2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Godināsim Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumu laureātus (Papildināts)

2023. gada 18. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, pēc divu gadu pārtraukuma Smiltenes novada pašvaldība pasniegs apbalvojumus. Godināsim 24 novadniekus par īpašiem sasniegumiem un ieguldījumu novada attīstībā un iedzīvotāju labklājības veicināšanā.

Pašvaldība no 11. septembra līdz 6. oktobrim aicināja iedzīvotājus, iestādes un organizācijas iesniegt ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu. Kopumā apbalvojumu piešķiršanai tika saņemti pieteikumi par 23 pretendentiem. 2023. gada 19. oktobra domes sēdē deputāti atbalstīja Apbalvojumu komisijas sagatavoto lēmumprojektu un lēma piešķirt godalgas visiem pretendentiem. 10. novembrī saņemts papildus vēl viens iesniegums par apbalvojuma “Pateicība” piešķiršanu. 

Augstāko apbalvojumu “Smiltenes novada Goda cilvēks” saņems ilggadējais Smiltenes tehnikuma direktors Andris Miezītis par ilgstošu, izcilu un panākumiem bagātu darbību, vadot izglītības iestādi; par mūža ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā, veicinot novada infrastruktūras sakārtošanu, iedzīvotāju labklājību un Smiltenes vārda popularizēšanu Latvijas un starptautiskā mērogā; par ieguldījumu novada kultūrmantojuma apzināšanā un tradīciju saglabāšanā; par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību.  

Apbalvojumu “Smiltenes novada Gada balva” pasniegs 7 kategorijās.

Apbalvojumu “Gada balva izglītībā” saņems Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Birute Mežale par pašaizliedzību, humānismu, augstu profesionālo meistarību un radošo darbību pedagoģiskajā darbā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā; par prasmi novērtēt un veicināt katra izglītojamā individuālo spēju attīstību un personības izaugsmi mācību un interešu izglītības jomā; par veiksmīgu sadarbību ar izglītības iestādes sadarbības partneriem.

Apbalvojumu  “Gada balva kultūrā” pasniegs Blomes tautas nama vadītājai, amatierteātra Blomes SIA (Blomes strādnieku un inteliģences apvienība) mākslinieciskajai vadītājai Gitai Skadiņai par augstiem sasniegumiem Latvijas amatierteātru iestudējumu skatē “Gada izrāde 2022”, kas veicinājis Smiltenes novada atpazīstamību; ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā; par sabiedrības līdzdalības veicināšanu kultūras procesos Smiltenes novadā un ārpus tā.

Apbalvojumu “Gada balva sportā” pasniegs Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas un kluba “Silvas ziķeri” BMX trenerim Ģirtam Kātiņam par augstu profesionālo meistarību, radošo darbību un ieguldījumu sporta jomas attīstībā; par augstiem sportistu un komandu sasniegumiem Latvijas un starptautiskā mērogā, kas veicinājis Smiltenes novada atpazīstamību, veselīga dzīvesveida popularizēšanu.  

Apbalvojumu “Gada balva tautsaimniecībā” pasniegs Ilmāram Ceriņam,  SIA “Siera ražotne” par  ieguldījumu Smiltenes novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā; par videi draudzīgu komercdarbību,  zaļās domāšanas popularizēšanu un Smiltenes novada atpazīstamības  veicināšanu.

Apbalvojumu “Gada balva veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē” pasniegs Smiltenes novada Sociālā dienesta vecākajai sociālajai darbiniecei Anitai Šteinbergai par pašaizliedzību, humānismu, augstu profesionālo darbību un ieguldījumu sociālajā jomā; par ieguldījumu novada senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā un veiksmīgu sadarbību ar nozares partneriem, organizējot un veicinot Smiltenes novada sabiedrības iesaistīšanos veselību veicinošos pasākumos. 

Apbalvojumu “Gada balva “Piederība novadam”” pasniegs moto sacīkšu “Vaidavas kauss” organizatoram Mairim Levanam par īpašu ieguldījumu vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanā, lokālpatriotisma veicināšanā; par Smiltenes novada iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskās aktivitātēs, sniedzot nozīmīgu pienesumu novadam un sabiedrībai.

Apbalvojumu “Gada balva tūrismā” pasniegs Sidra darītavas “Abuls” īpašniekam Jānim Matvejam par ieguldījumu Smiltenes novada tūrisma jomas attīstībā, jaunas tūrisma vietas izveidošanu, veicinot tūristu piesaisti; par augstiem sasniegumiem produktu konkursos, veicinot  novada vārda popularizēšanu nacionālā un starptautiskā mērogā.

