2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināti saistošie noteikumi, kas paredz pašvaldībai piederošu zemes gabalu nomas maksas paaugstināšanu personīgajām palīgsaimniecībām un sakņu dārziem

Smiltenes novada pašvaldības 2023. gada 23. novembra domes sēdē lemts atbalstīt saistošos noteikumus “Par neapbūvēta, Smiltenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu”. Turpmāk paredzēts zemes gabaliem noteikt nomas maksu atkarībā no nomas vienības platības.

Līdz šim pašvaldībā bija spēkā 2021. gada 24. novembra saistošie noteikumi Nr.22/21 “Par neapbūvēta, Smiltenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša zemesgabala nomas maksu”, taču, ņemot vērā tirgus situāciju nekustamo īpašumu jomā, dažādās iznomāto zemes gabalu platības un pienākumu rīkoties ar pašvaldības mantu lietderīgi, lemts par jaunu saistošo noteikumu stāšanos spēkā. Tie paredz maksu noteikt atkarībā no nomātā zemes gabala platības.

Turpmāk paredzēts, ka neapbūvētā zemes gabalā, kas tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām vai sakņu dārza ierīkošanai (ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts) nomas maksa ir ne mazāka par:

  • 10 eiro – zemes gabalam ar platību līdz 0,05 ha;
  • 15 eiro – zemes gabalam ar platību no 0,051 – 0,1 ha;
  • 20 eiro – zemes gabalam ar platību no 0,11 ha.

Plašāka informācija par saistošajiem noteikumiem atrodama Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē, iepazīstoties ar saistošo noteikumu Nr.24/23 “Par neapbūvēta, Smiltenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša, zemesgabala nomas maksu” pilnu tekstu.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste