2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

ELFLA projekti

Projekts “Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana”

Projekta nosaukums:
“Krogus ezera peldvietas paplašināšana, labiekārtošana un vides pieejamības uzlabošana” (ELFLA, Nr. 22-09-AL18-A019.2201-000004)
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir Drustu pagasta centrā esošā Krogus ezera peldvietas paplašināšana, attīrot daļu krasta zonas no ūdenszālēm, infrastruktūras uzlabošana, uzstādot kāpnes drošai nokļūšanai pie ezera no stāvlaukuma. Kā arī nodrošināt peldvietas pieejamību iedzīvotājiem un pagasta viesiem ar ratiņkrēsliem, bērnu ratiņiem, velotransportu. Papildus teritorija tiks labiekārtota, uzstādot soliņus, zviļņus un pontonu laipu, uz kuras arī tiks uzstādīts soliņš Drustu ezera ainavas baudīšanai. Tiks uzstādīts arī velosipēdu turētājs, tādejādi veidojot velosipēdistiem pieejamu infrastruktūru.
Programma, prioritāte, aktivitāte:
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
Rīcības virziens 15:  Publiskā ārtelpa un infrastruktūra
Uzdevums 56: Pilnveidot un labiekārtot publisko ārtelpu
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas, fiziskā, sociālā un cilvēku kapitāla stiprināšanas un kultūras kapitāla stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju, kā arī vietas potenciālu un pievilcību, kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam.
Aktivitātes:
Drustu pagasta centrā esošā Krogus ezera peldvietā tiks veiktas šādas aktivitātes:
1) pludmales zonas paplašināšana aptuveni 30 m garumā – attīrīšana no ūdensaugiem, atbilstoša smilšu maisījuma izkaisīšana ūdens un pludmales zonā. Tiks atrisināta saspiestības problēma, būs iespēja droši atpūsties gan ģimenēm ar maziem bērniem, kuri izmanto krasta zonu, gan pieaugušajiem, kuri vēlas peldēt un lēkt dziļumā;
2) pontonu tipa laipas ar soliņu uzstādīšana – atrisinās saspiestību uz esošās mazās laipas, mazinās risku uzlēkt kādam virsū;
3) koka tipa celiņa ierīkošana, lai nokļūšana uz pludmales zonu būtu iespējama cilvēkiem ratiņkrēslā, māmiņām ar ratiņiem un velosipēdistiem. Līdz šim piekļuve ir pa pašu iestaigātu taciņu nopļautā zaļajā zonā. Ar ratiņkrēsliem nobraukšana ir praktiski neiespējama;
4) trepju izveide no stāvlaukuma – drošai nokļūšanai no stāvās nogāzes peldvietā;
5) 4 soliņu un 3 zviļņu uzstādīšana, lai nodrošinātu atpūtas iespējas visā peldvietas zonā;
6) 3 metāla atkritumu urnu uzstādīšana, lai rūpētos par vides sakopšanu. Iegūto rezultātu turpinās uzturēt un kopt pārvaldes saimnieciskais dienests. Labiekārtotā zona tiks izmantota dažādām kultūras un sporta aktivitātēm, tiks rīkotas regulāras sakopšanas talkas.
Projekta ilgums:
13.05.2022. – 30.11.2023.
Projekta finansējums:
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 19919,17 EUR
Programmas finansējums: 17927,25 EUR
Pašvaldības finansējums: 1991,92 EUR
Publicitāte:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinati-sesi-smiltenes-novada-pasvaldibas-leader-projekti/

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta”

Projekta programma, prioritāte, aktualitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Projekta mērķis:
Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta iesniedzējs:
Smiltenes novada dome
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
01.04.2019.-25.10.2020.
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Projekta kopējais finansējums 974 583,94  EUR
Projekta attiecināmās izmaksas 501 011,10 EUR
ELFLA finansējums – 90% no attiecināmajām izmaksām.
Pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmajām.
Projekta objekti:
Ceļa “Rūpnieki- Palejas” pārbūve 3,42 km (Palsmanes pag.)
Ceļa “Žubes – Kaikas”  pārbūve 2,32 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Mežsargi – Abulas pļavas” pārbūve 1,75 km (Blomes pag.)
Ceļa “Sijāri –  Bērzkalni”  pārbūve  1,26 km (Grundzāles pag.)
Situācijas apraksts:
Novada pagastu problēma ir neapmierinošais pašvaldības ceļu stāvoklis, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, socializēšanās iespējas, uzņēmējdarbības un vietējo iniciatīvu attīstību. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības grants ceļus bez cietā seguma  Palsmanes, Blomes, Grundzāles un Smiltenes pagastos, ar kopējo garumu 8,75 km. Šo ceļu segums ir sliktā stāvoklī, tas ir bedrains un nelīdzens, kā arī ceļa nomales klāj apaugumi, grāvji ir aizauguši, kas kavē kvalitatīvu ūdens atvadi no ceļa segas konstrukcijas.
Attīstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3. “Droša un pievilcīga dzīves un darba vide”; Rīcības virziens 3.1. “Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra”; Rīcības plāna uzdevumu U3.1.1. “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”.
Publicitāte:
16.11.2018.
17.05.2019.
08.10.2020.
 
