2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

LEADER projekti

Projekts “Kartingu trases atjaunošana”

Programma, pasākums, aktivitāte:
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam
Apakšpasākums 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
Aktivitāte 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
Projekta Nr.
Nr.16-09-AL019.2103-000001
Projekta partneris:
Biedrība “Tehniskais sporta klubs “Smiltene””
Projekta mērķis:
Attīstīt un daudzveidot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas kompleksa “Teperis” piedāvāto pakalpojumu klāstu, lai piesaistītu vairāk apmeklētājus, īpaši jauniešus.
Projekta nepieciešamības pamatojums:
Viens no nozīmīgākajiem sporta infrastruktūras objektiem Smiltenes novadā ir Sporta komplekss “Teperis” pie Tepera ezera. Tas ietver stadionu ar vieglatlētikas sektoriem, āra sporta spēļu laukumus (futbola, tenisa, pludmales volejbola, hokeja), kartingu trasi un autokrosa trasi. Blakus atrodas mežs ar marķētām takām skrējējiem, nūjotājiem, orientieristiem, velobraucējiem un slēpotājiem, kuras plānots attīstīt arī turpmāk. Kompleksā ietilpst arī Tepera ezers ar peldētavām. Sporta kompleksā “Teperis” kartingu trases asfaltētais segums ir nolietojies. Tas ir neatbilstošs kartingu sacensību un treniņu organizēšanai. Arī Smiltenes novada iedzīvotāji ir ieinteresēti trases atjaunošanā, lai to droši varētu izmantot dažādām sporta un atpūtas aktivitātēm un varētu attīstīt jaunus pakalpojumus. Atjaunotā kartinga trase būs multifunkcionāla trase. Trasi varēs izmantot ne tikai braukšanai ar kartingiem, bet arī tādai populārai nodarbei kā skrituļslidošana un skrituļslēpošana, šosejas velobraukšanai, u.c. Uzlabojot kartingu trasi tā piesaistīts vēl vairāk apmeklētājus no novada un visas Latvijas, īpaši jauniešus, kā arī dos pienesumu citām tūrisma nozarēm.
Projekta sasniedzamie rādītāji:
Atjaunojot kartingu trasi būs iespēja nodrošināt divus jaunus un uzlabotus pakalpojumu veidus – “trases izmantošana kartingu sportam” un “trases izmantošana skrituļslidotājiem un skrituļslēpotājiem”.
Projekta plānotais realizācijas laiks:
2016.gada augusts – 2018.gada augusts.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 172 857,00 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 80 000,00 eiro un pašvaldības finansējums plānots 95 857,00 eiro. 
Pievienotie dokumenti:

Projekts “Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā”

26.maijā pabeigti darbi pie aktīvās atpūtas laukuma izveidošanas Launkalnes ciemā. Būvdarbus veica SIA “ASE”. Projekta rezultātā tika labiekārtots sporta laukums Launkalnes ciemā. Projekta ietvaros tika atjaunots basketbola laukums un volejbola laukums, kuram uzbērtas jaunas smiltis un uzstādīts jauns tīkls. Sporta laukumam izveidots arī žogs, kā arī uzstādīta pārvietojamā tualete.

Projekta  “Aktīvās atpūtas laukuma izveidošana Launkalnes ciemā” Nr. 16-09-AL10-A019.2203-000001 mērķis bija Launkalnes ciemā attīstīt un labiekārtot aktīvās atpūtas dabā infrastruktūru. Projekta mērķa sasniegšana ir vērsta uz iedzīvotāju līdzdalības, savstarpējās sadarbības veicināšanu, kas dotu iespēju iedzīvotājiem kļūt saliedētākiem, draudzīgākiem un uzturēt savu ķermeni labā fiziskā formā.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus. Projekta kopējās izmaksas ir 9870,83 EUR, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 8883,75 eiro un pašvaldības finansējums plānots 987,08 EUR. 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļa

Projekts “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā”

2017.gada 24.maijā pabeigti Palsmanes pamatskolas labiekārtošanas būvdarbi. Būvdarbus veica SIA “Evento”. Projekta mērķis bija radīt gan skolēniem, gan pagasta iedzīvotājiem drošu un estētisku vidi. Projekta ietvaros tika  iegādāta sniega frēze/pūtējs un  būvdarbu rezultātā tika uzstādīts žogs, kurš norobežos sporta un aktīvās atpūtas zonu, kā arī izbūvēta bruģa ietve.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzekļus.

Projekta “Labiekārtošanas darbi Palsmanes pamatskolā” (Nr. 16-09-AL10-A019.2201-000002) Projekta kopējās izmaksas ir 18 826,86 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 16 944,17eiro un pašvaldības finansējums 1882,69 eiro.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
Attīstības un plānošanas nodaļa

2011.gada 24.maijā

Projekts „Trenažieru zāles inventāra iegāde”

Bilskā īstenots projekts „Trenažieru zāles inventāra iegāde”. Projekta īstenošana kļuva iespējama piesaistot līdzekļus no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.  

Projekta mērķis – veicināt brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu infrastruktūras pilnveidošanu, kā arī veicināt pieaugušo aktīvās atpūtas objektu infrastruktūras izveidi un paplašināšanu.  

Projekta rezultātā Bilskas pamatskolas sporta zāle papildināta ar dažādiem jauniem trenažieriem un jaunu aprīkojumu.

Kopējās projekta izmaksas Ls 2 992,61, no kurām ELFLA līdzfinansējums Ls1854,92 un Smiltenes novada domes finansējums Ls1137,69.

Projekts „Sociālās palīdzības istabas izveide”

Ir noslēgusies projekta „Sociālās palīdzības istabas izveide” Blomes pagastā realizācija, un Blomes pagasta feldšerpunkts ir pārcelts uz pagasta pārvaldes ēku, kura atrodas Blomes pagasta centrā.  Lai uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti un nodrošinātu jaunus sociālos pakalpojumus Blomes pagasta trūcīgajām un maznodrošinātajām personām projekta ietvaros tika veiktas sekojošas aktivitātes: 

  1. Aprīkojuma iegāde sociālās palīdzības istabas iekārtošanai.
  2. Telpas vienkāršotā rekonstrukcija.

Sociālās palīdzības istaba aprīkota ar dušas kabīni, karstā ūdens boileri, veļas mašīnu, izlietni, nomainīta elektroinstalācija, uzstādīta ūdens apgādes un kanalizācija sistēma. Atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem sociālās istabas telpas rekonstrukciju veica un nepieciešamo inventāru piegādāja SIA „V- Nams”. Pateicoties projekta realizācijai pagasta mazturīgajiem iedzīvotājiem ir dota iespēja nomazgāties, izmazgāt veļu, u.c. 

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 

Projekta kopējās izmaksas ir LVL 2566,10 no tām LVL 2103,36 finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un LVL 673,07 ir pašvaldības līdzfinansējums.  

Projekts „Tautas tērpu un mūzikas apskaņošanas tehnikas iegāde Grundzāles pagasta kultūras namam”

Ir noslēgusies projekta „Tautas tērpu un mūzikas apskaņošanas tehnikas iegāde Grundzāles pagasta kultūras namam” realizācija. 
Lai celtu Grundzāles pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, Projekta ietvaros tika veiktas sekojošas aktivitātes:

  1. Iegādāti tautas tērpi 12 dejotāju pāriem. Atbilstoši pašvaldības izsludinātajam iepirkumam un tā rezultātiem tautas tērpu piegādi veica zemnieku saimniecība „Līgotnes”;
  2. Iegādāts kultūras nama pasākumu apskaņošanas tehnikas komplekts. Atbilstoši cenu aptaujas rezultātiem apskaņošanas tehnikas komplektu piegādāja SIA „Kamikadze”.

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu. Lēmums par projekta „Tautas tērpu un mūzikas apskaņošanas tehnikas iegāde Grundzāles pagasta kultūras namam” iesnieguma apstiprināšanu Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros paredz, ka projekta īstenošana jāveic līdz 2011.gada 4.augustam, kas arī tika paveikts.

Projekta mērķis ir veicināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanu iedzīvotājiem, saglabājot un pilnveidojot vietējās tradīcijas. Pateicoties projekta realizācijai, tiks dota iespēja vienlaicīgi uzstāties 12 dejotāju pāriem, kas līdz šim nebija iespējams, kā arī jaunos tērpus variēt ar esošajiem, pie kam jaunajā komplektā būs tādas komponentes (piemēram, garais vīru svārks, sievu garā jaka un lakats), kuru līdz šim deju kolektīva rīcībā nebija. Ieguvums no apskaņošanas tehnikas komplekta iegādes būs ļoti nozīmīgs- uzlabosies ne vien mūzikas atskaņošanas kvalitāte, bet arī pasākumu nodrošināšana ar mikrofoniem, kas līdz šim Grundzāles kultūras namā nebija pieejami.

