2023. gada 27. janv.
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

ESF projekti

 

Projekts “Smiltenes novada pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana ES struktūrfondu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā”

Projekta programma:
Cilvēkresursi un nodarbinātība, 1.5.prioritātes Administratīvās kapacitātes stiprināšana, 1.5.2.pasākuma Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana, 1.5.2.2.aktivitātes Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana, 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.  
Projekta mērķis:
Projekta vispārīgais mērķis: uzlabot investīciju piesaisti Smiltenes novada pašvaldībā.
Projekta specifiskais mērķispaaugstināt Smiltenes novada pašvaldības, tās iestāžu, speciālistu zināšanu kapacitāti Eiropas Savienības (ES) un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu efektīvākā sagatavošanā un ieviešanā, veicot darbinieku apmācības projektu vadības jautājumos.  
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros  veikta pašvaldības administrācijas, vietējo pagastu pārvalžu, pašvaldības iestāžu vajadzību izpēte un atbilstoši Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu piedāvājumu apzināšana. Noorganizētas apmācības 42 Smiltenes novada pašvaldības darbiniekiem par Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu projektu ieviešanu. Izstrādāts metodiskais materiāls, projekta iekšējās kontroles sistēmas metodoloģijas izstrādei. Projekta noslēgumā izvērtēti projekta rezultāti.  
Projekta noslēdzies:
2013.gada 30.aprīlī.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 9205,17 LVL. 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.  
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 31.10.2012.
Preses relīze 08.01.2013.
Preses relīze 26.02.2013.
Preses relīze 29.04.2013
Apmācību materiāli:
1.seminārs Projektu dokumentācijas sagatavošana
2.seminārs Projektu pieteikumu sagatavošana
3.seminārs TEP izstrāde I
4.seminārs TEP izstrāde II
5.seminārs Projekta budžeta izstrāde
6.seminārs Projekta kvalitātes un risku vadība I
7.seminārs Projekta kvalitātes un risku vadība II
8.seminārs Laika vadīšana projektos
9.seminārs Projektu atskaišu sagatavošana I
10.seminārs Projektu atskaišu sagatvošana II
11.seminārs Projektu grāmatvedība
12.seminārs Projektu publicitātes prasības I
13.seminārs Projektu publicitātes prasības II
14.seminārs Projekta vadība un uzraudzība
15.seminārs Līgumu administrēšana I
16.seminārs Līgumu administrēšana II
PROJEKTA IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS METODOLOĢIJA
ROKASGRĀMATA PROJEKTU VADĪŠANĀ