 
 
 
 
 

Projekts “Diska golfa parka “Palsa” paplašināšana”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir palielināt diska golfa parka “Palsa” laukumu par 6 spēles celiņiem, kas dos iespēju ne tikai uzlabot sporta un aktīvās atpūtas objektu Smiltenes novadā, bet arī rīkot augstākā līmeņa sacensības. Diska golfa parks “Palsa” ir iekļauts Latvijas Disku golfa federācijas 2022. gada sacensību kalendārā kā Latvijas Pāru Čempionāta disku golfā rīkotāji, kur piedalīsies augstākā līmeņa spēlētāji. Šāda veida sacensību rīkošana veicinātu Smiltenes novada atpazīstamību Latvijas mērogā. Paplašinot sporta un aktīvās atpūtas objektu Smiltenes novadā, tiks popularizēts sporta veids ārpus telpām, kurš ir piemērots visa vecuma un jebkuras fiziskās sagatavotības cilvēkiem. Tiks apgūtas un sakārtotas līdz šim neizmantotās pagastam piederošas teritorijas.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
13.05.2022. – 01.12.2022.
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 3214,22 EUR
Programmas finansējums: 2892.80 EUR
Pašvaldības finansējums: 321,42 EUR
Projekta objekti:
Smiltenes novada speciālā pamatskola (Palsmane)
Situācijas apraksts:
Smiltenes novada pašvaldība realizētā projekta “Aktīvās atpūtas disku golfa laukuma izveidošana Palsmanes internātpamatskolas apkārtnē” Nr.18-09-AL10-A019.2203-000003 rezultātā 2018. gadā tika izveidots disku golfa parks “Palsa” ar 9 spēles celiņiem. 2021. gadā tika realizēts NVO projekts “Disku golfa parka PALSA paplašināšana”, kura rezultātā tika vēl papildus uzstādīti spēles celiņi un šobrīd ir jau 13 spēles celiņi, kas ir tikai daļa no PDGA (Profesionālā disku golfa asociācija) standartos noteiktā pilnā disku golfa laukuma. Esošais laukums atrodas uz pašvaldības zemes, to aktīvi uztur un kopj spēlētāju – entuziastu grupa, kura 2021. gadā ir apvienojusies biedrībā “Sporta draugu klubs PALSA”. Biedrība arī pēc laukuma paplašināšanas turpinās tā uzturēšanu un kopšanu. Līdz šim 13 celiņu laukumā vienlaicīgi varēja spēlēt 65 spēlētāji, tas būtiski ierobežoja lielāku pasākumu un sacensību rīkošanu, tieši dalībnieku skaita dēļ. Diska golfa laukums “Palsa” ir vienīgais šāda veida aktīvās atpūtas laukums Smiltenes novada teritorijā. Apsekojot pagasta īpašumā esošas teritorijas, tika atrasta vieta 6 spēles celiņu izvietošanai un laukuma paplašināšanai, kas uzlabotu diska golfa laukuma “Palsa” kvalitāti un piesaistītu vairāk spēlētāju. Papildinot “Palsa” laukumu, ir iespēja rīkot ne tikai zemākā līmeņa bet arī Latvijas un Baltijas valstu mēroga disku golfa sacensības, kurās var piedalīties disku golfa spēlētāji no Latvijas un kaimiņvalstīm. Izvēloties celiņu izvietojumu, tiks padomāts par reljefu, lai pārvietošanās spēles laikā nesagādātu grūtības arī spēlēt gribētājiem senioru vecumā un spēlētājiem ar nelieliem funkcionāliem traucējumiem.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
Rīcības virziens 5:  Sports un aktīvā atpūta
Uzdevums 24: Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.
Publicitāte:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/nosledzies-projekts-disku-golfa-parka-palsa-paplasinasana/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinati-sesi-smiltenes-novada-pasvaldibas-leader-projekti/

Projekts “Multi fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir iegādāties Multi-fitness staciju un solu, lai veicinātu skolēnu un jauniešu interesi par fiziskajām aktivitātēm, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pievēršanos ielu vingrošanai.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
16.05.2022. – 16.12.2022.
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas: 5358,56 EUR
Programmas finansējums: 4822,70 EUR
Pašvaldības finansējums: 535,86 EUR
Projekta objekti:
Palsmanes pamatskola (Palsmane)
Situācijas apraksts:
Palsmanes pamatskolas teritorijā atrodas sporta laukums, kuru ieskauj plaša teritorija. Skolas sporta laukums jau izsenis ir izveidojusies kā sporta nodarbību centrālā vieta pagastā, kur ikdienas brīvo laiku aktīvi pavada dažāda vecuma cilvēki. Ikdienā sporta laukumā skolas skolēniem notiek sporta nodarbības. Ārpusstundu nodarbībās pulcējas gan skolēni, gan tiek rīkotas dažādas sacensības un treniņa nodarbības. Brīvajā laikā sportot gribētāji spēlē futbolu, basketbolu, vingro un nodarbojas ar cita veida sportiskajām aktivitātēm. Īpaša aktivitāte ir vasaras sezonā, kad uz mājām brīvlaikā sabrauc skolas bijušie absolventi, kuri mācās citās skolās. Pēdējos gados gan skolēnu, gan jauniešu vidū lielu popularitāti iemantojusi ielu vingrošanu. Ir notikušas skolas mēroga sacensības. Vingrošanas elementu izpildei un iemaņu apgūšanai līdz šim tika izmantoti esošie līdzteku stieņi, kuri ir nolietojušies, savu laiku nokalpojuši un nebija droši. Lai veicinātu arī turpmāk skolēnu, jauniešu interesi par fiziskajām aktivitātēm, saturīgai brīvā laika pavadīšanai un pievēršanos ielu vingrošanai, kā arī, lai tas notiktu sakārtotā un drošā vidē tika iegādāta Multi-fitness staciju, kura ir paredzēta sportam brīvā dabā.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
Rīcības virziens 5:  Sports un aktīvā atpūta
Uzdevums 24: Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi
Publicitāte:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/nosledzies-projekts-multi-fitnesa-stacijas-un-atputas-sola-iegade-palsmanes-pamatskolai-briva-laika-aktivitasu-dazadosanai/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/apstiprinati-sesi-smiltenes-novada-pasvaldibas-leader-projekti/

Projekts „Kultūrvides pilnveidošana Gaujienas muižas parkā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir izvietot Gaujienas muižas ansambļa sastāvā ietilpstošā Gaujienas parka teritorijā vienota stila informatīvi izglītojošus stendus, soliņus un stilizētas pieturvietas, tādējādi uzlabojot un radot iespēju ikvienam baudīt pievilcīgu vidi, nesteidzīgi vērot ainavas un iepazīt komponista Jāzepa Vītola daiļradi. Vienlaicīgi projektā tiks radīts jauns kultūrizglītojošais maršruts ārpus telpām, brīvi pieejams jebkurā laikā un ikvienai sabiedrības grupai, neatkarīgi no epidemioloģiskiem ierobežojumiem, tādējādi popularizējot gan Gaujienu, gan arī Vidzemes reģionu kā kvalitatīvu kultūras un dabas, atpūtas un tūrisma vietu.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
08.04.2022. – 31.10.2022.
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 18260,16 EUR
Programmas finansējums: 16434,14 EUR
Pašvaldības finansējums: 1826,02 EUR
Projekta objekti:
Gaujienas parks (Gaujiena)
Situācijas apraksts:
Gaujienas muižas parks ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kura centrālā daļa ir ikvienam pieejama un iecienīta atpūtas un sabiedrisko pasākumu vieta ar kultūrvēsturisku nozīmi un gleznainu reljefu. Pašvaldība jau no 2016.gada, piesaistot Eiropas projektu finansējumu, pakāpeniski strādā pie parka teritorijas labiekārtošanas un pilnveidošanas. Vairākas reizes Gaujienas iedzīvotāji, īpaši seniori, savās tikšanās reizēs ar pagasta pārvaldes vadītāju, vērsuši uzmanību uz faktu, ka muižas parka teritorijā trūkst apmeklētājiem nepieciešamo soliņu un atkritumu urnu – jaunu, individuāla dizaina, kas patīkami iekļautos parka vidē. Tie daži kas bija, atradās jau no pagājušā gadsimta, savu laiku nokalpojuši un neiekļaujas vienotā parka kopskatā. Tā kā teritorija ir plaša, atpūtas vietas ir būtisks nosacījums tieši vecāka gada gājuma cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem. Fakts, ka Gaujiena ir izcilā komponista Jāzepa Vītola “paradīze”, bet ne visiem ir iespēja apmeklēt Gaujienu muzeja darba laikā, īpaši pandēmijas apstākļos, lika domāt par jauna maršruta – takas izveidi ārpus muzeja telpām, radot saistošu stāstu par komponista dzīvi un daiļradi, un iespēju baudīt komponista mūziku. J.Vītola muzeja ekspozīcija pašlaik nav pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo atrodas 2.stāvā, un liedz iespēju arī šiem Gaujienas viesiem uzzināt vairāk par izcilo komponistu.
Projektā tika pilnveidota Gaujienas kultūrvide kvalitatīvai parka ainavu baudīšanai un kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanai, izveidojot jaunu pastaigu maršrutu – Jāzepa Vītola taku. Projektā tika izgatavoti un izvietoti tādi elementi kā 10 individuāla dizaina soliņi, 10 atkritumu urnas, 2 stilizētas segtas pieturvietas, kas pasargās ne tikai lietainā laikā, bet arī ļaus katram individuāli sajust un izbaudīt maģiskās vietas burvību. Kultūrvēsturiskā informācija ir pieejama drukātā formātā uz alumīnija plāksnēm 10 informatīvos metāla stendos. Inovatīvā tiešas skaņas audiosistēma nodrošina komponista radīto muzikālo skaņdarbu atskaņošanu mūzikas pieturvietā uz terasēm pie “Anniņu” muzeja, skaņu dzirdot konkrētā vietā un netraucējot pārējos parka apmeklētājus.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
Rīcības virziens 4:  Kultūrvide un mantojums
Uzdevums 17: Sekmēt kultūrizglītības iespēju pieejamību un radošo industriju attīstību
Publicitāte:
https://ziemellatvija.lv/gaujiena-uzsak-istenot-projektu-kulturvides-pilnveidosana-gaujienas-muizas-parka/
https://aluksniesiem.lv/sabiedriba/gaujiena-pilnveidos-muizas-parku/
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/gaujiena-tiek-uzsakts-istenot-leader-projekts/
Gaujienā īstenots LEADER projekts 

Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Projekta “Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana” mērķis ir izveidot laukumu Bilskā, radot piemērotu vidi daudzpusīgas aktīvās atpūtas nodrošināšanai ģimenēm ar bērniem. Laukumā būs iespēja jaunākā vecuma bērniem nodarboties ar sportu, spēlēt futbolu, basketbolu, kā arī iedzīvotāji varēs veikt dažādas fiziskās aktivitātes, piemēram, mobilitātes un iesildīšanās treniņus pēc spēka un kardio treniņiem u.c.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
27.06.2022. – 30.11.2022.
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Smiltenes pašvaldības projekta tiešās izmaksas 8000,00 EUR
Programmas finansējums: 7200,00 EUR
Pašvaldības finansējums: 800,00 EUR
Projekta objekti:
Bilskas pamatskola (Bilska)
Situācijas apraksts:
Laukums daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai tika izveidots Bilskas pamatskolas teritorijā. Bilskas pamatskolas pirmsskolas grupā ir tendence pieaugt izglītojamo skaitam, kā arī Bilskas ciemā uz patstāvīgu dzīvi atgriežas ģimenes ar bērniem, vasarās pie vecvecākiem viesojas mazbērni, līdz ar to ir svarīgi nodrošināt piemērotu vidi kvalitatīvai atpūtai. Izveidojot laukumu daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai, tiek nodrošināta iespēja jaunākā vecuma bērniem nodarboties ar sportu, spēlēt futbolu, basketbolu, nodarboties ar fiziskām aktivitātēm uz laukuma ar piemērotu segumu. Laukums uzstādīts vietā, kur diennakts tumšajā laikā ir nodrošināts ielu apgaismojums, līdz ar to jaunveidoto pakalpojumu iespējams izmantot arī tumšajās vakara stundās, piemēram, kad vecāki ir atgriezušies no darba. Nepieciešamību pēc šāda laukuma jau vairākkārt ir paudušas pirmsskolas grupu audzinātājas un vietējo bērnu vecāki. Tas paplašināja pakalpojumu klāstu bērniem, ir iespēja ne vien rotaļāties, izmantot batutu, bet arī nodarboties ar sportu, spēlēt dažādas spēles, savukārt vecāki var izmantot trenažieru laukuma sniegtās iespējas.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidējā termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
Rīcības virziens 5:  Sports un aktīvā atpūta
Uzdevums 24: Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi.
Publicitāte:
https://smiltenesnovads.lv/blog/class/nosledzies-projekts-laukuma-daudzpusigai-briva-laika-pavadisanai-ierikosana/

