2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

ERAF projekti

Projekts “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamajā infrastruktūrā.
Projekta realizācijas laiks:
2022.gada 31.decembris
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 981 620,59 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 425 000,00 EUR un valsts budžeta dotācija 18 750,00 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros plānots atjaunot Smiltenes pilsētas centra daļu – Marijas ielu un izbūvēt ielas turpinājumu Baznīcas laukuma 16A teritorijā, veidojot pie ielas pieguļošās stāvvietas, veicot brauktuves, stāvvietu un ietvju konstruktīvo pamata kārtu un seguma pārbūvi. Projektā ir paredzēts arī ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un jauna apgaismojuma izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas vietā.
Projekta teritorija:
Marijas iela un ielas turpinājums Baznīcas laukuma 16A teritorijā
Galvenie rādītāji:
Pārbūvēta iela 210m, t.sk. izbūvējot jaunas 52 stāvvietas;
Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
1) Radītas 5 jaunas darbavietas;
2) Veiktas nefinanšu investīcijas 700 000,00 EUR apmērā;
Pievienotie dokumenti:
09.02.2021.
31.03.2021.

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošana Variņu pagastā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Attīstīt degradēto teritoriju un sakārtot publisko infrastruktūru uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, veicot ceļa Oktobra iela – Sējumi – Saujas posma, t.sk. tilta pār Palsu pārbūvi, kas radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jaunajiem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darba vietu radīšanu Smiltenes novada Variņu pagastā.
Projekta realizācijas laiks:
2022.gada 31.decembris
Projekta finansējums:
Kopējās projekta izmaksas ir 579 015,42 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 407 945,16 EUR.
Projekta aktivitātes:
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, plānota vietējā līmeņa autoceļa Oktobra iela-Sējumi-Saujas posma pārbūve (0,576 km), t.sk. tilta pār Palsas upi pārbūve, iekļaujot asfalta seguma pārbūvi, pamata nesošo minerālmateriālu konstruktīvo kārtu pastiprināšanu un atsevišķos posmos veikt pilnu segas konstrukcijas pārbūvi.
Projekta teritorija:
Autoceļa Oktobra iela – Sējumi – Saujas posms Variņu pagastā
Galvenie rādītāji:
Pārbūvēts un asfaltēts autoceļa Oktobra iela -Sējumi – Saujas posms ar kopējo garumu 0,576 km, t.sk. tilts pār Palsas upi.
Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
1)radītas 3 jaunas darbavietas;
2)veiktas nefinanšu investīcijas vismaz 1 144 225,50 EUR apmērā;
3)atjaunota degradētā teritorija 3,24 ha platībā.
Pievienotie dokumenti:
01.02.2021.
01.11.2021.

Projekts “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
Projekta mērķis:
Attīstīt degradēto jeb ražošanas teritoriju, veicot tai pieguļošas ielas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvi t.sk. ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi, kas radīs pievilcīgāku uzņēmējdarbības vidi esošajiem un jauniem uzņēmējiem, pozitīvi ietekmējot uzņēmumu konkurētspēju, ekonomisko aktivitāšu pieaugumu un jaunu darbavietu radīšanu Smiltenes pilsētā.
Projekta realizācijas laiks:
29.10.2021.
Projekta finansējums:
Kopējās projekta izmaksas ir 1 221 743,58 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 493 374,85 EUR.
Projekta aktivitātes:
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, plānota Dārza ielas posma pārbūve 0,570 km garumā, kas sākas no krustojuma ar Dakteru ielu un beidzas pieslēgumā pie Atmodas ielas. Projektā paredzēta apvienota gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve, lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas izbūve, ielas apgaismojuma rekonstrukcija, elektronisko sakaru pārvietošanas darbi, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve.
Projekta teritorija:
Dārza ielas posms no krustojuma ar Dakteru ielu līdz pieslēgumam pie Atmodas ielas.
Galvenie rādītāji:
Pārbūvēts un asfaltēts Dārza ielas posms ar kopējo garumu 0,570 km, apvienota gājēju un velosipēdistu celiņa izbūve, ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu pārbūve, apgaismojuma pārbūve, u.c.
Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
1)radītas 4 jaunas darbavietas;
2)veiktas nefinanšu investīcijas vismaz 458 000 EUR apmērā;
3)atjaunota degradētā teritorija 1,635 ha platībā.
Pievienotie dokumenti:
07.05.2020.
19.07.2020.
24.09.2020.
29.12.2020.
24.05.2021.

