Pievienotie dokumenti:

08.03.2017.
17.03.2017.
31.03.2017.
19.05.2017.
08.06.2017.
10.08.2017.
17.10.2017.
21.11.2017.
29.12.2017.
18.01.2018.
08.02.2018.
03.03.2018.
27.07.2018.
08.10.2018.
15.11.2018.
03.01.2019.
25.01.2019.
08.04.2019.
23.04.2019.
23.05.2019.
01.07.2019.
29.08.2019.

26.11.2019.

Projekts „Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu izbūve”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam,  Rīcības plāna 3.3.3.uzdevums „Attīstīt daudzfunkcionālo Tepera sporta un atpūtas kompleksu”
Projekta iesniedzējs, partneri:
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja
Ilze Sausā, tālrunis 64707877
Projekta mērķis:
Pilnveidot un attīstīt sporta un atpūtas kompleksu “Teperis”, izbūvējot sporta procesu atbalstošu servisa telpas, kas ikdienā kalpos Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas, Smiltenes tehnikuma un Smiltenes vidusskolas audzēkņiem, kā arī sporta klubu vajadzībām un sporta pasākumiem.
Projekta aktivitātes:
1) Būvprojekta izstrāde;
2) Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu izbūve.
Projekta realizācijas laiks:
2017.gada aprīlis – 2018.gada decembris
Projekta izmaksas:
Kopējās plānotās izmaksas ir 650 000 EUR
Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums – 200 000 EUR
Pašvaldības finansējums – 450 000 EUR
Pievienotie dokumenti:
12.05.2017.

Projekts “Smiltenes pilsētas Gaujas ielas posmā no Audēju ielas līdz Raiņa ielai pārbūve”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts autoceļu fonds
Smiltenes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plānā iekļauts  3.1.1.uzdevums „Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”
Projekta iesniedzējs, partneri:
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja
Ilze Sausā, tālrunis 64707877
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir pārbūvēt Gaujas ielas posmu no Krāsotāju ielas līdz Audēju ielai, darbos ietverta arī pašvaldības inženierkomunikāciju pārbūve, ietves pārbūve, ielas konstruktīvo kārtu un virsmas pārbūve, satiksmes drošības pasākumu veikšana u.c.
Projekta aktivitātes:
1) Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana (aprēķini, tehniskais projekts);
2) Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Audēju ielai pārbūve.
Projekta realizācijas laiks:
2017.gada jūlijs – 2018.gada novembris
Projekta izmaksas:
Kopējās plānotās izmaksas ir 945 000 EUR
Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums  – “Valsts autoceļu fonds” līdzekļi 315 000,00 EUR
Pašvaldības finansējums – 630 000 EUR
Pievienotie dokumenti:
16.06.2017.

Projekts “Ģimeņu atbalsta pasākumi Smiltenes novadā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts reģionālās attīstības aģentūra apstiprināja Latvijas valsts budžeta finansētās mērķprogrammas konkursā „Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”
Projekta iesniedzējs, partneri:
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
Saimnieciskās darbības nodaļas tehnisko projektu vadītājs A.Jaunpetrovičs
Projekta mērķis:
Projekta mērķis- veidot ģimenēm draudzīgu vidi, labiekārtojot Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukumu un skeitparku, kā arī veicināt pozitīvās attieksmes veidošanu sabiedrībā starp dažādām sabiedrības grupām, organizējot pasākumus sabiedrības līdzdalības veicināšanai, sadarbībā ar biedrībām “Latvijas Sarkano Krustu” un “VeloLifestyle”.
Projekta aktivitātes:
Infrastruktūras vides uzlabošanu Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukumā un skeitparkā, ikgadējā 1.jūnija pasākuma ģimenēm “Balta, balta mana sirds” organizēšanu un velo pārgājienu bērniem un jauniešiem šā gada jūlijā
Projekta realizācijas laiks:
Līdz 2018.gada 15.novembrim.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas – 22 476, 46 EUR
valsts budžeta mērķprogrammas finansējums 15 508,76 EUR, 69%.
Pašvaldības finansējums 6967,70 EUR,  31 %.
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Smiltenes pilsētas Bērnu rotaļu laukums, skeitparks
Galvenie rādītāji:
Atjaunots skeitparks, bērnu rotaļlaukumā uzstādīti soliņi un atkritumu urnas.
Labdarības akcijas “Balta, balta mana sirds” norise.
18.jūlijā tiks organizēts velo pārgājiens bērniem un jauniešiem ar aktivitātēm Smiltenes pilsētas bērnu rotaļu laukumā Gaujas ielā 1, skeitparkā, kur notiks instruktāža drošībai skeitparkā, uz ielas un pilsētvidē bērniem un jauniešiem, ar velosportistu paraugdemonstrējumiem.
Publicitāte:
22.05.2018.
29.05.2018.
05.06.2018.
04.07.2018.
20.07.2018.

Projekts “Cross Border Athletics”

Projekta programma:
Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013.gadam, 3.prioritāte Sadarbības veicināšana „cilvēks-cilvēkam”, 3.2. aktivitāte Sadarbība kultūras, sporta, izglītības, sociālā un veselības jomā.
Projekta ID numurs:
ELRII-383
Projekta iesniedzējs, partneri:
Projekta iesniedzējs: Smiltenes novada dome
Projekta partneris: Pleskavas apgabala Porhovas rajons.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzsākt ilgtermiņa sadarbību starp vietējām sporta skolām bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības uzlabošanā Smiltenes novadā un Prohovas rajonā, izmantojot abu valstu pieredzi un resursus.
Projekta aktivitātes:
1. Projekta vadība un koordinēšana – nepieciešama, lai sasniegtu projekta mērķi noteiktā laikā un budžeta ietvaros.
2.Sabiedrības informēšana – informācija tiks publicēta abu partneru drukātajos medijos un mājas lapās. Sporta kompleksos tiks uzstādītas informatīvie plāksnes ar projekta logo un norādi par ES finansējumu. Kā arī uz iegādātajām iekārtām būs uzlīmes ar projekta logo un norādi par ES finansējumu.
3.Tehnisko iespēju uzlabošana – šīs aktivitātes mērķis ir Smiltenes un Porhovas piedāvātās iespējas sporta jomā padarīt pievilcīgākas starptautiskā līmenī, kur eksperti ilgtermiņā dalītos pieredzē un rīkotu starptautiskas sacensības. Projektā plānots atjaunot abās pašvaldībās esošo stadionu skrejceļus.
4.Starpvalstu sporta notikumu tīkla izveide – savstarpēja notikumu un zināšanu apmaiņa, palielinot sabiedrības informētību un izpratni par sportu. Plānots organizēt vairākas sacensības atjaunotajos stadionos.
Projekta realizācijas laiks:
No 2013.gada jūlija līdz 2014.gada decembrim, 18 mēneši.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 220 000,00 EUR, 86% jeb 188 100,00 EUR no projekta finansē Eiropas Savienība, 31 900,00 EUR projekta partneru līdzfinansējums
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze_07_2013
Preses relīze 11_11_2013
Preses relīze 09.04.2014
Preses relīze 29.07.2014.
Preses relīze 18.09.2014.
Preses relīze 07.10.2014.
Preses relīze 26.03.2015.
Projekta portfolio

Projekts “Restaurācijas projekta izstrāde Bērensa kapličai”

Projekta programma, prioritāte, aktivitāte:
Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam rīcības virziens – RV3.3.: Labiekārtotas sabiedriskās nozīmes teritorijas un objekti un uzdevums: U3.3.4: Sekmēt kultūrvēsturisko objektu atjaunošanu un uzturēšanu
Valsts kultūrkapitāla fonds, Kultūras mantojums
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projektu atbildīgā(s) persona(s):
Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Zelma Mičule  
Iesniegšanas, apstiprināšanas, vienošanās parakstīšanas datumi:
Līgums par projekta līdzfinansēšanu parakstīts 2017. gada 12.jūnijā.
Projekta mērķis:
Projekta ilgtermiņa mērķis ir saglabāt un aizsargāt kultūrvēsturiskās vērtības. Projekta īstermiņa mērķis ir izstrādāt restaurācijas projektu, pirms tam veikt arhitektoniski māksliniecisko izpēti, lai turpmāk varētu plānot Bērensa kapličas restaurāciju.  
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2017. gada jūnijs līdz 2017. gada decembris
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Projekta kopējās izmaksas 4833,95 EUR
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums 4000,00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 833,95 EUR  
Projekta aktivitātes:
1. Arhitektoniski mākslinieciskās izpēte Bērensa kapličai
2. Restaurācijas projekta izstrāde Bērensa kapličai
Pievienotie dokumenti:
03.11.2017.

Projekts “Gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve no Smiltenes līdz Silvai”

Projekta programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts autoceļu fonds;
Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam uzdevums 3.1.1: “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību un pasākumu”  
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Valsts akciju sabiedrība A/s “Latvijas Valsts ceļi”  
Par projektu atbildīgā(s) persona(s):
Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja
Ilze Sausā, tālrunis 64707877  
Projekta mērķis:
Būvprojekta mērķis ir izveidot celiņu, kurš būtu komfortabls, kvalitatīvs un drošs gan gājējiem, gan velobraucējiem. Projekta rezultātā cilvēkiem tiks nodrošināta droša un ērta pārvietošanās gar autoceļu P27 posmā no Smiltenes līdz Silvai, uzlabota un attīstīta ilgtspējīga satiksmes infrastruktūra, iedzīvotājiem tiks uzlabota pieejamība darbavietām un dažādiem pakalpojumiem, kā arī tiks uzlabots objekta vizuālais stāvoklis.  
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2017. gada 26.aprīlis līdz 2017. gada 30.novembris
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Kopējās plānotās izmaksas ir 470 000 EUR
Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums – 70 000EUR
Pašvaldības finansējums – 400 000 EUR  
Projekta aktivitātes:
1. Būvprojekta izstrāde
2. Gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve no Smiltenes līdz Silvai
3. Smiltenes pilsētas Dārza ielas tilta pār Abuls upi pārbūve.
Pievienotie dokumenti:
19.04.2017.

Projekts “Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveide Smiltenē”

Projekta programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts budžeta dotācija 2015. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un uzturēšanai reģionu un novadu nozīmes attīstības centros.
Projekta iesniedzējs:
Smiltenes novada dome
Kontaktpersona:
Andris Lapiņš, 64707571, [email protected]
Dotācijas mērķis:
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) tīkla izveide reģionu un novadu nozīmes attīstības centros 2015. gadā.
Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajai “Koncepcijai par publisko pakalpojumu sistēmtas izveidi”, reģionu attīstības centru VPVKAC jānodrošina 8 valsts insitūticiju pakalpojumi – VZD, VSAA, NVA, VID, PLMP, UR, LAD, VDI un pašvaldības pakalpojumi.  
Projekta īstenošanas laiks:
2015.gada 10.novembris – 2016.gada 1.jūlijs  
Projekta finansējums:
Kopējās attiecināmās izmaksas ir 71 429,00 EUR, kur Valsts budžeta dotācija ir 70% no attiecināmajām izmaksām jeb 50 000,00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums ir 30% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 21429,00 EUR.  
VPVKAC darbība Smiltenē:
VZD, VSAA – iesaistās ar savu klientu apkalpošanas speciālistu;
VID – Smiltenē pieejams, 2 speciālisti pārnāk uz klientu apkalpošanas centru 2.kārtā;
NVA, PMLP – Smiltenē pieejams speciāli pielāgotās telpās;
UR, LAD, VDI – Pašvaldībai deleģēs atsevišķus pakalpojumus.
Projekta aktivitātes:
Klientu centra telpu izveidošanas un pielāgošanas veikšana Smiltenē, Dārza ielā 3;
Nepieciešamā aprīkojuma iegāde.  
Pievienotie dokumenti:
08.12.2015.
10.03.2016.

Atšifrējumi:
VZD – Valsts zemes dienests
VSAA – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
VID – Valsts ieņēmumu dienests
NVA – Nodarbinātības valsts aģentūra
PLMP – Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
UR – Uzņēmumu reģistrs
LAD – Lauku atbalsta dienests
VDI – Valsts darba inspekcija

Projekts “Tepera ezera multifunkcionālas rekreatīvās zonas tehniskās dokumentācijas izstrāde”

Projekta programma:
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēma “Īstermiņa ekspertu fonds”  
Projekta mērķis:
Izstrādāt Tepera ezera sporta un atpūtas kompleksa rekonstrukcijas un paplašināšanas tehnisko dokumentāciju, lai izveidotu pieejamu un ilgtspējīgu vides infrastruktūru, sakārtotu kultūras un sporta infrastruktūru un uzlabot aktīvās atpūtas un tūrisma infrastruktūru, kas attīstītu iedzīvotāju garīgo un fizisko potenciālu.  
Projekta aktivitātes:
Esošās situācijas analīze, semināri, vadlīniju sastādīšana skiču projekta izstrādāšanai, skiču projektu izstrādāšana, TEP izstrāde un Tehnisko projektu izstrādāšana.  
Projekta realizācijas laiks:
03.11.2008. – 03.08.2009.  
Projekta izmaksas:
Apakšprojekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 57441,74 Euro
Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansējums – 41501,66 Euro
Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums – 7328,82 Euro
Pašvaldības finansējums – 8616,26 Euro  
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Projekta apraksts

Projekts ”Jauniešu mājas”

Valsts programmas nosaukums:
Valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2013.gada 1.sadaļa
Sadaļas nosaukums:
Atbalsta pasākums ģimenēm un bērniem pašvaldībās  
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir izveidot Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra telpās divus atsevišķus dzīvokļus ar savu virtuvi un atsevišķām ieejām, tādējādi sagatavojot jauniešus turpmākām dzīves gaitām.
Projekta aktivitātes:
Tiks izbūvēti divi dzīvokļi ar virtuvi un atsevišķām ieejām. Dzīvokļi tiks iekārtoti ar sadzīves apstākļu nodrošināšanai nepieciešamo aprīkojumu – gultas veļa, mēbeles, elektroierīces u.c.  
Projekts noslēdzies:
2013.gada 04.decembris  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 23330,54 LVL, kur Labklājības ministrijas finansējums ir 18 000,00 LVL un pašvaldības līdzfinansējums ir 5330,54 LVL.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 31.05.2013.
Preses relīze 10.12.2013.

Projekts “Lizdoles apsaimniekošanas plāna izstrāde”

 

This image has an empty alt attribute; its file name is LVAF_logo-1024x404.jpg

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnija “Ūdeņu aizsardzība”, aktivitāte “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Izstrādāt apsaimniekošanas plānu Lizdoles ezeram. Balstoties uz apsaimniekošanas plānā norādītām aktivitātēm nākotnē, veikt ilgtspējīgu publiska ezera un tā piekrastes attīstību. Izstrādāt ilgtermiņa plānu, kurā tiks veikta ezera un tā piekrastes ekoloģiskā izpēte, iegūstot datus par ūdens kvalitāti, hidroķīmisko sastāvu, dabas vērtībām un nepieciešamajām apsaimniekošanas aktivitātēm eitrofikācijas cēloņu un seku samazināšanai.
Projekta ilgums:
31.05.2020.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 8507,51 EUR, kuras sedz Latvijas vides aizsardzības fonds.
Projekta teritorija:
Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
Pievienotie dokumenti:

28.03.2019.
30.05.2019.
28.08.2019.

11.05.2020.

Projekts “Zivju pavairošana Smiltenes novada ezeros 2020. gadā”

 

Zivju fonda pasākums:
 Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā
Projekta mērķis:
Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Projekta aktivitātes:
Lizdoles ezerā ielaist 5400 zandartu mazuļus;
Tepera ezerā ielaist 900 vienvasaras līdaku mazuļus
Bilskas ezerā ielaist 800 vienvasaras līdaku mazuļus;
Vidusezerā ielaist 300 vienvasaras līdaku mazuļus.
Projekta realizācijas laiks:
2020. gada jūnijs – oktobris
Projekta finansējums:
Kopējās projekta izmaksas – 2590,00 EUR
Zivju fonds finansējums – 2305,10 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums – 284,90 EUR
Projekta teritorija:
Smiltenes novads
Pievienotie dokumenti:

06.04.2020.

26.10.2020.

Header text