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, II.kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
01.03.2018.-31.12.2019.
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Projekta kopējais finansējums 1 217 448,64  EUR
Projekta attiecināmās izmaksas 1 151 780,55 EUR
ELFLA finansējums – 90% no attiecin. izmaksām.
Pašvaldības finansējums 10 % no attiecin. izmaksām un neattiecin. (Pasākuma maksimālās attiecināmās izmaksas – EUR 2 088 888)
Projekta objekti:
Ceļa “Otkari-Zariņi” pārbūve (2 posmi) 3,835 km (Bilskas pag.)
Ceļa “Ozolkalnu ceļš”  pārbūve 0,897 km (Brantu pag.)
Ceļa “Kažauči-Liepkalni” pārbūve 0,743 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Jaunbilska-Strēbeles”  pārbūve  2,434 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Smiltene-Stariņi” pārbūve  1,585 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Paltnieku ceļš” pārbūve 0,345 km (Brantu pag.)
Ceļa “Ķempes-Kamolkalns” pārbūve 4,293 km (Variņu pag.)
Situācijas apraksts:
Novada pagastu problēma ir neapmierinošais pašvaldības ceļu stāvoklis, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, socializēšanās iespējas, uzņēmējdarbības un vietējo iniciatīvu attīstību. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības grants ceļus bez cietā seguma  Bilskas Brantu, Smiltenes un Variņu pagastos, ar kopējo garumu 14,13 km. Šo ceļu segums ir sliktā stāvoklī, tas ir bedrains un nelīdzens, kā arī ceļa nomales klāj apaugumi, grāvji ir aizauguši, kas kavē kvalitatīvu ūdens atvadi no ceļa segas konstrukcijas.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3. “Droša un pievilcīga dzīves un darba vide”; Rīcības virziens 3.1. “Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra”; Rīcības plāna uzdevumu U3.1.1. “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”.
Publicitāte:
08.08.2018.
17.05.2019.

Projekts „Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana 2.kārta” 

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi
Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2019.gada 1.novembris
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Finansējums – Projekta  kopējās izmaksas 203 840,09 EUR, no tām
ELFLA finansējums 90% no attiecināmām izmaksām jeb 167 820,60 EUR.
Pašvaldības finansējums 36019,49 EUR.
Projekta objekti:
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 21,886 km garumā atjaunošana lauksaimniecības un meža zemēs, renovācijas tehniskā projekta izstrāde, renovācijas būvdarbu veikšana.
Situācijas apraksts:
Smiltenes novads, Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas un meliorācijas kadastrā reģistrētās meliorācijas sistēmas Bilskas, Grundzāles, Launkalnes un Smiltenes pagastos.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Renovētas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 21,886 km garumā, uzlabota infrastruktūra lauksaimniecības attīstībai un meža ražības paaugstināšanai. Paaugstināta lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēja, uzlabota ainavas vērtība.
Publicitāte:
11.06.2018.

Projekts “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, 1. kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta finansējums:
Finansējums – Projekta kopējais finansējums 655 230,55 EUR
Projekta attiecināmās izmaksas 463 426.83 EUR
ELFLA finansējums – 90% no attiecin. izmaksām jeb  398 044,90 EUR.
Pašvaldības finansējums 10 % no attiecin. izmaksām un neattiecin. Pasākuma maksimālās attiecināmās izmaksas – EUR 2 088 888 
Projekta mērķis:
Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 30.11.2018
Projekta objekti:
Ceļa Kažauči- Stariņi pārbūve 1,326 km (Smiltenes pag.)
Ceļa Priežkalni- Bierņi pārbūve 3,149 km (Grundzāles pag.)
Ceļa Mētras- Jauncepļi pārbūve 1,9 km (Palsmanes pag.)
Ceļa Vidzemes šoseja- Dāmi pārbūve 1,795 km (Launkalnes pag.)
Žīguru ceļa pārbūve 1,099 km (Brantu pag.)
Situācijas apraksts:
Novada pagastu problēma ir neapmierinošais pašvaldības ceļu stāvoklis, zemais teritorijas labiekārtojuma līmenis, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, socializēšanās iespējas, uzņēmējdarbības un vietējo iniciatīvu attīstību. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības grants ceļus bez cietā seguma Brantu, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Smiltenes pagastos, ar kopējo garumu 9,269 km. Šo ceļu segums ir sliktā stāvoklī, tas ir bedrains un nelīdzens, kā arī ceļa nomales klāj apaugumi, grāvji ir aizauguši, kas kavē kvalitatīvu ūdens atvadi no ceļa segas konstrukcijas.
Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3. “Droša un pievilcīga dzīves un darba vide”; Rīcības virziens 3.1. “Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra”; Rīcības plāna uzdevumu U3.1.1. “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”.
Publicitāte:
13.03.2018.
08.08.2018.
09.01.2019.

Projekts “Kartingu trases atjaunošana 2.kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.   
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, “Tehniskais sporta klubs “Smiltene”
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja Ilze Sausā
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ieva Dille
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – ir pilnveidot kartingu trases stāvvietas laukumu, lai varētu uzlabot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas kompleksa piedāvāto pakalpojumu kvalitāti.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2018.gada 31.oktobris
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 53 344,93 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums 20 000,00 EUR un pašvaldības finansējums 33 344,93 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks veikta kartingu trases stāvvietas seguma atjaunošana.
Projekta teritorija:
Sporta komplekss, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads.
Publicitāte:
19.12.2017.
15.05.2018.

