2022. gada 16. aug.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu

 

Biedrība “Abulas lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10.kārtu.

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 22.11.2021. līdz 22.12.2021.
10. kārtā pieejamais publiskais finansējums 139 836,38  EUR

 

Rīcība 1.1. Uzņēmējdarbības attīstība un nodarbinātības veicināšana. Viena projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa 30 000,00 EUR

 

Projektu  īstenošanas termiņš No LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu: 

1)      ja tiek veikta būvniecība vai teritorijas labiekārtošana – 2 gadi

2)      ja projektu īsteno aktivitātē “Vietas potenciāla attīstība” paredzot projektā attiecināmo izmaksu pozīciju “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kuras nepārsniedz 15% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām – 2 gadi

3)      pārējiem projektiem – 1 gads

Iepazīties ar Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodiku Biedrība “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomes pagasts, Smiltenes novads, LV 4707 , www.lad.gov.lv ; www.abulas.lv
Iesniegt projektu iesniegumus Lauku atbalsta dienesta ( LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS)  
Kontaktinformācija Administratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte

Tel.: 28368431 , e-pasts:  [email protected]

Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorija ir  Smiltenes novada 7  pagasti (Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes un Bilskas) un Smiltenes pilsēta.