2023. gada 23. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība „Abulas lauku partnerība” izsludina ELFLA fonda atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 13. kārtu

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās SVVA Stratēģijas ieviešanai.
 
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 01.09.2023.-01.10.2023.
  • 13. kārtā pieejamais publiskais finansējums: 7114,91  EUR.
  • Rīcība 2.5. “Apmācību organizēšana”.
  • Attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 1000,00 EUR.
  • Atbalsta intensitāte: 90%.
Projektu  īstenošanas termiņš – no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – 1 gads
 
Iepazīties ar Sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju un projektu vērtēšanas metodiku iespējams biedrības “Abulas lauku partnerība”  birojā Cēsu iela 9, Blomē, Smiltenes novadā, LV 4707, www.lad.gov.lv; www.abulas.lv.
Iesniegt projektu iesniegumus aicinājums iesniegt Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS).
  • Kontaktinformācija – Administratīvā vadītāja:  Svetlana Rozīte.
  • Tel.: 28368431 , e-pasts: [email protected].

Plašāka informācija ŠEIT.

Biedrības „Abulas lauku partnerība” darbības teritorija ir  Smiltenes novada 7  pagasti (Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes un Bilskas) un Smiltenes pilsēta.
 
Abulas lauku partnerība