Projekts “Palsmanes kapsētas digitalizācija”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.  
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja Tigna Podniece
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – Palsmanes kapsētā veikt digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un fotofiksēšanu, kā arī izveidot datu bāzi un mobilo lietotni, kā arī pie kapsētas uzstādīt stendu ar kapu izvietojuma plānu.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 2018.gada 25.jūlijam.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 7405,20 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 6664,68 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 740,52 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem tiks atvieglota informācijas ieguve par brīvajām apbedījuma vietām, kā arī tiks sniegta iespēja apzināt savu senču atdusas vietas. Projekta rezultātā kapsētā tiks veikti digitālie uzmērījumi, kapu kopiņu uzskaite, reģistrēšana un fotofiksēšana, izveidota datu bāze un mobilā aplikācija, kā arī pie kapsētas uzstādīts stends ar kapu izvietojuma plānu. Projekta rezultātā izveidoto datu bāzi un projekta materiālus uzturēs Smiltenes novada pašvaldība.
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Palsmanes pagasts, Palsmanes kapsēta
Publicitāte:
07.11.2017.
13.03.2018.
06.09.2018.

Projekts “Aktīvās atpūtas disku golfa laukuma izveidošana Palsmanes internātpamatskolas apkārtnē”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.  
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Palsmanes internātskolas iestādes vadītāja Inga Auga
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ieva Dille
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – izveidot diska golfa laukumu Palsmanes internātpamatskolas apkārtnē, piedāvājot jaunu aktīvās atpūtas iespēju Smiltenes novadā un veicinot sabiedrības iesaistīšanos fiziskās aktivitātēs.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 2018.gada 30. novembrim.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 8601,00 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums ir 7740,90 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks izvietoti 9 diska golfa ķērājgrozi.
Projekta teritorija:
Palsmanes internātpamatskola, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads.
Publicitāte:
15.05.2018.
06.09.2018.

Projekts “Āra vingrošanas trenažieru iegāde un uzstādīšana Launkalnē”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.  
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – Launkalnes ciematā radīt iedzīvotājiem vietu fiziskās attīstības veicināšanai un veselības stiprināšanai, nodrošināt saskarsmes iespējas jauniešiem sportojot kopā ar vecākiem, kolēģiem un draugiem, bezmaksas fiziskā aktivitātes svaigā gaisā ar ilgtspējīgu izmantošanu, drošu vidi un estētisku noformējumu.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 2018.gada 30. novembrim.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas ir 8470,67 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 7623,60 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 847,07 EUR .
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros tiks uzstādītas sešas āra trenažieru iekārtas Launkalnes ciema aktīvās atpūtas laukumā.
Projekta teritorija:
Sporta laukums, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads.
Publicitāte:
15.05.2018.
06.08.2018.

Projekts “Grundzāles estrādei piegulošās teritorijas labiekārtošana”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.  
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – sakārtot estrādes apkārtnes teritoriju, radot drošu, ērtu un funkcionālu vidi, pielāgotu cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 2018.gada 1.augustam.
Projekta finansējums:
Projekta plānotās izmaksas ir 30242,51 EUR, no tām ELFLA fonda publiskais finansējums 27000,00 EUR un 3242,51 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta aktivitātes:
Projekta rezultātā tiks uzstādīti stacionāri skatītāju soli, iekārtota bērnu rotaļu zona, ugunskura vieta, uzstādītas šūpoles, velosipēdu turētājs un atkritumu urnas, izbūvēta tualete, kas pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, u.c
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, Grundzāle 
Publicitāte:
07.09.2016.
11.04.2017.
13.03.2018.
10.07.2018.
26.07.2018.
09.05.2019.

Projekts “Tautas tērpu iegāde deju kolektīvam Rieda”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Lauksmainiecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitāte 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.  
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – uzlabot deju kolektīva priekšnesumu vizuālo kvalitāti, popularizēt Latvijas novadu tērpu un deju bagātību un izglītot skatītāju.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 2018.gada 25.jūlijam.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 5866,08 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests finansē 5279,47 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 586,61 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta rezultātā tiks iegādāti astoņi Rucavas tautas tērpu komplekti pašdarbības deju kolektīvam “Rieda”.
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, Grundzāle 
Publicitāte:
15.09.2017.
05.07.2018.
31.07.2018.

Projekts “Smiltenes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu infrastruktūras uzlabošana”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumi “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projekta atbildīgā(s) persona(s):
Ilze Sausā, saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaim­niecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu (meliorācijas sistēmu atjaunošana un pārbūve).
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2017.gads 01.novembris
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.) :
Projekta plānotās kopējās izmaksas 284 180,60 EUR no tām attiecināmās izmaksas –  234 860,00 EUR.
ELFLA finansējums 90% no attiecināmām izmaksām jeb 211 374,00 EUR.
Pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmām izmaksām un  neattiecināmās izmaksas PVN, kopā 72 806,60 EUR
Projekta aktivitātes:
Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu 13, 101 km garumā atjaunošana lauksaimniecības un meža zemēs, renovācijas tehniskā projekta izstrāde, renovācijas būvdarbu veikšana.
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas un meliorācijas kadastrā reģistrētās meliorācijas sistēmas
Galvenie rādītāji:
Renovētas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 13,101 km garumā, uzlabota infrastruktūra lauksaimniecības attīstībai un meža ražības paaugstināšanai. Paaugstināta lauksaimniecības un mežsaimniecības konkurētspēja, uzlabota ainavas vērtība.