Projekts “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķis “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā, veicot ieguldījumus un attīstot esošo infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.
Projekta realizācijas laiks:
No 2018. gada jūnija līdz 2021. gada augustam.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 7 425 585,11 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  1 875 655,00 EUR un valsts budžeta dotācija 770 698,15 EUR.
Projekta aktivitātes:
Projekta aktivitātes paredzētas Smiltenē, Dakteru ielā 27, tās ietvers basketbola laukuma pārbūvi, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) risinājumu ieviešanu un aprīkojumu iegādi, internāta izbūvei un iekārtošanu, multifunkcionālas Sporta halles izbūvi, Smiltenes vidusskolas vidējā mācību korpusa pārbūvi.
Projekta teritorija:
Smiltene, Dakteru iela 27.
Galvenie rādītāji:
Ergonomiskas mācību vides izveidošana (vidus korpusa un jaunā korpusa iekārtošana);
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
Internāta izbūve un iekārtošana;
Pārbūvēta Sporta halle un atjaunots sporta laukums.
Pievienotie dokumenti:
06.06.2018.
24.07.2018.
07.12.2018.
22.01.2019. (Smiltenes vidusskolas internāta ārējās fasāde)
27.05.2019.
11.09.2019.
13.01.2020.
26.06.2020.
19.08.2020.
08.10.2020.
29.12.2020.
12.08.2021

Projekts “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā Smiltenes pilsētas ielu infrastruktūrā.
Projekta realizācijas laiks:
27 mēnešu laikā
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir  1 745 906,04 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums  ir 504 636,00 EUR un valsts budžeta dotācija  66 682,48 EUR.
Projekta aktivitātes:
Realizējot, Daugavas ielas posma no Abulas ielas līdz Baznīcas laukumam un Baznīcas laukuma posma līdz Marijas ielai, pārbūvi tiks nodrošināta un izveidota kvalitatīva transporta infrastruktūra, kas uzlabos uzņēmējdarbības vidi, kā arī cels pilsētas konkurētspēju, kas lielā mērā pozitīvi ietekmē nodarbinātības līmeni un darba samaksu, kas nosaka novadā saražoto preču un/vai pakalpojumu fizisko apjomu, to kopējo vērtību, kā arī iekasētos nodokļus valsts un pašvaldības kasē.
Projekta teritorija:
Daugavas ielas posms no Abulas ielas līdz Baznīcas laukumam
Baznīcas laukuma posms no Daugavas ielas līdz Marijas ielai
Galvenie rādītāji:
Pārbūvēta iela 280m;
Pārbūvēti ūdensapgādes tīkls 386m;
Pārbūvēti kanalizācijas tīkls 318m;
Pievienotie dokumenti:
02.10.2018.
29.05.2019.
Izbūves shēma
10.09.2020.

Projekts “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai II.kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”,
Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ielu infrastruktūrā.
Projekta realizācijas laiks:
24 mēnešu laikā
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir  1 011 993,86 EUR,
no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir  545 165,84  EUR
Projekta aktivitātes:
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, projekta ietvaros plānots veikt Kaikas ielas Smiltenē pārbūvi un asfaltēšanu 921 m garumā, tajā skaitā izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lietus ūdens kanalizācijas sistēmu, ielu apgaismojumu, ietvi, u.c.
Projekta teritorija:
Kaikas iela, Smiltene, Smiltenes novads
Galvenie rādītāji:
Rekonstruēta Kaikas iela Smiltenē 0.92 km garumā, tā nodrošinot degradēto teritoriju revitalizāciju un atgriešanu ekonomiskajā apritē:
–    atbalstītajā teritorijā esošo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro) – 1.3 milj. EUR;
–    jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās – 14;
–    atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu (bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas), individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība) – 7,14 ha.
Pievienotie dokumenti:
13.06.2018.
29.08.2018.
15.11.2018.
06.02.2019.
05.07.2019.
11.12.2019.

Projekts “Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, I kārta”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”,
Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
Projekta mērķis:
Palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.
Projekta realizācijas laiks:
24 mēnešu laikā
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas 2 711 823,11 EUR.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 195 391,68 EUR
Projekta aktivitātes:
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt Celtnieku, Limbažu un Gaujas ielas posmus, ar kopējo garumu 1,17 km, kā arī veikt Limbažu ielas 8 teritorijas degradētās teritorijas sakārtošanu un ražošanas ēkas izbūvi, ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pieslēguma izveidošanu, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūvi, u.c.
Limbažu iela (posms no Rīgas ielas līdz Gaujas ielai)
Celtnieku iela un Gaujas iela (posms no pilsētas robežas līdz Valmieras ielai)
Pārbūvēti Celtnieku, Limbažu un Gaujas ielas posmi, ar kopējo garumu 1,17 km.
Projekta teritorija:
Limbažu ielas 8 degradētās teritorijas sakārtošana un ražošanas ēkas izbūve, ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes pieslēguma izveidošana, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūve, u.c.
Galvenie rādītāji:
Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
1)radītas 64 jaunas darba vietas;
2)veiktas nefinanšu investīcijas vismaz 748 446.00 EUR apmērā;
3)atjaunota degradētā teritorija 3.93 ha platībā
Pievienotie dokumenti:
15.05.2018.
15.11.2018.
06.02.2019.
30.07.2019.

Projekts „Autoceļa Jaunpriedaines – Spicieri rekonstrukcija uzņēmējdarbības attīstībai”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot egradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projektu atbildīgā(s) persona(s):
Saimnieciskās nodaļas vadītāja I.Sausā,
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs A.Lapiņš
Projekta mērķis:
Projekta mērķis – veicot autoceļa Jaunpriedaines-Spicieri transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Projekta aktivitātes:
Paredzēts pārbūvēt autoceļu 1,287 km garumā, tai skaitā ceļa pamata konstruktīvo kārtu izbūve un karstā asfalta seguma ieklāšana, virsūdeņu novadīšanas sistēmu izbūve, aprīkojuma uzstādīšanu, u.c.
Projekta realizācijas laiks:
Līdz 31.12.2017.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas – 610 474.23 EUR
ERAF finansējums 495503.22 EUR, 85% no attiecin. izmaksām,
Pašvaldības finansējums 15 % no attiecināmām izmaksām, neattiecināmās izmaksas
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, pašvaldības autoceļš “Jaunpriedaines – Spicieri”
Galvenie rādītāji:
Rekonstruēts autoceļš Jaunpriedaines – Spicieri 1,287 km garumā, tā nodrošinot degradēto teritoriju revitalizāciju un atgriešanu ekonomiskajā apritē:
–    atbalstītajā teritorijā esošo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro) –  3 344 689 EUR;
–    jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās – 17;
–    atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu (bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas), individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība) – 5 ha.
Pievienotie dokumenti:
04.04.2017.
05.10.2017.

Projekts „Autoceļa posma Smiltene-Rauziņa infrastruktūras rekonstrukcija uzņēmējdarbības vides uzlabošanai”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”,
Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Par projektu atbildīgā(s) persona(s):
Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja I.Sausā Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Lita Kalniņa
Projekta mērķis:
Projekta mērķis- veicot autoceļa Smiltene-Rauziņa transporta infrastruktūras uzlabošanu, radīt šim autoceļam piegulošajās teritorijās vietējiem uzņēmējiem pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi, paaugstināt konkurētspēju, nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Smiltenes novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Projekta aktivitātes:
Paredzēts pārbūvēt autoceļu 0.92 km garumā, tai skaitā ceļa pamata konstruktīvo kārtu izbūve un karstā asfalta seguma ieklāšana, virsūdeņu novadīšanas sistēmu izbūve, aprīkojuma uzstādīšanu, u.c. darbi.
Projekta realizācijas laiks:
Līdz 16.03.2019.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas – 540 945,86 EUR
ERAF finansējums 261 460 EUR, 85% no attiecin. izmaksām, 
Pašvaldības finansējums 15 % no attiecināmām izmaksām, neattiecināmās izmaksas
Projekta teritorija:
Smiltenes novads, Launkalnes pagasts, pašvaldības autoceļš “Ceļš Vidzemes šoseja-Lauciņi”
Galvenie rādītāji:
Rekonstruēts autoceļš Vidzemes šoseja-Lauciņi 0.92 km garumā, tā nodrošinot degradēto teritoriju revitalizāciju un atgriešanu ekonomiskajā apritē:
–    atbalstītajā teritorijā esošo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos (faktiskajās cenās, euro) – 1.3 milj. EUR;
–    jaunizveidoto darba vietu skaits atbalstītajās teritorijās – 5;
–    atjaunoto degradēto teritoriju platība, kas pielāgota jaunu komersantu (bez valsts vai pašvaldību kapitāla daļas), individuālo komersantu, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecību izvietošanai vai esošo komersantu paplašināšanai, lai sekmētu nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās (kopējā atjaunotā zemes platība) – 5 ha.
Pievienotie dokumenti:
04.04.2018.
15.05.2018.
10.08.2018.

Projekts „Pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” Mētras ielā 11A infrastruktūras attīstība”

Projekta programma:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu  „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma  3.1.prioritātes „Infrastruktūra un cilvēku kapitāla nostiprināšana”  3.1.4.pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.3. aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.  
Projekta mērķis:
Veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā Smiltenē rekonstruējot Pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” ēku Mētras ielā 11A.  
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros paredzēts veikt pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukciju, veikt siltumapgādes ārējo tīklu izbūvi, veikt teritorijas labiekārtošanu un iebūvējamā aprīkojuma uzstādīšanu, u.c.  
Projekta realizācijas laiks:
līdz  2010. gada 17.novembrim.  
Projekta izmaksas:
Kopējās attiecināmās izmaksas ir  232 653 LVL, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 197 755 LVL, Smiltenes novada domes  finansējums 34 898 LVL.  
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīze 11.02.2010.
Preses relīze 12.05.2010.
Preses relīze 17.09.2010.

