2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Ārkārtējās situācijas laikā pieaug sūdz​ību un pārkāpumu skaits izglītības iestādēs

Foto: http://www.bti.gov.lv/

Neskatoties uz to, ka ārkārtējās situācijas laikā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu tiesību aizsardzības departamenta inspektori lielākoties strādāja attālināti, 2020. gadā saņemto iesniegumu un sūdzību skaits ir pieaudzis par 137, salīdzinot ar 2019. gadu. Vienlaikus pieaudzis arī sūdzību par izglītības iestādēm skaits.

2020. gadā VBTAI Bērnu tiesību aizsardzības departamenta inspektori veikuši 77 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, uzsākuši 48 administratīvā pārkāpuma lietas un piemērojuši sodus 29 lietās. Biežāk sastopamie pārkāpumi joprojām ir saistīti ar emocionālo un fizisko vardarbību pret bērniem, problēmsituāciju iestādēs nerisināšanu vai risināšanu ar nepiemērotām metodēm, kā arī vienaudžu savstarpējo vardarbību. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes tika veiktas rakstveida procesā, administratīvā pārkāpumu lietas skatītas izmantojot interneta platformas (tiešsaistēs), bet konsultācijas sniegtas e-pastā un telefoniski.

Astoņas pārbaudes veiktas ārpusģimenes aprūpes iestādēs (4 no tām bija plānotās pārbaudes, 4 – pārbaudes, reaģējot uz iesniegumu par iespējamu bērnu tiesību pārkāpumu). 69 pārbaudes veiktas citās iestādēs – 31 skolās, 14 – pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, 19 – pirmsskolas izglītības iestādēs utt.

Biežāk konstatētās problēmas ir vienaudžu fiziskā vai emocionālā vardarbība, iestādes nepietiekama sadarbība ar audzēkņu vecākiem, ilgstošas uzvedības problēmas skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un ar to saistīti riski, fiziska un emocionāla vardarbība no pedagogu un darbinieku puses, neatbilstošu disciplinēšanas metožu izmantošana utt.

Vērtējot saņemtās sūdzības par iespējamajiem bērnu tiesību pārkāpumiem, 17 gadījumos tās ir apstiprinājušās, 26 – daļēji apstiprinājušās, bet 20 gadījumos nav apstiprinājušās. No 48 ierosinātajām administratīvā pārkāpuma lietām par iespējamu fizisku un/ vai emocionālu vardarbību no iestāžu darbinieku puses 24 lietas ierosinātas par pārkāpumiem skolās (tostarp vienā profesionālās izglītības iestādē), 22 – pirmskolas izglītības iestādēs, 1 – deju kolektīvā, un 1 – sociālo pakalpojumu centrā. Sods piemērots 29 lietās – 22 gadījumos tas bijis naudas sods, kā arī izteikti 7 brīdinājumi. Vēl 7 administratīvā pārkāpuma lietās turpinās apstākļu noskaidrošana, 11 administratīvā pārkāpuma lietas ir izbeigtas, bet vienā lietā izteikts mutvārdu aizrādījums.

Detalizētāka informācija par 2020. gadā veiktajām pārbaudēm atrodama pielikumā.

 

 

Taivo Trams, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Administratīvās nodaļas vadošais eksperts (struktūrvienību sadarbības un stratēģiskās plānošanas nodrošināšanā)