Projekts “Ielu asfaltbetona seguma izbūve”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākums 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros Ielu asfaltbetona segums izbūve Bilskas ciemā.
Projekta mērķis:
Projekta īstenošana dos ieguldījumu ilgtermiņā, kas nenesīs taustāmus rezultātus, bet veicinās attieksmes un rīcības maiņu ar mērķi veicināt centra veidošanos, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos, tādā veidā radot pamatu iedzīvotāju piesaistei.
Galvenie Bilskas ciema ieguvumi realizējot projektu: uzlabota ceļu un ielu satiksmes drošība, funkcionālie uzlabojumi, arhitektoniski estētiskie uzlabojumi, labāka dzīves kvalitāte.
Projekta aktivitātes:
Asfaltbetona seguma izbūve 1,28 km garumā, t.sk. Dārza, Parka, Lauku ielā-0,57 km, Jaunā ielā-0,12 km un ceļā Tautas nams- Ziediņi- 0,59 km.
Projekta realizācijas laiks:
Līdz 2009.gada 1.jūlijam.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas LVL 47704,89, no tām LVL 29569,15  finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, pašvaldības finansējums LVL 9856,38 un neattiecināmās daļas finansējums LVL 8279,36.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums

Projekts “Birzuļu tautas nama vienkāršotā rekonstrukcija”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākums 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”
Projekta mērķis:
Radīt pamatu kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamībai.
Projekta aktivitātes:
Jumta nomaiņa, daļēja logu nomaiņa, priekštelpas un garderobes rekonstrukcija.
Projekta realizācijas laiks:
līdz 2009.gada 1.novembrim.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas LVL 30351,22, no tām LVL 18309,61 finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, pašvaldības finansējums LVL 6103,20 un neattiecināmās daļas finansējums LVL 5938,41.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums

Projekts “Blomes pagasta kultūras nama rekonstrukcija”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 321. pasākums  „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta mērķis:
Nodrošināt kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību Blomes pagasta iedzīvotājiem.
Projekta aktivitātes:
Kultūras nama rekonstrukcija.
Projekta realizācijas laiks:
līdz 2011.gada 25. maijam  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas LVL 144 184,06, no tām LVL 101 432,01 finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, pašvaldības finansējums LVL 11270,23 un neattiecināmās daļas finansējums LVL 31 481,82.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīze 18.02.2011.
Preses relīze 20.06.2011.

Projekts „Pašvaldības ceļu Launkalne – Rauziņa , Kalna Cepļi – Muižnieki – Dārziņi, Jautrais Ods – Sieki – Kainaiži rekonstrukcija”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 321. pasākums  „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta mērķis:
Īstermiņa mērķis: Uzlabot autoceļu kvalitāti Launkalnes pagastā.Ilgtermiņa mērķis: Veicināt Launkalnes pagasta attīstību, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos, tādā veidā radot pamatu iedzīvotāju piesaistei.
Projekta aktivitātes:
Pašvaldības ceļu rekonstrukcija.
Projekta realizācijas laiks:
līdz 2009.gada 15.decembrim  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums 59 355 Ls;ELFLA finansējums – 36790,29 Ls;Pašvaldības finansējums 12263,43 Ls un neattiecināmās daļas finansējums 10301,28 Ls.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums

Projekts „Ceļa „Raunas ceļš – Platnieki – Prieņi” rekonstrukcija Brantu pagastā”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 321. pasākums  „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta mērķis:
Uzlabot autoceļu kvalitāti Brantu pagastā.  
Projekta aktivitātes:
Ceļu rekonstrukcija.
Projekta realizācijas laiks:
2009.gada 24.februāra līdz 1.novembrim.  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējais finansējums 31 203 Ls; ELFLA finansējums – 12198,29 Ls; Valsts budžeta līdzekļi – 4066,09 Ls; pašvaldības finansējums 5421,47 Ls un neattiecināmās daļas finansējums 9517,15 Ls.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums

Projekts „Palsmanes pagasta kultūras nama rekonstrukcija un estrādes teritorijas labiekārtošana”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 321. pasākums  „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta mērķis:
Veikt vienkāršotu Palsmanes kultūras nama rekonstrukciju un estrādes teritorijas labiekārtošanu, radot publiski pieejamu rekreācijas zonu.
Projekta aktivitātes:
Kultūras nama rekonstrukcija, estrādes teritorijas labiekārtošana.
Projekta realizācijas laiks:
līdz 2010.gada 31.augustam.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas   LVL 85 157,64; ELFLA finansējums – LVL 66 098,87 ;  pašvaldības finansējums  LVL 7 344,32  un neattiecināmās daļas finansējums  LVL11 714,45 .
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīze 20.12.2010.