Apbalvojumu “Goda raksts” pasniegs sešiem novada cilvēkiem, vienai nevalstiskai organizācijai un iedzīvotāju neformālai grupai:

 • Smiltenes Mūzikas skolas metāla pūšamo un sitamo instrumentu pedagogam, XXVII Vispārējo latviešu dziesmu svētku un XVII Deju svētku pūtēju orķestru Goda virsdiriģentam Pēterim Vilkam par nozīmīgu un profesionālu pedagoģisko darbu, ieguldījumu nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanā, saglabāšanā un sabiedrības iesaistē, novada kultūrvides kopšanā un Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā;
 • Raunas muzeja vadītajai Ievai Plētienai par nopelniem un ieguldījumu novadpētniecībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā nacionālā un starptautiskā mērogā; par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību;  
 • Grundzāles pagasta deju kolektīva “Rieda” vadītājai Ingai Ķesterei par augstu profesionālo darbību un ieguldījumu novada kultūrvides kopšanā, Dziesmu un deju svētku tradīcijas un latviskās dzīvesziņas saglabāšanā;
 • Smiltenes vidusskolas izglītības metodiķei Dacei Ciekurei par augstu profesionālo meistarību un radošo darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā;
 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotājai Ingunai Slapjumai par augstu profesionālo meistarību un radošo darbību pedagoģiskajā procesā un ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā; par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību;
 • SIA “BENU Aptieka Latvija” filiāļu “Apes Aptieka” un “Trapene” farmaceitei Lucijai Osipovai par augstu profesionālo darbību un ieguldījumu veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē; par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību;
 • Nodibinājumam “Alūksnes un Apes novada fonds” par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību; par ieguldījumu civilās aizsardzības jomā un atbalsta sniegšanā Ukrainas iedzīvotājiem;
 • Iedzīvotāju neformālai grupai “Variņu kompānija” (Mārīte Rozīte, Jānis Graudiņš, Mārīte Zariņa, Zigmārs Zariņš, Māra Lāce) par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību; par ieguldījumu sociālajā aprūpē un novada kultūrvides un tradīciju kopšanā un veidošanā.

Apbalvojumu “Pateicība” pasniegs septiņiem novada cilvēkiem:   

 • Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas skolotāja palīdzei Veltai Gaismiņai par godprātīgu, atbildīgu un radošu darbu un ieguldījumu izglītības iestādes mācību un audzināšanas procesu nodrošināšanai;
 • Smiltenes novada Izglītības pārvaldes psiholoģei Kristīnei Krūzītei par godprātīgu, mērķtiecīgu, rezultatīvu darbu un atbalstu izglītības iestāžu pedagogiem, bērniem un vecākiem mācību un audzināšanas procesu nodrošināšanai;
 • Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim Gatim Puriņam par godprātīgu, atbildīgu un radošu darbu un ieguldījumu izglītības iestādes mācību un audzināšanas darba nodrošināšanai;
 • Smiltenes baptistu draudzes loceklei Anitai Rīderei par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbu novada līdzcilvēku labā; par ciešu sadarbību ar Smiltenes novada pašvaldību Zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanā;
 • Smiltenes baptistu draudzes loceklei Gundegai Liepiņai par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbu novada līdzcilvēku labā; par ciešu sadarbību ar Smiltenes novada pašvaldību Zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanā;
 • Ukrainas civiliedzīvotāju kopienas koordinatorei Natālijai Juščenko (Nataliia Yushchenko) par ciešu sadarbību ar pašvaldību, atbalstot un vienojot Ukrainas civiliedzīvotāju kopienu Smiltenes novadā;  
 • Smiltenes novadpētniecības muzeja ēku un teritorijas uzraudzei Inetai Purkalītei par godprātīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu muzeja funkcijas nodrošināšanā; par aktīvu pilsonisko un sabiedrisko darbību.
 • Gaujienas tautas nama vadītājai Laimai Poševai par ilggadēju profesionālo darbu un nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras jomas attīstībā.

Smiltenes novada pamatu veido enerģiski un uzņēmīgi cilvēki. Mēs lepojamies ar Jums – aizrautīgiem pedagogiem, kultūras darbiniekiem, uzņēmējiem, dažādu jomu profesionāļiem un prasmīgiem darba darītājiem jebkurā nozarē. Jūs iedvesmojat līdzcilvēkus un veicināt novada izaugsmi un atpazīstamību. Sveicam visus šī gada apbalvojumu laureātus – jums sanāk! Smiltenes novada ļaudīm sanāk!

Apbalvojumu pasniegšana notiks 18. novembrī pulksten 15.00 Smiltenes Kultūras centrā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā pasākumā. Sanāksim kopā, leposimies un godināsim novadniekus un viņu labos darbus! 

Informācijai:

Smiltenes novada pašvaldības dome 2023. gada 24. augustā apstiprināja nolikumu Nr. 39/23 “Par Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumiem”, dibinot četrus apbalvojumus: “Smiltenes novada Goda cilvēks, “Smiltenes novada Gada balva”, kuru pasniedz septiņās kategorijās, “Goda raksts” un “Pateicība”.

Sadarbībā ar novada ģerboņa mākslinieku Edgaru Simu, ir izstrādāti un Valsts Heraldikas komisijā apstiprināti jauni apbalvojumu atribūtu dizaini. Pašvaldības augstākais apbalvojums ir “Sudraba goda zīme”, kas veidota kā stilizēta sudraba rudzupuķe ar novada ģerboni centrā, kā arī naudas balva. Goda zīme tiek izgatavota Mārtiņa Mikāna SIA “Zeltkaļi” zeltkaļu darbnīcā; apbalvojuma “Gada balvas” atribūts ir divslāņaina stikla plakete, stilizētās rudzupuķes ziedlapa, kas atgādina bultu, simbolizējot attīstību. Gada balvas izstrādātas stikla mākslinieces Andas Munkevicas darbnīcā SIA “AM Studio”.  Izstrādātas jaunas veidlapas “Apliecinājums”, “Goda raksts” un “Pateicība”, to dizainā iekļaujot novada ģerboņa heraldiskās krāsas un elementus. 

 

 

Sagatavoja

Marita Mūze

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītāja