2023. gada 26. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts lokālplānojums vēja parkam “Augstkalni”

Smiltenes novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 31. maija lēmumu Nr.189 “Par lokālplānojuma vēja parkam “Augstkalni”, Smiltenes novadā apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” apstiprināts lokālplānojums vēja parkam “Augstkalni”.

Saistošie noteikumi Nr.12/23 stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un ir īstenojami ar dienu ko nosaka par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteiktajā kārtībā.

Ar pieņemto lēmumu, saistošajiem noteikumiem un lokālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un darba dienās Smiltenes novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļā, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā (iepriekš sazinoties pa tālruņiem 64707866 vai 27062522).

 

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste