2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Apbalvoti Smiltenes novada sakoptākie īpašumi 2019

Sestdien, 10. augustā, Smiltenes novada 10 gadu jubilejas svētku ietvaros apbalvoti Smiltenes novada sakoptākās viensētas, ģimenes māju un uzņēmuma īpašnieki.

Smiltenes novads ir bagāts ar strādīgiem cilvēkiem, sakoptiem dārziem, pagalmiem, uzņēmumiem, lauku sētām, to pierāda sakoptības konkursa dalībnieku veikums. Sakoptība veidojas tur, kur cilvēki mīl savu zemi, un konkursa dalībnieki mīl savu zemi, jo ap sevi ir izveidojuši puķu un sakoptas vides ieskautus īpašumus. Milzīgs paldies ikvienam, kas piekrita piedalīties šajā konkursā un kas piekrita parādīt savus īpašumus plašākai sabiedrībai. Konkursa dalībnieku sakoptie īpašumi ir tie, kas iedvesmo un palīdz augt apkārtējiem cilvēkiem un novadam kopumā! Par skaistām un labām lietām ir jāstāsta, tās jārāda, tāpēc, organizējot konkursu “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2019”,  pašvaldība vēlas  godināt tos, kas mūsu apkārtni – vidi, kurā mēs dzīvojam, strādājam un atpūšamies, veido  skaistāku, sakoptāku un košāku.

Konkursa “Smiltenes novada sakoptākais īpašums 2019” laureātu godināšana notika Smiltenes novada 10 gadu jubilejas, kas notika pie Mēru muižas, svētku ietvaros. Goda plāksne “Sakoptākā viensēta Smiltenes novadā 2019″ tika pasniegta Kalnkambaru ģimenes īpašumam “Kalna Ragi” Launkalnes pagastā. Gaišs, saulains un dzīvespriecīgs dārzs, gluži tāds pats kā viensētas saimniece. Pirmais, kas sagaida pagalmā, ir lepni plīvojošs sarkanbaltsarkanais karogs, par kuru ir liels lepnums. Katrā dobē dominē kāda puķu krāsa, kas ļoti iepriecina. Gaumīgu apstādījumu ieskauta viensēta.

Goda plāksnes “Sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā Smiltenes novadā 2019” tika pasniegtas Tupurīšu ģimenei par īpašumu Blaumaņa ielā 34, Smiltenē, Ikertu ģimenei par īpašumu Jaunajā ielā 2b, Smiltenē un Jurģu ģimenei par īpašumu “Liepziedi”, Palsmanē. Ar lielu apbrīnu varēja aplūkot katru īpašumu. Neaizmirstama ir Ikertu ģimenes mājas pagalmā brīnumskaistā rožu dobe un krāšņā ziemciešu dobe. Tupurīšu ģimenes mājas dārzs Blaumaņa ielā 34 pārsteidza ar vērienīgo, gaumīgo un labi kopto nogāzi ar akmeņiem un apstādījumiem tajā. Katrs dārzs ir ar savu stāstu, savu pagātni un nākotnes sapņiem. Palsmanē “Liepziedos” mājo plašs un ļoti kopts pagalms, kura centrā Jurģu ģimenes saimnieka būvēta gaumīga lapene atpūtas brīžiem. Šis pagalms, iebraucot Palsmanē, veido sakopta centra sajūtu un ar savu krāšņumu vienmēr iepriecina arī garāmgājējus.

Goda plāksni “Sakoptākais uzņēmums Smiltenes novadā 2019” saņēma SIA “E.D.M.” ar kafejnīcu Jautrais Ods, Launkalnes pagastā. Kafejnīca ir īpaša ar to, ka tā ir ārpus pilsētas centra un A2 autoceļa malā, kuru ir iecienījuši kā vietējie iedzīvotāji, tā arī ļoti daudzi garāmbraucošie. Te ir prieks ne tikai vēderam, bet arī acīm, jo katra dobe ir pārdomāta ar savu glītu ziedu kompozīciju. Kafejnīcas ārtelpā ir padomāts arī par mazajiem apmeklētājiem – šūpolēm.

Pateicības rakstus par piedalīšanos konkursā un veicināšanas balvas saņēma visi konkursa dalībnieki. Paldies, vēlreiz vēlamies teikt Aldim Lielmanim par īpašumu Atvases Grundzāles pagastā, Kristiānai Pavasarei – Veispālai un Raimondai Pavasarei Meža ielā 13, Lagzdiņu ģimenei Palsas ielā 2, Grundzālē, Skujiņu ģimenei “Gailīšos”, Brantu pagastā, Daugavas ielas 64 daudzdzīvokļu mājas mājiniekiem Smiltenē, Smiltenes Romas katoļu baznīcas draudzei Vaļņu ielā 17, Tilleru ģimenei Drandu ielā 5, Agitai Āboliņai Valmieras ielā 1, Anitai Urbacānei un Aivaram Salnam Kalēju ielā 5, Rudzīšu ģimenei Galdnieku ielā 15c, Smiltenē, ziedu veikalam “Laura” Baznīcas laukumā 10 un VUGD Smiltenes postenim Valkas ielā 1A.

Konkurss tiek organizēts jau vairākus gadus ar mērķi ieinteresēt un veicināt Smiltenes novada iedzīvotājus un uzņēmējus radīt pievilcīgu novada ainavisko telpu, popularizēt sakārtotu un sakoptu apkārtējo vidi un novērtēt iedzīvotāju un uzņēmēju veikumu.

Īpašumu dalībai konkursā varēja pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis, kaimiņi, draugi, radi, darba kolēģi un citi novada iedzīvotāji. Kopumā konkursā piedalījās 17 īpašumi no Smiltenes novada pagastiem un pilsētas, kuri tika izvērtēti laika posmā no 8. jūnija līdz 19. jūlijam. Apskatot visus konkursam pieteiktos dalībniekus, jāpiemin, ka daudzos īpašumos mūs sagaidīja plīvojošs Latvijas valsts karogs mastā, ka radīja ļoti patriotiskas sajūtas. Katrs īpašums bija īpašs un ka katrā varēja sajust ar mīlestību veikto darbu pagalmā, sētā, uzņēmumā, kaut īpašuma veidošana lielākoties ir papildus darbs pamatdarbam. Patīkami bija apzināties, ka mūsu Smiltenes novads ir tik bagāts ar sakoptiem īpašumiem.

Konkursam pieteikto īpašumu izvērtēšanu veica Smiltenes novada domes apstiprināta komisija piecu locekļu sastāvā. Konkursam pieteiktos īpašumus vērtēja vairākās nominācijās: sakoptākā ģimenes māja pilsētas un ciema teritorijā, sakoptākā viensēta pagasta teritorijā, sakoptākais uzņēmums un sakoptākā daudzdzīvokļu māja. Katrā nominācijā pieteiktos pretendentus vērtēja pēc vairākiem kritērijiem, kā, piemēram, pirmais kopiespaids par īpašumu, piebraucamā ceļa, ielas malas un pieguļošās teritorijas sakoptība, dekoratīvo stādījumu kompozīcija, labiekārtojuma elementi u.c.

Visi konkursa uzvarētāji kā pateicību par ieguldīto darbu saņēma atzinības rakstus, mājas plāksnes, ziedus, koka pulksteņus rudzupuķu formā, kā arī AS „Latvijas Valsts meži” kokaudzētavas dāvanu kartes turpmākai attīstībai.

Pateicamies visiem par uzņēmību, darba, dārza un sakoptas vides mīlestību. Ar savu darbu jūs vairojat un kuplināt skaistumu mūsu novadā, mūsu laukos, mūsu mazajā mīļajā pakalnu pilsētā, tā parādot savu stiprumu, apņēmību un varēšanu.

Agija Kukaine,

Teritorijas apsaimniekošanas speciāliste