2024. gada 28. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Zivju fonda projekti

 

Projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2021.gadā”

Projekta nosaukums:
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā
Projekta mērķis:
Projekta mērķis Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros paredzēts šajā gadā papildināt zivju krājumus Lizdoles ezerā ar 5400 zandartu mazuļiem, Tepera ezerā ar 900 zandartu mazuļiem un Bilskas ezerā ar 800 zandartu mazuļiem.
Projekta ilgums:
līdz 2021.gada oktobrim
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2233,66 EUR. Zivju fonda finansējums ir 1987,96 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums ir 245,70 EUR.
Pievienotie dokumenti:

10.09.2021
17.06.2021

 

Projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2020.gadā”

Projekta nosaukums:
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā
Projekta mērķis:
Projekta mērķis Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Projekta aktivitātes:
Papildināti zivju resursi Bilskas ezerā ar 800 līdaku mazuļiem, Tepera ezerā ar 900 un Vidusezerā ar 300 līdaku mazuļiem, Lizdoles ezerā ar 5400 zandartu mazuļiem.
Projekta ilgums:
 
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2590,00 EUR. Zivju fonda finansējums ir 2305,10 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums ir 284,90 EUR.
Pievienotie dokumenti:
Relīze 06.04.2020
Relīze 26.10.2020
 

 

Projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2019.gadā”

Projekta nosaukums:
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā
Projekta mērķis:
Projekta mērķis Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Projekta aktivitātes:
Palielināt un atjaunot zivju resursus Blomes dzirnavezerā ar 400 līdaku mazuļiem, Tepera ūdenskrātuvē ar 900 zandartu mazuļiem un Bilskas ezerā ar 800 zandartiem.
Projekta ilgums:
2019. gada jūnijs – oktobris
Projekta finansējums:
Kopējās projekta izmaksas – 822,00 EUR
Zivju fonds finansējums – 654,15 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums – 168,65 EUR
Pievienotie dokumenti:

Relīze 04.2019.
Relīze 10.2019.

Relīze 10.2019.
Relīze 12.2019.

 

Projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Lizdoles ezerā”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.
Projekta mērķis:
Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros, un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Lizdoles ezerā, ielaižot tajā 5400 vienvasaras zandartu mazuļu.
Projekta realizācijas laiks:
2018.gada maijs – oktobris.
Projekta izmaksas:
Kopējās projekta izmaksas – 1633,50 EUR.
Zivju fonds finansējums – 1453,82 EUR.
Pašvaldības līdzfinansējums -179,68 EUR.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 29.05.2018.
Preses relīze 28.09.2018.

Projekts “Smiltenes novada pašvaldības policijas materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošana zivju resursu aizsardzībai”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
Projekta mērķis:
Zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes novada unApes novada ūdenstilpēs, uzlabojot materiāltehnisko nodrošinājumu.
Kontaktpersonas:
Normunds Liepa, Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks”, tālrunis 64772034;
Zelma Mičule, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, zivju resursu aizsardzībai:
motorlaivas dzinēja iegāde (1 gab.).
Projekta realizācijas laiks:
2017.gada maijs – novembris.
Projekta izmaksas:
Kopējais projekta finansējums – 3149,00 EUR.
Zivju fonda līdzfinansējums – 2802,61 EUR.
Pašvaldības finansējums – 346,39 EUR.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 03.05.2017.

Projekts “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Smiltenes novada Lizdoles ezeram”

Zivju fonda pasākums:
Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma.
Projekta mērķis:
Veicināt zivsaimniecības attīstību Smiltenes novadā, izstrādājot zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumus Lizdoles ezeram.
Projekta nepieciešamības pamatojums:
Pašvaldība, saskaņā ar „Zemes pārvaldības likums” 15.panta „Jūras piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldība” otro daļu, ir valdītājs tās administratīvajā teritorijā esošajiem iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, kuru valdītājs nav par vides aizsardzību atbildīgā ministrija vai cita ministrija un kuri nav privātpersonu īpašumā. Smiltenes novada Launkalnes pagasta Lizdoles ezers (53,45ha) ir Smiltenes novada domes valdījumā.
Saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam uzdevuma U1.4.1. „Izkopt Vidzemei raksturīgo dabas ainavu un kultūrainavu, saglabāt bioloģisko daudzveidību” pasākumu 1.4.1.3. „Ūdenstilpņu apsaimniekošana” Smiltenes novada dome vēlas veicināt ezeru potenciālo izmantošanu – makšķerēšanas, zivju resursu pavairošanu un vides un aktīvā tūrisma attīstību.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Lizdoles ezeram.
Projekta realizācijas laiks: 
2016.gada maijs – novembris.
Projekta izmaksas:
Kopējās plānotās izmaksas – 672,29 EUR, kur ekspluatācijas noteikumu izstrāde – 602,59 EUR un transporta izmaksas – 69,70 EUR.
Zivju fonda finansējums – 602,59 EUR.
Smiltenes novada domes līdzfinansējums 69,70 EUR.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 02.06.2016.
Preses relīze 25.10.2016.
Lizdoles ezera zivsaimnieciskie ekspluatācijas noteikumi.

Projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Bilskas un Blomes ezerā”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.
Projekta mērķis:
Palielināt un atjaunot zivju resursus divos Smiltenes novada ezeros – Bilskas un Blomes.
Projekta nepieciešamības pamatojums:
2015.gadā abiem ezeriem izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kurus apstiprināja ar domes rīkojumu Nr.321-p, 02.10.2015.Abi ezeri pieder pie eitrofa tipa ezeriem, kas raksturīga samērā augsta potenciālā zivju produktivitāte.
04.06.2015. Blomes ezerā tika veikta kontrolzveja. Kopumā zivju krājumu pamatmasu veidos plauži, pliči, ruduļi, raudas, līņi un asari. Noteikumos pie zivju krājumu mākslīgās papildināšanas norādīta līdaku ielaišana.
No 04.06.-05.06.2015. Bilskas ezerā tika veikta kontrolzveja. Zivju krājumu pamatmasu veido plauži, līņi, raudas, asari un līdakas. Noteikumos pie zivju krājumu mākslīgās papildināšanas norādīta zandartu ielaišana.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Bilskas ezerā;
Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Blomes ezerā.
Projekta realizācijas laiks:
2016.gada maijs – oktobris.
Projekta izmaksas:
Kopējās projekta izmaksas – 421,77 EUR, tai skaitā 322,21 EUR no projekta finansē Zivju fonds, 99,56 EUR no projekta finansē Smiltenes novada dome.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 08.04.2016.
Preses relīze 14.07.2016.
Preses relīze 25.10.2016.

Projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē, Grundzāles pagastā”

Zivju fonda pasākums:
Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai Eiropas Savienības fondu finansējuma.
Projekta mērķis:
Zivju resursu aizsardzības nolūkos izveidot hidroloģisko staciju Vecpalsas upes krastā, lai regulāri un efektīvi novērotu upes ūdens kvalitāti aiz dolomīta karjera ūdens izlaides vietas, tādā veidā veicinot dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību.
Projekta nepieciešamības pamatojums:
Smiltenes novada dome 24.10.2014. apstiprināja Grundzāles pagasta teritorijas plānojuma 2008.-2020.gadam grozījumus. Viens no teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumiem bija mainīt plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu Grundzāles pagastā četriem īpašumiem uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām. Izstrādājot grozījumus no Dabas aizsardzības pārvaldes tika saņemti nosacījumi (05.06.2013.Nr.4.8/81/2013-N-E), kas tika iekļauti plānojumā. Dabas aizsardzības pārvaldes 7.nosacījums noteica, ka derīgo izrakteņu ieguves laikā Vecpalsas upē izvietot hidroloģisko staciju.
Dolomīta karjera potenciālā nelabvēlīgā ietekme uz zivju resursiem saistīta galvenokārt ar atradnēs atsūknētā gruntsūdens novadīšanu dabiskajās ūdenstecēs. Atsūknētā ūdens novadīšana Vecpalsas upē var izmainīt ūdensteces temperatūras režīmu un PH līmeni. Tāpat nereti no dolomīta atradnēm novadāmajā gruntsūdenī ir vērojama augsta suspendēto vielu koncentrācija.
Būtiski ir, lai Vecpalsas upes ūdens kvalitāte nepasliktinātos, ko iespējams kontrolēt uzstādot ūdens kvalitātes novērošanas staciju ar attālinātu datu ieguvi.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Iegādāta un uzstādīta viena hidroloģiskā stacija ar attālinātu datu ieguvi zivju resursu aizsardzības pasākuma nodrošināšanai;
Iegūto datu publicēšana pašvaldības mājas lapā (plānots īstenot 2016.gadā).
Projekta realizācijas laiks:
2015.gada maijs – novembris.
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas – 18137,90 EUR.
Zivju fonda līdzfinansējums  -13 350,00 EUR.
Pašvaldības finansējums – 4787,90 EUR.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 01.06.2015.
Preses relīze 30.11.2015.

Projekts „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novadā”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
Projekta mērķis:
Zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes novada ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu un piesaistot papildus cilvēku resursus nārsta laikā.
Kontaktpersonas:
Normunds Liepa, Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks;
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, zivju resursu aizsardzībai: Eholote ar stiprinājumiem (1 gab.); Kvadracikls (1 gab.).
Zemessardzes darbinieku algošana (papildus Pašvaldības policijai) lašveidīgo zivj (taimiņu) berzes vietu apsardzei un nārsta vietu uzraudzībai.
Projekta realizācijas laiks:
2015.gada maijs – novembris
Projekta izmaksas:
Kopējais projekta finansējums – 17890,00 EUR
Zivju fonda līdzfinansējums – 13990.80 EUR
Pašvaldības finansējums – 3899,20 EUR
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 01.06.2015.
Preses relīze 30.11.2015.

Projekts „Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.
Projekta mērķis:
Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros, un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Tepera ezerā;
Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada Bilskas ezerā.
Projekta realizācijas laiks:
2015.gada maijs – oktobris
Projekta izmaksas:
Kopējās projekta izmaksas 980,00 EUR. Zivju fonda finansējums ir 100%.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 01.06.2015.
Preses relīze 01.07.2015.
Preses relīze 14.10.2015.
Foto – Zivju resursu pavairošana Bilskas ezerā
Foto – Zivju resursu pavairošana Tepera ezerā

Projekts „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Smiltenes novada ūdenstilpēm”

Zivju fonda pasākums:
Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma.
Projekta mērķis:
Veicināt zivsaimniecības attīstību Smiltenes novadā, izstrādājot zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumus Tepera ezeram, Vidusezeram, Bilskas ezeram un Blomes ezeram.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Tepera ezeram;
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Vidusezeram;
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Bilskas ezeram;
Zivsaimniecisko ekspluatācijas noteikumu izstrāde Blomes ezeram.
Projekta realizācijas laiks:
2015.gada maijs – oktobris
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas ir 2220,83 EUR.
Zivju fonda līdzfinansējums ir 100% jeb 2134,88 EUR no projekta attiecināmajām izmaksām.
Pašvaldības līdzfinansējums ir 85,95 EUR.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 01.06.2015.
Preses relīze 14.10.2015.
Tepera ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
Vidusezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
Bilskas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi
Blomes dzirnavezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novada ūdenstilpēs”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
Projekta mērķis:
Zivju resursu aizsardzība un maluzvejniecības samazināšana Smiltenes novada ūdenstilpēs, pilnveidojot materiāltehnisko nodrošinājumu un piesaistot papildus cilvēku resursus zivju nārsta laikā.
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, zivju resursu aizsardzībai: Termokamera (1gab.); GoPro videokamera ar stiprinājumiem (2gab.).
Zemessardzes darbinieku algošana (papildus Pašvaldības policijai) lašveidīgo zivju (taimiņu) berzes vietu apsardzei un nārsta vietu uzraudzība.
Projekta realizācijas laiks:
2014.gada maijs – novembris
Projekta izmaksas:
Projekta kopējās izmaksas – 6336,28 EUR, 100% no projekta finansē Zivju fonds.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 09.05.2014.
Preses relīze 06.11.2014.
Preses relīze 01.12.2014.

Projekts “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Smiltenes novada publiskajos ūdeņos”

Zivju fonda pasākums:
Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība.
Projekta mērķis:
Materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošana zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošanai Smiltenes novadā
Kontaktpersonas:
Lita Kalniņa, Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālrunis 64707866.
Projekta aktivitātes:
Materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, zivju resursu aizsardzībai: Piepūšamā laiva (1gab.); Laivas motors (1gab.); Termo binoklis (1gab.); Laivas transportēšanas piekabe (1gab.).
Projekta realizācijas laiks:
2013.gada maijs – novembris
Projekta izmaksas:
Kopējās projekta izmaksas 5066,78 LVL. Zivju fonda finansējums 4188,80 LVL un Pašvaldības līdzfinansējums 877,98 LVL.
Pievienotie dokumenti:
Preses relīze 31.05.2013.
Preses relīze 29.11.2013.

Projekts “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros 2022.gadā”

Projekta nosaukums:

Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā.
Projekta mērķis:
Projekta mērķis Palielināt un atjaunot zivju resursus Smiltenes novada ezeros un radīt pamatu licencētās makšķerēšanas ieviešanai un pilnveidot aktīvā tūrisma attīstību.
Projekta aktivitātes:
Projekta ietvaros paredzēts papildināt zivju krājumu resursus Vidusezerā ar 300 vienvasaras līdaku mazuļiem, Bilskas ezerā ar 800 vienvasaras līdaku mazuļiem, Tepera ezerā ar 900 vienvasaras līdaku mazuļiem, Blomes ezerā ar 400 vienvasaras līdaku mazuļiem, Lizdoles ezerā ar 5400 vienvasaras līdaku mazuļiem, Krogus ezerā ar 1000 vienvasaras līdakas mazuļiem.
Projekta ilgums:
Līdz 2022. gada oktobrim.
Projekta finansējums:
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 2768,48 EUR. Zivju fonda finansējums ir 2463,95 EUR  un pašvaldības līdzfinansējums ir 304,53 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada oktobrim.
Pievienotie dokumenti:

21.04.2022.

13.07.2022.

15.12.2022.