2023. gada 2. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu

„Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests”

Biedrības„Cēsu rajona lauku partnerība”

p a z i ņ o j u m s

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībai lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” (turpmāk tekstā- MK Noteikumi Nr.590).

11. kārtai pieejamais ELFLA publiskais finansējums EUR  57 026,37
Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

 

Rīcība 2.1.  “Vietējās teritorijas un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” pieejamais publiskais finansējums

EUR 57 026,37

 

 

Atbalsta intensitāte 90%

Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa līdz

EUR 20 000

Projektu  īstenošanas termiņš:  ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana vai projektā, paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” – ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. septembrim; pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesniegumu pieņemšana:

 2023. gada 13. novembris – 2023.gada 13. decembris

Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) https://eps.lad.gov.lv/login

Informācija par konkursa noteikumiem www.partneriba.lv

Kontaktinformācija:

 

 Ieva Kalniņa                                    

+371  26533464                             

 [email protected] 

Daiga Rubene

+371  29128813

[email protected]