Projekts “Smiltenes Centra vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”

Projekta programma:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu  „Infrastruktūra un pakalpojumi”,1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”,  3.1.3.pasākuma „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai”,  3.1.3.3.aktivitātes „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”, 3.1.3.3.2. apakšaktivitātei „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”.  
Projekta mērķis:
Vispārīgais mērķis ir vispārējās vidējās izglītības iestādes pieejamības nodrošināšana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem Valkas rajonā. 
Specifiskais mērķis. Valkas rajona Smiltenes Centra vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionālajiem traucējumiem.  
Projekta aktivitātes:
Projekta realizācijas laikā ir veikta telpu pārplānošana, jaunu sienu un durvju izbūve, sanitāro mezglu izveidošana un ēdnīcas izveidošana, tādējādi nodrošinot piekļuvi personām ar funkcionāliem traucējumiem. Paredzēta arī gājēju celiņu un uzbrauktuvju rekonstrukcija. Lai nodrošinātu personu ar īpašām vajadzībām brīvu pārvietošanos starp stāviem, ir izbūvēts lifts.   
Projekta realizācijas laiks:
līdz 2010.gada 31.maijam.  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās  plānotās  izmaksas ir  131991,- LVL, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 83633,- LVL, Valsts budžeta dotācija 5903,- LVL, Smiltenes novada domes finansējums 42455,- LVL.
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Projekta apraksts
Preses relīze 11.02.2010.
Preses relīze 14.05.2010.
Preses relīze 22.06.2010.

Projekts “Izglītības iestāžu informatizācija”

Projekta programma:
Infrastruktūra un pakalpojumi, 3.2.prioritāte „Teritoriju pieejamībasun sasniedzamības veicināšana”, 3.2.2.pasākums „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.2.2.1.aktivitāte „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība”, 3.2.2.1.2. apakšaktivitāte „Izglītības iestāžu informatizācija.
Projekta mērķis:
Apakšaktivitātes mērķis ir izglītības iestāžu nodrošināšana ar atbilstošu, izmaksu efektīvu, drošu un uzticamu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru, lai izglītības iestādēs un izglītības procesā plašāk un efektīvāk izmantotu informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.  
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros Smiltenes novada izglītības iestādes apgādātas ar  stacionārajiem un  portatīvajiem datoriem, iegādāti  multimediju tehnikas komplekti – interaktīvās tāfeles un  projektori, kā arī  attīstīti  lokālie datortīkli.  
Projekta realizācijas laiks:
01.01.2010. – 30.09.2012  
Projekta izmaksas:
Kopējais projekta finansējums – 79290,66 LVL
ERAF finansējums – 73301,87 LVL
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīzes 23.04.2010.
Preses relīze 17.09.2010.
Preses relīze 21.12.2010.
Preses relīze 29.03.2011.
Preses relīze 30.06.2011.
Preses relīze 19.10.2011.
Preses relīze 02.03.2012.
Preses relīze 08.06.2012.
Preses relīze 13.08.2012.
Preses relīze 26.10.2012.

Projekts “Dabas zinātņu kabinetu labiekārtošana Smiltenes centra vidusskolā”

Projekta programma:
Infrastruktūra un pakalpojumi, 3.1.prioritāte „Infrastruktūra cilvēkukapitāla nostiprināšanai”, 3.1.3.pasākums „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai”, 3.1.3.1.aktivitāte „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana.  
Projekta mērķis:
Vispārīgais mērķis: Ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana dabas zinātņu un matemātikas priekšmetos Smiltenes novadā.
Specifiskais mērķis: Ir vispārējās vidējās izglītības kvalitātes paaugstināšana Smiltenes Centra vidusskolā, modernizējot un pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošinot kvalitatīvu vidējās izglītības programmu dabaszinātnēs un matemātikā īstenošana.  
Projekta aktivitātes:
1. Telpu renovācija
2. Iekārtu, piederumu, aprīkojuma, tehnoloģiju iegāde un uzstādīšana 3. Materiāli tehniskās bāzes izveide
4. Mēbeļu iegāde.  
Projekts noslēdzies:
30.06.2011.
Projekta izmaksas:
Kopējās attiecināmās izmaksas ir 98363,16 LVL
ERAF līdzfinansējums 83608,49 LVL
Pašvaldības finansējums 14754,67 LVL
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīze 26.04.2010.
Preses relīze 14.07.2010.
Preses relīze 20.10.2010.
Preses relīze 25.01.2011.
Preses relīze 21.04.2011.
Preses relīze 25.07.2011.

Projekts „Kultūras un interešu izglītības infrastruktūras atjaunošana Smiltenē”

Projekta programma:
Darbības programma 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1.aktivitāte „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”  
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir rekonstruēt Smiltenes kultūras un sporta centra kultūras nama ēku Smiltenē Gaujas ielā 1, tādējādi veicinot pilsētvides un kultūrvides uzlabošanos, saglabājot un attīstot Smiltenes pilsētas kultūras tradīcijas, sniedzot un nodrošinot kvalitatīvu kultūras un interešu izglītības pakalpojumu pieejamību pilsētas un novada iedzīvotājiem, kā arī viesiem.
Projekta aktivitātes:
Īstenojot projektu veikta ēkas energoefektivitātes uzlabošana, inženiertīklu atjaunošana, skatuves rekonstrukcija, jumta konstrukcijas un seguma atjaunošana, telpu pieejamības uzlabošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, ēkas iekšējā un ārējā apdare, aprīkojuma uzstādīšana, u.c.
Projekta realizācijas laiks:
2011.gada augusts – 2013.gada marts.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2 057 499,40 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 1 748 872,07 EUR, Valsts budžeta dotācija 46 295,10 EUR, Smiltenes novada domes finansējums 262 332,23 EUR.  
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 08.09.2011.
Preses relīze 22.08.2011.
Preses relīze 28.12.2011.
Preses relīze 22.03.2012.
Preses relīze 22.06.2012.
Preses relīze 28.09.2012.
Preses relīze 28.12.2012.

