2022. gada 30. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts 2022.gada Smiltenes novada pašvaldības budžets

Piektdien, 4.februārī, Smiltenes novada pašvaldības domes deputāti, atklāti balsojot, pieņēma 2022.gada pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžeta ieņēmumi 2022.gadam plānoti – 30 567 366 EUR apmērā. Kopējie izdevumi – 35 617 170 EUR apmērā. Finansēšanai paredzēti līdzekļi  5 059 804 EUR apmērā, kas sevī ietver  naudas līdzekļu atlikumu norēķinu kontos un aizņēmumus.

Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada budžets balstīts uz ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2035.gadam, kurā ietverti pašvaldības stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes, par pamatu izvirzot trīs galvenās vērtības – iedzīvotājus, uzņēmējdarbību un novada vidi. Pašvaldība šogad turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu.

Smiltenes novada pašvaldības priekšsēdētājs Edgars Avotiņš:  “Noslēdzies vairāku mēnešu ilgs darbs pašvaldības 2022.gada budžeta sagatavošanā. Jāteic, šis ir bijis viens no izaicinošākajiem un sarežģītākajiem pieņemtajiem budžetiem. Pašvaldība šogad turpinās pašvaldības struktūras pilnveidošanu atbilstoši jaunajai situācijai pēc administratīvi teritoriālās reformas, turpinās infrastruktūras sakārtošanu, to veicot gan par pašvaldības budžeta, gan ES struktūrfondu līdzekļiem, veicinot uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un jaunu darba vietu radīšanu, tai skaitā tiks paredzēti līdzekļi vairāku vērienīgu investīciju projektu projektēšanas uzsākšanai. Vienlaikus pašvaldība centīsies īstenot pasākumus, lai nodrošinātu arvien labāku dzīves kvalitāti un izaugsmes iespējas Smiltenes novada iedzīvotājiem, ģimenes vērtību stiprināšanai, iedzīvotāju sociālajai un fiziskajai drošībai, pilsētvides attīstībai, sociālo pakalpojumu attīstībai, tiks uzsākta iniciatīva par līdzdalības budžetu. Kā galvenās prioritātes budžetā noteiktas – iesākto investīciju projektu finansēšana, jaunu investīciju projektu finansēšana, ja projektiem tiek piesaistīts publiskais (ES, Valsts) finansējums, un atalgojuma palielināšana darbiniekiem atbilstoši budžeta līdzekļiem.”

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti 30 567 366 EUR apmērā (t.sk. Smiltenes novada pašvaldības ieņēmumi 30 024 986 EUR; Gatartas pansionāta ieņēmumi 542 380 EUR), kopsummā lielāko daļu veido transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem) – 16 389 871 EUR jeb 55%, tad seko nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamo īpašuma nodokli, nodokļi par pakalpojumiem un precēm)  – 11 169 419 EUR jeb 37 %,  nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām, pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas)) – 1 035 531 EUR jeb 3 % , kā arī ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – 1 400 165 EUR jeb 5%. 

Izdevumi

Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada pamatbudžeta kopējie izdevumi plānoti 35 617 170 EUR ( t.sk. Smiltenes novada pašvaldības izdevumi 35 060 171 EUR; Gatartas pansionāta izdevumi 566 999 EUR), (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas) un pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās, kur būtiskāko daļu veido izglītība 44% jeb 15 477 148 EUR, kā nākamais lielākais budžeta izdevumu īpatsvars plānots ekonomiskās darbības īstenošanai tie ir 13% jeb 4 482 632 EUR, sociālajai aizsardzībai 11% jeb 3 948 329 EUR, plānotie izdevumi funkcijā atpūta, kultūra un reliģija sastāda 11% jeb 3 907 838 EUR, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 9% jeb 3 004 951 EUR, izdevumi vispārējiem valdības dienestiem 8% jeb 2 902 800 EUR, vides aizsardzībai 3% jeb 855 161 EUR, sabiedriskajai  kārtībai un drošībai 1% jeb 341 252 EUR un veselības aprūpei no 2022.gada pamatbudžeta plānoti izdevumi 140 060 EUR  apmērā.

 

Detalizētu informāciju par pašvaldības 2022.gada budžetu iespējams aplūkot pašvaldības tīmekļvietnes www.smiltenesnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība  – Budžets”.

 
Linda Beitika,

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja