2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

ESF projekti

 
Projekts “Smiltenes novada pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā”
Projekta programma:
Cilvēkresursi un nodarbinātība, 1.5.prioritātes Administratīvās kapacitātes stiprināšana, 1.5.2.pasākuma Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana, 1.5.2.2.aktivitātes Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana, 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.  
Projekta mērķis:
Projekta vispārīgais mērķis: uzlabot investīciju piesaisti Smiltenes novada pašvaldībā.
Projekta specifiskais mērķispaaugstināt Smiltenes novada pašvaldības, tās iestāžu, speciālistu zināšanu kapacitāti Eiropas Savienības (ES) un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu efektīvākā sagatavošanā un ieviešanā, veicot darbinieku apmācības projektu vadības jautājumos.  
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros  veikta pašvaldības administrācijas, vietējo pagastu pārvalžu, pašvaldības iestāžu vajadzību izpēte un atbilstoši Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana. Noorganizētas apmācības 42 Smiltenes novada pašvaldības darbiniekiem par Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu ieviešanu. Izstrādāts metodiskais materiāls, projekta iekšējās kontroles sistēmas metodoloģijas izstrādei. Projekta noslēgumā izvērtēti projekta rezultāti.  
Projekta noslēdzies:
2013.gada 30.aprīlī.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 9205,17 LVL. 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.  
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 31.10.2012.
Preses relīze 08.01.2013.
Preses relīze 26.02.2013.
Preses relīze 29.04.2013
Apmācību materiāli:
1.seminārs Projektu dokumentācijas sagatavošana
2.seminārs Projektu pieteikumu sagatavošana
3.seminārs TEP izstrāde I
4.seminārs TEP izstrāde II
5.seminārs Projekta budžeta izstrāde
6.seminārs Projekta kvalitātes un risku vadība I
7.seminārs Projekta kvalitātes un risku vadība II
8.seminārs Laika vadīšana projektos
9.seminārs Projektu atskaišu sagatavošana I
10.seminārs Projektu atskaišu sagatvošana II
11.seminārs Projektu grāmatvedība
12.seminārs Projektu publicitātes prasības I
13.seminārs Projektu publicitātes prasības II
14.seminārs Projekta vadība un uzraudzība
15.seminārs Līgumu administrēšana I
16.seminārs Līgumu administrēšana II
PROJEKTA IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS METODOLOĢIJA
ROKASGRĀMATA PROJEKTU VADĪŠANĀ

Projekts “PROTI un DARI!” Smiltenes novadā

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā. 
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Jaunatnes starptautisko projektu aģentūra;
Sadarbības partneris – Smiltenes novada pašvaldība
Projekta mērķis:
Attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
No 2016.gada 17. jūnija līdz 2021.gada 31.oktobrim
Projekta finansējums:
Kopējais pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums – 73517,43 EUR
Projekta atbalstāmās darbības:
Mērķa grupas jauniešu iesaiste projektā:
1.mērķa grupas jaunieša uzrunāšana un konsultēšana, t.i.;
2.mērķa grupas jaunieša profilēšana un konsultēšana;
3. mērķa grupas jaunieša individuālās pasākumu programmas izstrāde vai karjeras konsultācija;
4. mērķa grupas jaunieša karjeras konsultācijas virzībai uz VIAA vai NVA īstenotajiem Jauniešu garantijas projekta pasākumiem, ja jaunietis pēc profilēšanas un konsultācijām ar programmas vadītāju ir gatavs nekavējoties tajos iesaistīties;
5. atbalsta pasākumu sniegšana mērķa grupas jauniešiem saskaņā ar mērķa grupas jauniešu individuālajām pasākumu programmām;
6. informācijas un publicitātes pasākumu nodrošināšana;
Projekta nosacījumi:
Pieejamā sasniedzamā iznākuma rādītāja kvota vai projektā iesaistāmo mērķa grupas jauniešu maksimālais skaits – 47.
Projekta aktivitātes:
1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2. Sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, “darba tikums”, mūžizglītības kompetences;
3.  Noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4.  Īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
–    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
–   formālās un ikdienas mācīšanās,
–   speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. C., izņemot ārstniecības personālu),
–   dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
–   brīvprātīgā darba aktivitātes,
–    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
–    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
–    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
Publicitāte:
18.10.2016.

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
Eiropas Sociālais fonds, SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir)    Finansējuma saņēmējs – Valsts izglītības satura centrs. Sadarbības partneris – Smiltenes novada dome.
Projekta mērķis:
Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
Līdz 2019.gada 31.maijam
Projekta finansējums:
Projekta kopējās izmaksas – 88327,23 EUR
valsts budžeta mērķprogrammas finansējums 88327,23  EUR, 100%.
Projekta aktivitātes:
1) Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana).
2) Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.
Projekta teritorija:
Smiltenes vidusskola, Palsmanes pamatskola
Galvenie rādītāji:
Projekta īstenošanas rezultātā vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai – ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.
Publicitāte:
Kopš 29.09.2018. (pastāvīgi)

Projekts “Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Smiltenes novadā”

Programma, prioritāte, aktivitāte:
2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”.
Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
Smiltenes novada dome
Projekta mērķis:
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Projekta īstenošanas laiks un ilgums:
2017. gada 1. aprīlis – 2020.gada 30.augusts
Projekta finansējums:
Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
Karjeras atbalsta pasākumu izmaksas: 
2016./2017. m.g. uz izglītojamo 6,50 EUR;
2017./2018. m.g. uz izglītojamo 10, 00 EUR
Projekta aktivitātes:
1) “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
2) “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.
Projekta teritorija:
Iesaistītās izglītības iestādes:
Smiltenes vidusskola 1.– 12. klašu skolēni
Blomes pamatskola 1. – 9. klašu skolēni
Palsmanes pamatskola 1. – 9. klašu skolēni
Neiesaistītās izglītības iestādes:
Variņu pamatskola 7. – 9. klašu skolēni
Grundzāles pamatskola 7. – 9. klašu skolēni
Bilskas pamatskola 7. – 9. klašu skolēni
Galvenie rādītāji:
19 karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2016./2017. m.g.
44 karjeras attīstības atbalsta pasākumi 2017./2018. m.g.
Publicitāte:
http://izglitiba.smiltenesnovads.lv/karjeras-attistibas-atbalsta-pasakumi-smiltenes-visparizglitojosajas-skolas/