2023. gada 27. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

ELFLA projekti

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
01.03.2018.-31.12.2019.
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Projekta kopējais finansējums 1 217 448,64  EUR
Projekta attiecināmās izmaksas 1 151 780,55 EUR
ELFLA finansējums – 90% no attiecin. izmaksām.
Pašvaldības finansējums 10 % no attiecin. izmaksām un neattiecin. (Pasākuma maksimālās attiecināmās izmaksas – EUR 2 088 888)
Projekta objekti:
Ceļa “Otkari-Zariņi” pārbūve (2 posmi) 3,835 km (Bilskas pag.)
Ceļa “Ozolkalnu ceļš”  pārbūve 0,897 km (Brantu pag.)
Ceļa “Kažauči-Liepkalni” pārbūve 0,743 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Jaunbilska-Strēbeles”  pārbūve  2,434 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Smiltene-Stariņi” pārbūve  1,585 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Paltnieku ceļš” pārbūve 0,345 km (Brantu pag.)
Ceļa “Ķempes-Kamolkalns” pārbūve 4,293 km (Variņu pag.)
Situācijas apraksts:
Novada pagastu problēma ir neapmierinošais pašvaldības ceļu stāvoklis, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, socializēšanās iespējas, uzņēmējdarbības un vietējo iniciatīvu attīstību. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības grants ceļus bez cietā seguma  Bilskas Brantu, Smiltenes un Variņu pagastos, ar kopējo garumu 14,13 km. Šo ceļu segums ir sliktā stāvoklī, tas ir bedrains un nelīdzens, kā arī ceļa nomales klāj apaugumi, grāvji ir aizauguši, kas kavē kvalitatīvu ūdens atvadi no ceļa segas konstrukcijas.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3. “Droša un pievilcīga dzīves un darba vide”; Rīcības virziens 3.1. “Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra”; Rīcības plāna uzdevumu U3.1.1. “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”.
Publicitāte:
08.08.2018.
17.05.2019.

<strong>Projekts „Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas</strong> <strong>sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta”</strong> 

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi
Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2019.gada 1.novembris
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Finansējums – Projekta  kopējās izmaksas 203 840,09 EUR, no tām
ELFLA finansējums 90% no attiecināmām izmaksām jeb 167 820,60 EUR.
Pašvaldības finansējums 36019,49 EUR.
Projekta objekti:
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 21,886 km garumā atjaunošana lauksaimniecības un meža zemēs, renovācijas tehniskā projekta izstrāde, renovācijas būvdarbu veikšana.
Situācijas apraksts:
Smiltenes novads, Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas un meliorācijas kadastrā reģistrētās meliorācijas sistēmas Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un Smiltenes pagastos.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Renovētas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 21,886 km garumā, uzlabota infrastruktūra lauksaimniecības attīstībai un meža ražības paaugstināšanai. Paaugstināta lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēja, uzlabota ainavas vērtība.
Publicitāte:
11.06.2018.

Projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta finansējums:
Finansējums – Projekta kopējais finansējums 655 230,55 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas 463 426.83 EUR
ELFLA finansējums – 90% no attiecin. izmaksām jeb  398 044,90 EUR.
Pašvaldības finansējums 10 % no attiecin. izmaksām un neattiecin. Pasākuma maksimālās attiecināmās izmaksas – EUR 2 088 888 
Projekta mērķis:
Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 30.11.2018
Projekta objekti:
Ceļa Kažauči- Stariņi pārbūve 1,326 km (Smiltenes pag.)
Ceļa Priežkalni- Bierņi pārbūve 3,149 km (Grundzāles pag.)
Ceļa Mētras- Jauncepļi pārbūve 1,9 km (Palsmanes pag.)
Ceļa Vidzemes šoseja- Dāmi pārbūve 1,795 km (Launkalnes pag.)
Žīguru ceļa pārbūve 1,099 km (Brantu pag.)
Situācijas apraksts:
Novada pagastu problēma ir neapmierinošais pašvaldības ceļu stāvoklis, zemais teritorijas labiekārtojuma līmenis, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, socializēšanās iespējas, uzņēmējdarbības un vietējo iniciatīvu attīstību. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības grants ceļus bez cietā seguma Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes pagastos, ar kopējo garumu 9,269 km. Šo ceļu segums ir sliktā stāvoklī, tas ir bedrains un nelīdzens, kā arī ceļa nomales klāj apaugumi, grāvji ir aizauguši, kas kavē kvalitatīvu ūdens atvadi no ceļa segas konstrukcijas.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3. “Droša un pievilcīga dzīves un darba vide”; Rīcības virziens 3.1. “Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra”; Rīcības plāna uzdevumu U3.1.1. “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”.
Publicitāte:
13.03.2018.
08.08.2018.
09.01.2019.

Projekts “Kartingu trases atjaunošana 2.kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.   
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, “Tehniskais sporta klubs “Smiltene”
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja Ilze Sausā
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ieva Dille
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – ir pilnveidot kartingu trases stāvvietas laukumu, lai varētu uzlabot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas kompleksa piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2018.gada 31.oktobris
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 53 344,93 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums 20 000,00 EUR un pašvaldības finansējums 33 344,93 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks veikta kartingu trases stāvvietas seguma atjaunošana.
Projekta teritorija:
Sporta komplekss, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.
Publicitāte:
19.12.2017.
15.05.2018.

Projekts “Palsmanes kapsētas digitalizācija”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.  
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja Tigna Podniece
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – Palsmanes kapsētā veikt digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un fotofiksēšanu, kā arī izveidot datu bāzi un mobilo lietotni, kā arī pie kapsētas uzstādīt stendu ar kapu izvietojuma plānu.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 2018.gada 25.jūlijam.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 7405,20 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 6664,68 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 740,52 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem tiks atvieglota informācijas ieguve par brīvajām apbedījuma vietām, kā arī tiks sniegta iespēja apzināt savu senču atdusas vietas. Projekta rezultātā kapsētā tiks veikti digitālie uzmērījumi, kapu kopiņu uzskaite, reģistrēšana un fotofiksēšana, izveidota datu bāze un mobilā aplikācija, kā arī pie kapsētas uzstādīts stends ar kapu izvietojuma plānu. Projekta rezultātā izveidoto datu bāzi un projekta materiālus uzturēs Smiltenes novada pašvaldība.
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Palsmanes pagasts, Palsmanes kapsēta
Publicitāte:
07.11.2017.
13.03.2018.
06.09.2018.

Projekts “Aktīvās atpūtas disku golfa laukuma izveidošana Palsmanes internātpamatskolas apkārtnē”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.  
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Palsmanes internātskolas iestādes vadītāja Inga Auga
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ieva Dille
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – izveidot diska golfa laukumu Palsmanes internātpamatskolas apkārtnē, piedāvājot jaunu aktīvās atpūtas iespēju Smiltenes novadā un veicinot sabiedrības iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 2018.gada 30. novembrim.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 8601,00 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 7740,90 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks izvietoti 9 diska golfa ķērājgrozi.
Projekta teritorija:
Palsmanes internātpamatskola, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
Publicitāte:
15.05.2018.
06.09.2018.

Projekts “Āra vingrošanas trenažieru iegāde un uzstādīšana Launkalnē”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.  
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – Launkalnes ciematā radīt iedzīvotājiem vietu fiziskās attīstības veicināšanai un veselības stiprināšanai, nodrošināt saskarsmes iespējas jauniešiem sportojot kopā ar vecākiem, kolēģiem un draugiem, bezmaksas fiziskā aktivitātes svaigā gaisā ar ilgtspējīgu izmantošanu, drošu vidi un estētisku noformējumu.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 2018.gada 30. novembrim.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 8470,67 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 7623,60 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 847,07 EUR .
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks uzstādītas sešas āra trenažieru iekārtas Launkalnes ciema aktīvās atpūtas laukumā.
Projekta teritorija:
Sporta laukums, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
Publicitāte:
15.05.2018.
06.08.2018.

Projekts “Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.  
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – sakārtot estrādes apkārtnes teritoriju, radot drošu, ērtu un funkcionālu vidi, pielāgotu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 2018.gada 1.augustam.
Projekta finansējums:
Projekta plānotās izmaksas ir 30242,51 EUR, no tām ELFLA fonda publiskais finansējums 27000,00 EUR un 3242,51 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta aktivitātes:
Projekta rezultātā tiks uzstādīti stacionāri skatītāju soli, iekārtota bērnu rotaļu zona, ugunskura vieta, uzstādītas šūpoles, velosipēdu turētājs un atkritumu urnas, izbūvēta tualete, kas pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, u.c
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, Grundzāle 
Publicitāte:
07.09.2016.
11.04.2017.
13.03.2018.
10.07.2018.
26.07.2018.
09.05.2019.

Projekts “Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Rieda”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.  
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – uzlabot deju kolektīva priekšnesumu vizuālo kvalitāti, popularizēt Latvijas novadu tērpu un deju bagātību un izglītot skatītāju.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 2018.gada 25.jūlijam.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 5866,08 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 5279,47 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 586,61 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta rezultātā tiks iegādāti astoņi Rucavas tautas tērpu komplekti pašdarbības deju kolektīvam “Rieda”.
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, Grundzāle 
Publicitāte:
15.09.2017.
05.07.2018.
31.07.2018.

Projekts “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Ilze Sausā, saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaim­niecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2017.gads 01.novembris
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.) :
Projekta plānotās kopējās izmaksas 284 180,60 EUR no tām attiecināmās izmaksas –  234 860,00 EUR.
ELFLA finansējums 90% no attiecināmām izmaksām jeb 211 374,00 EUR.
Pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām un  neattiecināmās izmaksas PVN, kopā 72 806,60 EUR
Projekta aktivitātes:
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 13, 101 km garumā atjaunošana lauksaimniecības un meža zemēs, renovācijas tehniskā projekta izstrāde, renovācijas būvdarbu veikšana.
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas un meliorācijas kadastrā reģistrētās meliorācijas sistēmas
Galvenie rādītāji:
Renovētas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 13,101 km garumā, uzlabota infrastruktūra lauksaimniecības attīstībai un meža ražības paaugstināšanai. Paaugstināta lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēja, uzlabota ainavas vērtība.

Projekts “Ielu asfaltbetona seguma izbūve”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākums 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros Ielu asfaltbetona segums izbūve Bilskas ciemā.
Projekta mērķis:
Projekta īstenošana dos ieguldījumu ilgtermiņā, kas nenesīs taustāmus rezultātus, bet veicinās attieksmes un rīcības maiņu ar mērķi veicināt centra veidošanos, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos, tādā veidā radot pamatu iedzīvotāju piesaistei.
Galvenie Bilskas ciema ieguvumi realizējot projektu: uzlabota ceļu un ielu satiksmes drošība, funkcionālie uzlabojumi, arhitektoniski estētiskie uzlabojumi, labāka dzīves kvalitāte.
Projekta aktivitātes:
Asfaltbetona seguma izbūve 1,28 km garumā, t.sk. Dārza, Parka, Lauku ielā-0,57 km, Jaunā ielā-0,12 km un ceļā Tautas nams- Ziediņi- 0,59 km.
Projekta realizācijas laiks:
Līdz 2009.gada 1.jūlijam.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas LVL 47704,89, no tām LVL 29569,15  finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, pašvaldības finansējums LVL 9856,38 un neattiecināmās daļas finansējums LVL 8279,36.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums

Projekts “Birzuļu tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākums 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
Projekta mērķis:
Radīt pamatu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamībai.
Projekta aktivitātes:
Jumta nomaiņa, daļēja logu nomaiņa, priekštelpas un garderobes rekonstrukcija.
Projekta realizācijas laiks:
līdz 2009.gada 1.novembrim.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas LVL 30351,22, no tām LVL 18309,61 finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, pašvaldības finansējums LVL 6103,20 un neattiecināmās daļas finansējums LVL 5938,41.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums

Projekts “Blomes pagasta kultūras nama rekonstrukcija”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 321. pasākums  „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta mērķis:
Nodrošināt kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību Blomes pagasta iedzīvotājiem.
Projekta aktivitātes:
Kultūras nama rekonstrukcija.
Projekta realizācijas laiks:
līdz 2011.gada 25. maijam  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas LVL 144 184,06, no tām LVL 101 432,01 finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, pašvaldības finansējums LVL 11270,23 un neattiecināmās daļas finansējums LVL 31 481,82.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīze 18.02.2011.
Preses relīze 20.06.2011.

Projekts „Pašvaldības ceļu Launkalne – Rauziņa , Kalna Cepļi – Muižnieki – Dārziņi, Jautrais Ods – Sieki – Kainaiži rekonstrukcija”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 321. pasākums  „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta mērķis:
Īstermiņa mērķis: Uzlabot autoceļu kvalitāti Launkalnes pagastā.Ilgtermiņa mērķis: Veicināt Launkalnes pagasta attīstību, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos, tādā veidā radot pamatu iedzīvotāju piesaistei.
Projekta aktivitātes:
Pašvaldības ceļu rekonstrukcija.
Projekta realizācijas laiks:
līdz 2009.gada 15.decembrim  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums 59 355 Ls;ELFLA finansējums – 36790,29 Ls;Pašvaldības finansējums 12263,43 Ls un neattiecināmās daļas finansējums 10301,28 Ls.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums

Projekts „Ceļa „Raunas ceļš – Platnieki – Prieņi” rekonstrukcija Brantu pagastā”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 321. pasākums  „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta mērķis:
Uzlabot autoceļu kvalitāti Brantu pagastā.  
Projekta aktivitātes:
Ceļu rekonstrukcija.
Projekta realizācijas laiks:
2009.gada 24.februāra līdz 1.novembrim.  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums 31 203 Ls; ELFLA finansējums – 12198,29 Ls; Valsts budžeta līdzekļi – 4066,09 Ls; pašvaldības finansējums 5421,47 Ls un neattiecināmās daļas finansējums 9517,15 Ls.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums

Projekts „Palsmanes pagasta kultūras nama rekonstrukcija un estrādes teritorijas labiekārtošana”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 321. pasākums  „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta mērķis:
Veikt vienkāršotu Palsmanes kultūras nama rekonstrukciju un estrādes teritorijas labiekārtošanu, radot publiski pieejamu rekreācijas zonu.
Projekta aktivitātes:
Kultūras nama rekonstrukcija, estrādes teritorijas labiekārtošana.
Projekta realizācijas laiks:
līdz 2010.gada 31.augustam.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas   LVL 85 157,64; ELFLA finansējums – LVL 66 098,87 ;  pašvaldības finansējums  LVL 7 344,32  un neattiecināmās daļas finansējums  LVL11 714,45 .
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīze 20.12.2010.

Projekts „Grundzāles pagasta publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 321. pasākums  „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta mērķis:
Celt Grundzāles pagasta publiskās infrastruktūras kvalitāti.  
Projekta aktivitātes:
Ielu apgaismojuma ierīkošana, interešu centra izveide, bērnu rotaļu – sporta laukuma izveidošana.
Projekta realizācijas laiks:
2009.gada 15. oktobra līdz 2010. gada 15.oktobrim.  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 43 643,60 , no tām LVL 24 549,52 finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, LVL 8 183,17  ir valsts budžeta līdzekļi un LVL10 910,91  ir pašvaldības līdzfinansējums.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīze 01.04.2010.
Preses relīze 17.11.2010.

Projekts „Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija”

Projekta programma:
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir veikt  pašvaldības ceļu rekonstrukciju, uzlabojot novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem dzīves un darba apstākļus, veicinot Smiltenes novada iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos, tādā veidā radot pamatu iedzīvotāju piesaistei.
Projekta aktivitātes:
Projekta rezultātā paredzēts rekonstruēt pašvaldības autoceļus Bilskas, Brantu, Blomes, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Smiltenes pagastos, ar kopējo garumu 10,775 km. Plānotā autoceļu grants seguma atjaunošana 8,725km, ielu asfaltēšana 1,300 km, ceļu asfaltēšana – 0,750 km.
Projekta realizācijas laiks:
Projektu paredzēts realizēt līdz 2013.gada 30.jūnijs.  
Projekta izmaksas:
Kopējās plānotās izmaksas ir LVL 946 707, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums ir LVL 6980390,  Smiltenes novada domes finansējums ir LVL 77 599, kā arī Smiltenes novada domes segs projekta neattiecināmās izmaksas (PVN) LVL 170 718.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 21.10.2010.
Preses relīze 22.03.2011.
Preses relīze 26.09.2011.
Preses relīze 22.06.2012.
Preses relīze 04.09.2012.
Preses relīze 10.12.2012.
Preses relīze 29.05.2013.
Preses relīze 26.09.2013.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta”

Projekta programma, prioritāte, aktualitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Projekta mērķis:
Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta iesniedzējs:
Smiltenes novada dome
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
01.04.2019.-25.10.2020.
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Projekta kopējais finansējums 974 583,94  EUR
Projekta attiecināmās izmaksas 501 011,10 EUR
ELFLA finansējums – 90% no attiecināmajām izmaksām.
Pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmajām.
Projekta objekti:
Ceļa “Rūpnieki- Palejas” pārbūve 3,42 km (Palsmanes pag.)
Ceļa “Žubes – Kaikas”  pārbūve 2,32 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Mežsargi – Abulas pļavas” pārbūve 1,75 km (Blomes pag.)
Ceļa “Sijāri –  Bērzkalni”  pārbūve  1,26 km (Grundzāles pag.)
Situācijas apraksts:
Novada pagastu problēma ir neapmierinošais pašvaldības ceļu stāvoklis, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, socializēšanās iespējas, uzņēmējdarbības un vietējo iniciatīvu attīstību. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības grants ceļus bez cietā seguma  Palsmanes, Blomes, Grundzāles un Smiltenes pagastos, ar kopējo garumu 8,75 km. Šo ceļu segums ir sliktā stāvoklī, tas ir bedrains un nelīdzens, kā arī ceļa nomales klāj apaugumi, grāvji ir aizauguši, kas kavē kvalitatīvu ūdens atvadi no ceļa segas konstrukcijas.
Attīstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3. “Droša un pievilcīga dzīves un darba vide”; Rīcības virziens 3.1. “Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra”; Rīcības plāna uzdevumu U3.1.1. “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”.
Publicitāte:
16.11.2018.
17.05.2019.
08.10.2020.