2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

KPFI projekti

Projekts “Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija, 3.kārta”

Projekta programma:
Klimata pārmaiņu finanšu instruments “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot gaismekļu nomaiņu Smiltenes novada pašvaldības ielās.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros apgaismojuma infrastruktūra tika atjaunota 18 Smiltenes novada pašvaldības objektos.
Gaismekļi tiks nomainīti sekojošās Smiltenes pilsētas ielās: Parka, Lazdu, Audēju, Raiņa, Galdnieku, Gaujas, Ceriņu, Līvu, Rīgas, Kalna, Daugavas, Klusā, Mētras, Smilšu, Mūrnieku, Augstā, Krasta ielā un Jāņu kalnā.
Kopumā projekta ietvaros nomainīti 87 gaismekļi un papildus starp esošajiem balstiem uzstādīti 25 gaismekļi, lai nodrošinātu nepieciešamo apgaismojumu, kā arī lai samazinātu CO2 emisijas par 32.78 tonnām.
Projekta ietvaros esošo dzīvsudraba gaismekļi nomainīti uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem.
Projekta realizācijas laiks:
2014.gada 31.marts.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās  attiecināmās izmaksas ir 78857,73 EUR, no kurām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 55200,40 EUR un Smiltenes novada domes finansējums23657,33  EUR.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 14.03.2014.
Preses relīze 30.04.2014.

Projekts “Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija, 2.kārta”

Projekta programma:
Klimata pārmaiņu finanšu instruments “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot gaismekļu nomaiņu Smiltenes novada pašvaldības Smiltenes pilsētas, Palsmanes pagasta, Variņu pagasta un Bilskas pagasta ielās.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros apgaismojuma infrastruktūra tiks atjaunota 24 Smiltenes novada objektos.
Gaismekļi tiks nomainīti sekojošās ielās: Smiltenes pilsētā Dakteru, Dārza, Jaunā, Bērzu, Zaķu, Brūža, Meža, Blaumaņa, Galdnieku, Klievu, Limbažu, Cēsu, Vidzemes, Mūrnieku, Valmieras, Līkā, Sporta un Ķiršu ielā; Palsmanes ciemā Krasta un Upes ielā; Variņu ciemā Oktobra un Upes ielā; Bilskas ciemā  Zvaigžņu un Saules ielā.
Kopumā projekta ietvaros nomainīti 198 gaismekļi un papildus uzstādīti 7 gaismekļi, lai nodrošinātu nepieciešamo apgaismojumu, kā arī lai samazinātu CO2 emisijas par 64,20 tonnām.
Projekta ietvaros esošie dzīvsudraba gaismekļi nomainīti uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem.
Projekta realizācijas laiks:
2013.gada 30.augusts.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās  izmaksas ir 110103,63 LVL, no kurām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 77072,54 LVL un Smiltenes novada domes finansējums 33031,09 LVL.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 20.08.2013.
Preses relīze 28.10.2013.

Projekts “Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras atjaunošana”

Projekta programma:
Klimata pārmaiņu finanšu instruments “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Smiltenes novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros apgaismojuma infrastruktūra atjaunota 7 Smiltenes novada objektos – Bilskas centra teritorijā, Bilskas pagasta autoceļam „Tautas nams – Ziediņi”, Blomes pamatskolas teritorijā, Grundzāles kluba teritorijā, Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā un Ezera ielā, kā arī Smiltenes pilsētas Abulas un Vaļņu ielās, kopumā uzstādot 61 LED gaismekļus un 22 Na augstspiediena gaismekļus.
Projekta realizācijas laiks:
2012.gada 1.septembris.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās  izmaksas ir 51970,21 LVL, no kurām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 19659,68 LVL un Smiltenes novada domes finansējums 32310,30 LVL.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 17.02.2012.
Preses relīze 28.05.2012.
Preses relīze 07.09.2012.

Projekts “Smiltenes novada Grundzāles un Palsmanes pagastu izglītības iestāžu renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām”

Projekta programma:
Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Smiltenes novada Grundzāles un Palsmanes pagastu izglītības iestādēs.
Projekta aktivitātes:
Apsekojot  ēkas Grundzāles un Palsmanes pagastos – Grundzāles pamatskolu un Palsmanes bērnudārzu, tika konstatēta  ēku neatbilstība spēkā esošajiem  būvnormatīviem LBN 002-01. Ēkās ir siltuma zudumi, kas rodas no nepietiekošas jumtu konstrukciju siltināšaņas,  ēku fasāžu un logu aplodu siltuma caurlaidības. 
Siltuma zudumi rodas arī veco logu bloku vietās, ārdurvju bloku vietās, ēku pamatu konstrukcijās un no nepietiekošas maģistrālo cauruļvadu siltumizolācijas. Ja netiks veikti minētie pasākumi, turpināsies  ēku būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju nolietošanās un bojāšanās, kā arī palielināsies izmaksas par piegādāto enerģiju. Īstenojot projektu, ietaupījumi vai maksas par apkuri samazināsies Grundzāles pamatskolai līdz 0,14 LVL/m 2 mēnesī, Palsmanes bērnudārzam līdz 0,10 LVL/m 2 mēnesī.
Projekta realizācijas laiks:
Projekta izmaksas:
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 22.03.2011.
Preses relīze 20.06.2011.
Preses relīze 19.10.2011.
Preses relīze 01.02.2012.
Preses relīze 12.06.2012.
Preses relīze 31.08.2012.
Preses relīze 17.12.2012.

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Smiltenes novada pašvaldības ēkās”

Projekta programma:
Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) „Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas patēriņu Smiltenes novada pašvaldības ēkās –Smiltenes ģimnāzijā, Trīs pakalnu pamatskolā un Bilskas pamatskolā, kas nepieciešamas pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai.
Projekta aktivitātes:
Ēku siltināšana, ventilācijas sistēmu renovācija un izveide un siltumapgādes un karstā ūdens apgādes komunikāciju siltināšana.
Projekta realizācijas laiks:
2010.gada 1.janvāris – 1.decembris.
Projekta izmaksas:
Kopējās projekta izmaksas – LVL453 070 
KPFI finansējums – LVL 385 110 
Pašvaldības finansējums – LVL 67 960 
Pievienotie dokumenti:
Projekta kopsavilkums
Preses relīzes 25.02.2010.
Preses relīze 14.05.2010.
Preses relīze 20.10.2010.