Projekts „Grundzāles pagasta publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana”

Projekta programma:
Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam 321. pasākums  „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta mērķis:
Celt Grundzāles pagasta publiskās infrastruktūras kvalitāti.  
Projekta aktivitātes:
Ielu apgaismojuma ierīkošana, interešu centra izveide, bērnu rotaļu – sporta laukuma izveidošana.
Projekta realizācijas laiks:
2009.gada 15. oktobra līdz 2010. gada 15.oktobrim.  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL 43 643,60 , no tām LVL 24 549,52 finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, LVL 8 183,17  ir valsts budžeta līdzekļi un LVL10 910,91  ir pašvaldības līdzfinansējums.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīze 01.04.2010.
Preses relīze 17.11.2010.

Projekts „Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija”

Projekta programma:
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir veikt  pašvaldības ceļu rekonstrukciju, uzlabojot novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem dzīves un darba apstākļus, veicinot Smiltenes novada iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos, tādā veidā radot pamatu iedzīvotāju piesaistei.
Projekta aktivitātes:
Projekta rezultātā paredzēts rekonstruēt pašvaldības autoceļus Bilskas, Brantu, Blomes, Grundzāles, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Smiltenes pagastos, ar kopējo garumu 10,775 km. Plānotā autoceļu grants seguma atjaunošana 8,725km, ielu asfaltēšana 1,300 km, ceļu asfaltēšana – 0,750 km.
Projekta realizācijas laiks:
Projektu paredzēts realizēt līdz 2013.gada 30.jūnijs.  
Projekta izmaksas:
Kopējās plānotās izmaksas ir LVL 946 707, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums ir LVL 6980390,  Smiltenes novada domes finansējums ir LVL 77 599, kā arī Smiltenes novada domes segs projekta neattiecināmās izmaksas (PVN) LVL 170 718.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 21.10.2010.
Preses relīze 22.03.2011.
Preses relīze 26.09.2011.
Preses relīze 22.06.2012.
Preses relīze 04.09.2012.
Preses relīze 10.12.2012.
Preses relīze 29.05.2013.
Preses relīze 26.09.2013.

Projekta “Smiltenes novada pašvaldības ceļu rekonstrukcija, III.kārta”

Projekta programma, prioritāte, aktualitāte:
Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam
pasākums „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
Projekta mērķis:
Atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta iesniedzējs:
Smiltenes novada dome
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
01.04.2019.-25.10.2020.
Projekta finansējums (kopējais, attiecināmais, neattiecināmais, u.c.):
Projekta kopējais finansējums 974 583,94  EUR
Projekta attiecināmās izmaksas 501 011,10 EUR
ELFLA finansējums – 90% no attiecināmajām izmaksām.
Pašvaldības finansējums 10 % no attiecināmajām izmaksām un neattiecināmajām.
Projekta objekti:
Ceļa “Rūpnieki- Palejas” pārbūve 3,42 km (Palsmanes pag.)
Ceļa “Žubes – Kaikas”  pārbūve 2,32 km (Smiltenes pag.)
Ceļa “Mežsargi – Abulas pļavas” pārbūve 1,75 km (Blomes pag.)
Ceļa “Sijāri –  Bērzkalni”  pārbūve  1,26 km (Grundzāles pag.)
Situācijas apraksts:
Novada pagastu problēma ir neapmierinošais pašvaldības ceļu stāvoklis, kas ierobežo iedzīvotāju mobilitāti, pakalpojumu pieejamību, socializēšanās iespējas, uzņēmējdarbības un vietējo iniciatīvu attīstību. Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt pašvaldības grants ceļus bez cietā seguma  Palsmanes, Blomes, Grundzāles un Smiltenes pagastos, ar kopējo garumu 8,75 km. Šo ceļu segums ir sliktā stāvoklī, tas ir bedrains un nelīdzens, kā arī ceļa nomales klāj apaugumi, grāvji ir aizauguši, kas kavē kvalitatīvu ūdens atvadi no ceļa segas konstrukcijas.
Attīstība Smiltenes novada attīstības programmai:
Vidēja termiņa prioritāte 3. “Droša un pievilcīga dzīves un darba vide”; Rīcības virziens 3.1. “Attīstīta satiksmes un sakaru infrastruktūra”; Rīcības plāna uzdevumu U3.1.1. “Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”.
Publicitāte:
16.11.2018.
17.05.2019.
08.10.2020.