Pirmo reizi deju kolektīvs „Rieda” jaunajos tērpos uzstājās 6.augustā 2. Smiltenes novada svētku koncertā Palsmanē.
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 6202,76, no tām LVL 3832,81 finansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai un LVL 2369,95 ir pašvaldības līdzfinansējums.

Alda Zvejniece
Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja

Projekts „Sociālās palīdzības istabas „Mūsmājas”

Lai celtu Palsmanes pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitāti, ir pabeigta projekta „Sociālās palīdzības istabas „Mūsmājas” izveide” realizācija.    Projekta ietvaros tika veikta Sociālās istabas „Dūjiņas 11” vienkāršota rekonstrukcija. Būvdarbus veica SIA „Puksts”.  

Projekta realizācija kļuva iespējama piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējumu. Projekts „Sociālās palīdzības istabas „Mūsmājas” izveidošana” pasākuma 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros starp Smiltenes novada Palsmanes pagasta pārvaldi un LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, tika apstiprināts 2010. gada 14. decembrī. 

Projekta mērķis ir sociālās palīdzības un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu sociālo pakalpojumu nodrošināšana Palsmanes pagasta trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm. Projekta kopējās izmaksas LVL 8164,34, no kura ELFLA līdzfinansējums 5019,07 Ls un Smiltenes novada domes finansējums 3145,27 Ls.

Sīkākai informācijai: Tigna Podniece  Smiltenes novada Palsmanes pagasta pārvaldes vadītāja Tālrunis: 64773754

Projekts “Bilskas ezera pludmales labiekārtošanas”Laikā no 2011. gada 1. marta līdz 2011. gada 4. jūlijam Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldē ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu tika realizēts Bilskas ezera pludmales labiekārtošanas projekts. Projekta mērķis – veicināt vietējās attīstības stratēģijas darbības teritorijas labiekārtojuma līmeņa celšanu, sakārtojot infrastruktūras un dabas objektus, veidot pievilcīgu ainavu vietējā lauku teritorijā.  

Bilskas ezera pludmale ir iecienīta atpūtas vieta. Īstenojot projektu, ieguvēji ir gan vietējie iedzīvotāji, gan pagasta viesi. Vasaras sezonā pludmali apmeklē iedzīvotāji no kaimiņu pagastiem un pilsētas. Sakārtota pludmale ir vērtīgs ieguldījums pagasta ainavas uzlabošanā.

Veicot labiekārtošanas darbus, tika paplašināta pludmale norokot dūņaino grunti un ieklājot dabīgo smilts grants segumu. Izgatavoti un uzstādīti masīvkoka soli ar atzveltnēm – 5 gab., masīvkoka soli bez atzveltnēm- 3 gab., masīvkoka šūpoles, peldētāju laipa un peldētāju platforma.  

Labiekārtošanas darbus veica SIA „Koka rokdarbi”. Visām koka konstrukcijām līgums paredz divu gadu garantiju. Projekta skices izstrādāja arhitekte Sandra Paulsone.  Projekta kopējās izmaksas Ls 3550,20 no tā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums Ls 2182,50, un Smiltenes novada domes līdzfinansējums Ls 1367,70.

Linda Karlsone, Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes vadītāja

Projekti lauku ekonomikas dažādošanai un dzīves kvalitātes veicināšanaiLauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi Smiltenes novada iestāžu sagatavotos projektu iesniegumus, kas tika iesniegti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Apstiprināti sekojoši projekti:

1) „Datorgrafikas mācību priekšmeta ieviešana Smiltenes Mākslas skolā”. Projekta mērķis ir Smiltenes mākslas skolā ieviest jaunu mācību priekšametu – datorgrafiku, profesionālās ievirzes izglītības „Vizuāli plastiskā māksla” programmā. Pilnveidojot mācību programmu audzēkņi apgūtu jaunas prasmes un iemaņas jauno tehnoloģiju sfērā. Kopējais finansējums 2999Ls, no kura ELFLA līdzfinansējums 2212Ls un Smiltenes novada domes finansējums 787Ls. Projektu plānots realizēt līdz 2011.gada 15.novembrim.

2) „Sociālās palīdzības istabas izveide” Blomes pagastā. Projekta mērķis ir pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un jaunu sociālo pakalpojumu nodrošināšana Blomes pagasta trūcīgajām un maznodrošinātajām personām. Kopējais finansējums 2566 Ls, no kura ELFLA līdzfinansējums 1893 Ls un Smiltenes novada domes finansējums 673 Ls. Projektu plānots realizēt līdz 2011.gada 15.novembrim.

Informāciju sagatavoja: A.Lapiņš