Projekts “Mājturības un tehnoloģiju, dabaszinātņu kabinetu renovācija un skolas jumta nomaiņa Palsmanes speciālā internātpamatskolā”

Projekta programma:
Infrastruktūra un pakalpojumi, 3.1.prioritāte „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai”, 3.1.3.pasākums „Izglītības infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai”, 3.1.3.3.aktivitāte „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem”,
3.1.3.3.1.apakšaktivitāte „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana.
Projekta mērķis:
Vispārējais mērķis: Uzlabot mācību vidi un veicināt darba un sadzīves prasmju attīstīšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām Smiltenes novadā.
Specifiskais mērķis: Radīt drošus mācību apstākļus 102 skolēniem, renovējot avārijas stāvoklī esošo jumtu un nodrošināt piemērotu mācību vidi, veicot arodapmācības un dabaszinātņu kabinetu renovāciju un aprīkošanu ar iekārtām un instrumentiem Palsmanes speciālajā internātpamatskolā.  
Projekta aktivitātes:
1. Jumta renovācija
2. Mājturības un tehnoloģiju kabineta renovācija
3. Dabaszinību kabineta renovācija
4. Būvuzraudzība
5. Aprīkojuma iegāde mājturības un tehnoloģiju kabinetam
6. Aprīkojuma iegāde dabaszinātņu kabineta. 
Projekts noslēdzies:
30.09.2011.  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas ir 92798 EUR no kurām ERAF līdzfinansējums ir 100%.  
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīzes 21.10.2010.
Preses relīze 21.01.2011.
Preses relīze 04.04.2011.
Prese relīze 25.07.2011.
Prese relīze 23.09.2011.

Projekts “Bērnudārza rekonstrukcija Rīgas ielā 8A”

Projekta programma:
Darbības programma 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.1.4.3. aktivitāte „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā Smiltenē, rekonstruējot Pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” ēku Rīgas ielā 8A.
Projekta aktivitātes:
1.Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana
2.Apgaismojuma izbūve nojumēs
3.Saimniecības vārtu izbūve
4.Ārējo markīzu uzstādīšana virtuves logiem
5.Izlietņu izbūve ēdamzālē
6.Sajūtu istabas izbūve
7.Bērnudārza ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, balansēšana, regulēšana
Projekta realizācijas laiks:
01.10.2012.-31.12.2013.
Projekta izmaksas:
Kopējais projekta attiecināmās izmaksas 32013,19 EURERAF līdzfinansējums  27211,00 EUR
Valsts dotācija 719,97 EUR
Pašvaldības finansējums 4082,22 EUR
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 03.10.2012.
Preses relīze 28.02.2013.
Preses relīze 14.06.2013
Preses relīze 03.09.2013.

Projekts “Smiltenes pirmsskolas izglītības iestāžu attīstība”

Projekta programma:
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.prioritātes „Infrastruktūra un cilvēku kapitāla nostiprināšana” 3.1.4.pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.3. aktivitātē „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību un pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pirmsskolas vecumā Smiltenē, renovējot Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolas telpas un izveidojot jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem izglītības programmas apguvei, tādējādi samazinot bērnu skaitu rindā un pirmsskolas izglītības iestādēm Smiltenes novada pašvaldībā.
Projekta aktivitātes:
Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā pielāgota esošo telpu daļa 185m2 platībā pirmsskolas izglītības programmas nodrošināšanai. Projektā paredzēti sekojoši risinājumi: telpu pielāgošana un pareiza zonēšana, jauni elektroapgādes spēka tīkli, jauna apgaismojuma, vēdināšanas un apkures sistēma, esošo sienu, griestu un grīdas kapitālais remonts, izvietots iebūvējamais aprīkojums. Kopumā radītas 16 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem.  
Projekts noslēdzies:
31.08.2014.  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 206 621,26 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 175 628,06 EUR, Valsts budžeta dotācija ir 4648,96 EUR  un Smiltenes novada domes finansējums 26 344,24 EUR.  
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 20.06.2012.
Preses relīze 30.09.2013.
Preses relīze 20.12.2013.
Preses relīze 02.04.2014.
Preses relīze 06.06.2014.
Preses relīze 29.08.2014.

Projekts “Smiltenes novada publisko interneta pieejas punktu attīstība”

Projekta programma, prioritāte, pasākums un aktivitāte:
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.2. aktivitātē „Publisko interneta pieejas punktu attīstība”
Projekta mērķis:
Pilnveidot 10 esošos un izveidot 10 jaunus publiskos interneta pieejas punktus Smiltenes novada teritorijā, lai paaugstinātu piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, lai veicinātu iedzīvotāju iekļaušanos sabiedrības sociālajos, ekonomiskajos un kultūras procesos un uzlabotu viņu dzīves kvalitāti.  
Projekta aktivitātes:
1. Datoru un programmatūru iegāde uz uzstādīšana – 33 gab.
2. Monitoru iegāde un uzstādīšana – 33 gab.
3. Daudzfunkcionālās (A3 melnbalta) iekārtas iegāde un uzstādīšana – 7 gab.
4. Daudzfunkcionālās (A3 krāsaina) iekārtas iegāde un uzstādīšana – 7 gab.
5. Bezvadu interneta pieejas zonas izveide (tīkliekārtas iegāde un uzstādīšana) – 10 gab.
6. Datortīkla izveide un nepieciešamo datortīkla komunikāciju iekārtu iegāde un uzstādīšana – 10 gab.  
Projekta realizācijas laiks:
07.11.2014.-30.06.2015.  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 47558,13, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir EUR 40424,41, Valsts budžeta dotācija ir EUR 1070,06 un Smiltenes novada domes finansējums EUR 6063,66 .  
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 14.11.2014.
Preses relīze 03.03.2015.
Preses relīze 19.06.2015.

Projekts “Raiņa ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija”

Projekta programma:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.  
Projekta mērķis:
Mērķis ir nodrošināt Smiltenes izaugsmi, izveidojot Vidzemes transporta sistēmā integrētu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu transporta infrastruktūru, kas uzlabos pilsētas un kaimiņu novadu sasniedzamību, uzņēmējdarbības vidi un radīs apstākļus drošai satiksmei.  
Projekta aktivitātes:
Projekta realizācijas laikā paredzēts Smiltenē rekonstruēt Raiņa ielu, Kaļķu ielu, Mētras ielu, Pilskalna ielu un Audēju ielu.
Būvdarbu ietvaros ir rekonstruētas brauktuves, izbūvētas gājēju ietves, izveidota sabiedriskā transporta pieturas vieta, uzstādītas satiksmes organizācijas zīmes, izbūvēta virsūdeņu novadīšanas sistēma (tajā skaitā tiks rekonstruēta saistītā virsūdens novadīšanas sistēma pie Gaujas-Krāsotāju ielas), rekonstruēti vai pārvietoti inženierinfrastruktūras tīkli, labiekārtota teritorija, rekonstruēti krustojumi un veikti citi ar projekta īstenošanu saistītie darbi.
Projekta realizācijas laiks:
no 23.09.2009.-15.11.2010.  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas ir 895 684 LVL, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 761 331 LVL, Valsts budžeta dotācija 40 306 LVL, Smiltenes novada domes finansējums 94 047 LVL.  
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 02.10.2009.
Preses relīze 11.02.2010.
Preses relīze 12.05.2010.
Preses relīze 20.08.2010.
Preses relīze 15.11.2010.

Projekts „Atmodas ielas un tās pieslēgumu ielu kompleksā rekonstrukcija”

Projekta programma:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.  
Projekta mērķis:
Mērķis ir nodrošināt Smiltenes izaugsmi, izveidojot Vidzemes transporta sistēmā integrētu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu transporta infrastruktūru, kas uzlabos pilsētas un kaimiņu novadu sasniedzamību, uzņēmējdarbības vidi un radīs apstākļus drošai satiksmei.  
Projekta aktivitātes:
Projekta realizācijas laikā tika rekonstruētas Atmodas ielu (tajā skaitā Atmodas ielas nobrauktuvi uz Baznīcas laukumu), Blaumaņa ielu (no poliklīnikas stāvlaukuma līdz Galdnieku ielai), Dakteru ielu (no Atmodas ielas līdz Galdnieku ielai) un daļēji Bērzu ielu.
Būvdarbu ietvaros tika rekonstruētas brauktuves, izbūvētas gājēju ietves, izveidota sabiedriskā transporta pieturas vieta, uzstādītas satiksmes organizācijas zīmes, izbūvēta virsūdeņu novadīšanas sistēma, rekonstruēti vai pārvietoti inženierinfrastruktūras tīkli, labiekārtota teritorija, rekonstruēti ielu krustojumi un veikti citi ar projekta īstenošanu saistītie darbi.  
Projekta realizācijas laiks:
no 23.09.2009.-31.12.2010  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas ir 897444 LVL, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 762827 LVL, Valsts budžeta dotācija 40385 LVL, Smiltenes novada domes finansējums94232  LVL.  
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 02.10.2009.
Preses relīze 11.02.2010.
Preses relīze 12.05.2010.
Preses relīze 20.08.2010.
Preses relīze 16.11.2010.

