2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Izsludina ELFLA fonda atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu

Biedrība „Abulas lauku partnerība”

IZSLUDINA

ELFLA fonda atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas

11. kārtu

 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 05.02.2022.-05.03.2022.
11. kārtā pieejamais publiskais finansējums 101 244,20  EUR

Rīcība 2.1. Vietējās teritorijas sakārtošana pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai. Izsludinātā summa 50 000,00 EUR. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 30 000,00 EUR.

Rīcība 2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem. Izsludinātā summa  51 244,20 EUR. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 8 000,00 EUR.

Atbalsta intensitāte 90%
Projektu  īstenošanas termiņš No LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu: 

1)     ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi

2)     ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība” paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi

3)     pārējiem projektiem – 1 gads

Iepazīties ar Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodiku Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 , www.lad.gov.lv ; www.abulas.lv
Iesniegt projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)  
Kontaktinformācija Administratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte

Tel.: 28368431 , e-pasts:  [email protected]

Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorija ir  Smiltenes novada 7  pagasti (Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes un Bilskas) un Smiltenes pilsēta.

 

Informāciju sagatavoja 

Svetlana Rozīte