2023. gada 30. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Apstiprināts Smiltenes novada pašvaldības nolikums un darba reglaments

Smiltenes novada pašvaldības dome 2023. gada 28. jūnijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 14/23 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” un “Smiltenes novada pašvaldības darba reglamentu”. Paredzētas izmaiņas domes darba kārtībā un komitejas sēžu darba organizācijā.

2023. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Pašvaldību likums, kas pašvaldības darba regulējumu paredz noteikt divās, savstarpēji saistītās, daļās: pašvaldības nolikumā un pašvaldības darba reglamentā. Lai izpildītu likumā noteiktās prasības, turpmāk Smiltenes novada pašvaldības darba organizācija tiks noteikta divos normatīvajos aktos: saistošajos noteikumos “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” un iekšējā normatīvajā aktā – “Smiltenes novada pašvaldības darba reglaments”. Šie abi dokumenti Smiltenes novada pašvaldībā ir izstrādāti pilnībā no jauna.

Pašvaldības nolikums, kas ir saistošie noteikumi, nosaka pašvaldības institucionālo sistēmu un darba organizāciju, struktūru, līgumu slēgšanas procedūru, administratīvā akta apstrīdēšanas kārtību. Savukārt pašvaldības darba reglaments detalizētāk definē domes darba kārtību – tās organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, domes sēdes norises kārtību, komiteju sēžu norises kārtību, iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtību, kārtību, kādā domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un dokumentu nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam,  privāto tiesību līgumu noslēgšanas procedūru un lēmumu projektu sagatavošanas kārtību.

Saistībā ar reglamenta izstrādi, būtiskākā izmaiņa, kas attiecināma uz domes kārtējo sēžu norisi, ir turpmāk noteiktā kārtība, ka domes kārtējās sēdes notiks ne retāk kā vienu reizi mēnesī, katra mēneša pilnās kalendārās trešās nedēļas ceturtdienā plkst. 10.00 Smiltenes novada pašvaldības ēkā vai citā iepriekš saskaņotā laikā un vietā.

Jaunā domes sēžu norises kārtība stāsies spēkā no 2023. gada 1. augusta un, ievērojot reglamentā noteikto pārejas periodu, 2023. gada jūlija mēneša kārtējā domes sēde tiks sasaukta pēc līdzšinējās kārtības – jūlija mēneša pēdējā trešdienā.

Informācijai jāmin, ka komiteju sēdes attiecīgi tiks rīkotas vismaz nedēļu pirms kārtējās domes sēdes, komitejas iepriekš saskaņotā laikā un vietā. Ar precīzu komiteju norises laiku var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā “Komiteju sēdes”.

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 14/23 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums“.

Ar Smiltenes novada pašvaldības darba reglamentu var iepazīties ŠEIT.

Informāciju sniedza:

Santa Brūvere

Smiltenes novada pašvaldības

Juridiskās nodaļas 

Juriste

Sagatavoja:

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību nodaļas

Sabiedrisko attiecību un komunikācijas speciāliste