Projekts „Smiltenes pilsētas Daugavas ielas posma rekonstrukcija”

Projekta programma:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”.  
Projekta mērķis:
Mērķi ir nodrošināt komfortablu un drošu satiksmi Smiltenes pilsētas tranzītielā, rekonstruējot un attīstot nolietoto Daugavas ielas infrastruktūru, kas ir valsts reģionālā autoceļu maršruta P18 Valmiera-Smiltene turpinājums.   
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros veikta Daugavas ielas rekonstrukcija 710 metru garā posmā no Līkās ielas līdz pilsētas robežai, kā arī ielu apgaismojuma rekonstrukcija Daugavas ielā 625 metru garā posmā no Kalēju ielas līdz Lielajai ielai.  
Projekts noslēdzies:
 07.08.2012.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 622 206 LVL, no kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 528 875 LVL, Valsts budžeta dotācija 14 000 LVL, Smiltenes novada domes finansējums 79 331 LVL.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīzes 07.10.2010.
Preses relīze 20.01.2011.
Preses relīze 21.04.2011.
Preses relīze 25.07.2011.
Preses relīze 26.10.2011.
Preses relīze 02.02.2012.
Preses relīze 09.07.2012.

Projekts „Smiltenes pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcija, 2.kārta”

Projekta programma:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1.aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”.  
Projekta mērķis:
Mērķis ir veicināt Smiltenes kā reģionālas nozīmes attīstības centra izaugsmi, izveidojot Vidzemes transporta sistēmā integrētu, kvalitatīvu transporta infrastruktūru, kas uzlabos pilsētas konkurētspēju, sasniedzamību, uzņēmējdarbības vidi un radīs apstākļus drošai satiksmei.
Projekta aktivitātes:
Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam  rekonstruētas ielas četros objektos, kas ietver Rīgas ielu (no Gaujas ielas līdz Kaikas ielai), Gaujas ielu (no Vaļņu ielas līdz Krāsotāju ielai), Audēju ielu (no Daugavas ielas līdz Gaujas ielai), Daugavas ielu (no Kalēju ielas līdz Abulas ielai), Valkas ielu (no Daugavas ielas līdz Stacijas ielai), Stacijas ielu (no Valkas ielas līdz Vaļņu ielai), Vaļņu ielu (no Stacijas ielas līdz Dzirnavu ielai) un Dzirnavu ielu, tajā skaitā tiks rekonstruēti ielu krustojumi.
Projekta rezultātā atbilstoši mūsdienu prasībām  rekonstruēta transporta infrastruktūra, rekonstruēti vai izbūvēti ūdenssaimniecības tīkli, rekonstruēts ielu apgaismojums, labiekārtota teritorija, līdz ar to uzlabosies satiksmes drošības apstākļi, ielas kļūs pieejamas gājējiem un velosipēdistiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.  
Projekts noslēdzies:
2012. gada 31.decembris.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās  izmaksas ir 2 614 881,15 EUR, no kurām kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 589 269,46 EUR no tām:
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 2 200 879,03 EUR
Valsts budžeta dotācija 58 257,43 EUR
Smiltenes novada domes finansējums 355 744,69 EUR.  
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 21.12.2010.
Preses relīze 29.03.2011.
Preses relīze 20.06.2011.
Preses relīze 19.08.2011.
Preses relīze 16.09.2011.
Preses relīze 28.12.2011.
Preses relīze 10.07.2012.
Preses relīze 15.10.2012.
Citi pievienotie dokumenti:
Smiltenes pilsētas ielu kompleksā rekonstrukcijas shēma
Daugavas, Audēju,Valkas ielas krustojuma konceptuālā būvniecības shēma

Projekts „Smiltenes pilsētas Valkas ielas rekonstrukcija”

Projekta programma:
Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”.
Projekta mērķis:
Mērķis ir nodrošināt komfortablu un drošu satiksmi Smiltenes pilsētas tranzītielā, rekonstruējot un attīstot Valkas ielas infrastruktūru, kas ir reģionālā autoceļa maršruta P24 Smiltene-Valka turpinājums.   
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros  veikta Valkas ielas rekonstrukcija, tai skaitā autoceļa tilta pār Abulas upi Valkas ielā (P24) rekonstrukcija.  
Projekta realizācijas laiks:
Projektu plānots realizēt līdz 2014. gada 30.septembrim.  
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 680 693,36 EUR, no kurām projekta attiecināmās izmaksas ir 679 736,71 EUR no tām:
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums ir 577 708,22 EUR
Valsts budžeta dotācija 86 734,41 EUR
Smiltenes novada domes finansējums 75 284,00 LVL.   
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 31.10.2012.
Preses relīze 31.01.2013.
Preses relīze 29.04.2013.
Preses relīze 17.07.2013.
Preses relīze 28.10.2013.
Preses relīze 28.01.2014.
Preses relīze 28.05.2014.

