2022. gada 30. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldība rīko rakstisko nomas tiesību izsoli nomas objektam “Gauja”, Virešu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 3690 005 0064, 0.29 ha platībā. Zemes plānotā izmantošana: tūrisma pakalpojumu sniegšana.

Nomas objekta nosacītā nomas maksa  – 65.00 EUR (sešdesmit pieci euro un 00 centi) bez PVN gadā.  Izsolāmā īpašuma apskate ir iespējama sazinoties pa tālruni 29489660 un to saskaņojot ar Virešu pagasta pārvaldes vadītāju.

Izsoles dalībnieki var pieteikties rakstiskai izsolei līdz  2022.gada 17.februārim (ieskaitot), iesniedzot pieteikumu Smiltenes novada pašvaldībā, Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00 vai sūtīt pa pastu, vai iemest pastkastītē, kas novietota pie Dārza ielas 3, Smiltenē, ēkas.

Vairāk informācijas pieejams šeit.