Projekts „Smiltenes pilsētas degradēto teritoriju revitalizācija, II kārta”

Projekta programma:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”, Otrā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”.
Projekta iesniedzējs un partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome, sadarbības partneris SIA “Smiltenes NKUP”
Projekta mērķis:
Palielināt privāto investīciju apjomu Smiltenes novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai nepieciešamajā ceļu infrastruktūrā, kā arī sakārtot un attīstīt degradētās ražošanas teritorijas.
Projekta realizācijas laiks:
24 mēnešu laikā
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1 764 562,81 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 619 888,80 EUR .
Projekta aktivitātes:

Atbilstoši sagatavotajam tehniskajam projektam, paredzēts pārbūvēt un asfaltēt Valkas ielas atzaru, ar kopējo garumu 0,473 km, kā arī veikt Valkas ielas 5 teritorijas degradētās teritorijas sakārtošanu un ražošanas ēkas izbūvi, ūdensapgādes, kanalizācijas pieslēguma izveidošanu, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūvi, u.c

Projekta teritorija:

Valkas ielas atzars (uz īpašumiem Nr.4 un Nr.5).
Galvenie rādītāji:
Pārbūvēts un asfaltēts Valkas ielas atzars, ar kopējo garumu 0,473 km.
Valkas ielas 5 degradētās teritorijas sakārtošana un ražošanas ēkas izbūve, ūdensapgādes, kanalizācijas pieslēguma izveidošana, ārējo elektrisko tīklu, apgaismojuma pārbūve, u.c.
Projekta rezultātā atbalstītajā teritorijā tiks:
1)radītas 6 jaunas darba vietas;
2)veiktas nefinanšu investīcijas vismaz 524 929 EUR apmērā;
3)atjaunota degradētā teritorija 2,7 ha platībā.
Pievienotie dokumenti:

03.12.2018.
06.03.2019.

18.07.2019.
14.08.2019.
31.01.2020.
09.10.2020.

06.01.2021.

 

Projekts „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā”

Projekta programma:
Projekts tiek īstenots specifiskajā atbalsta mērķī 9.3.1. “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”
Projekta iesniedzējs un partneri (ja ir):
Raunas novada dome
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir pakalpojumu izveide, kas sniedz personai ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk tekstā GRT), kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot patstāvīgi un strādāt pielāgotās specializētās darbnīcās. Īstenojot šo mērķi, tiek novērsta situācija, ka personai ir jāpārceļas uz dzīvi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, jo tai nav pieejams nepieciešamais atbalsts dzīvesvietā jeb sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi.
Projekta realizācijas laiks:
Projekta darbību īstenošanas laiks ir 18 mēneši, tas ir līdz 2020. gada beigām.  Noslēgts līgums par Grupu dzīvokļu būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvniecību nekustamā īpašumā “Kārkli”, Drustu pagasts, Raunas novads”, kopējā summa EUR 333 566,00, bez PVN. 2020. gada 17. janvārī izsludināts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Specializētās darbnīcas izveide (esošo būvju pārbūve, t.sk. teritorijas labiekārtošana) nekustamā īpašumā “Kārkli”, Drustu pagasts, Raunas novads”, ID Nr. RND2020/2.
Projekta finansējums:
Projekta kopējie attiecināmie izdevumi: 702 329,32 EUR. Atbalsta summa: 23,39% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 164 222,47 EUR, no tās: ERAF finansējums: nepārsniedzot 155 408,05 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām: 8 814,42, pašvaldības finansējums: 75,04% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 527 020,30 EUR, cits publiskais finansējums, ko līdz lēmumam par snieguma ietvara piešķiršanu priekšfinansē pašvaldība: 1,58 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 11 086,55 EUR.
Projekta aktivitātes:

Raunas novadā saskaņā ar apstiprināto “Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020.gadam”, paredzēts investēt aptuveni 195876.00 tūkstošus EUR infrastruktūras izveidei, lai sniegtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus personām ar GRT.  Vidzemē infrastruktūru attīstīs 16 no 26 pašvaldībām. Plānots, ka Vidzemē cilvēkiem ar GRT tiks izveidoti 174 grupu dzīvokļi un 145 vietas specializētajās darbnīcās. Raunas novadā, izvēlētie risinājumi – grupu dzīvokļi, kur tiks nodrošināts ikdienā nepieciešamais individuālais atbalsts 8 pilngadīgām personām ar GRT un pārbūvēs ēku, kur tiks izvietotas 3 specializētās darbnīcas ar kopumā 11 vietām, pašvaldībai piederošā īpašumā “Kārkli” Drustu pagastā, Raunas novadā, kur personas ar GRT varēs iemācīties darba dzīves ritmu un prasmes, lai vēlāk veiksmīgāk iekļautos darba tirgū.

Projekta teritorija:

Šobrīd Smiltenes novada pašvaldība, pirms ATR – Raunas novads
Publicitāte:
Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā
Veikts Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam ieviešanas progresa izvērtējums
Par projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstucionalizācijas plāna īstenošanai Raunas novadā
Grupu māja “Kārkli” piepildīta ar dvēselēm