2021. gada 3. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Godināti Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumu saņēmēji

Novembris Latvijā ir īpašs svētku mēnesis, jo īpašāks tas ir Smiltenes novadā, kad godājam un sakām pateicības vārdus novada cilvēkiem, kas ik dienas dara svētīgu darbu, lai celtu mūsu visu labklājību, lai darītu novadu stiprāku un lai sargātu mūsu vērtīgāko mantojumu –  ilgtspējīgu un labāku rītdienu Smiltenes novadā un visā Latvijā.

Ievērojot epidemioloģisko drošību, šogad par godu  Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai netika rīkoti ierastie publiskie pasākumi, taču 18. novembrī Smiltenes novada Kultūras centrā šā gada apbalvojumu laureāti tika sveikti individuāli. Neierastā formātā, taču ar lielu pateicību Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš pasniedza apbalvojumus piecās nominācijās, kā arī piecus Goda rakstus  un trīs Pateicības rakstus.

Šogad Smiltenes novada domes augstāko pašvaldības apbalvojumu “Smiltenes novada Goda cilvēks” saņēma JURIS MATVEJS. Kopš 1972.gada Juris Matvejs, uzsācis darbu SIA 8CBR uzņēmumā, ieguldījis lielu darbu Smiltenes pilsētas infrastruktūras attīstībā – izbūvējis pirti Vecajā parkā, hokeja laukumu pie Tepera ezera, projektējis un izbūvējis Vecā parka gājēju celiņus. Vienlaikus Jura Matveja lielākā kaislība ir arhitektūra. Tapuši projekti dzīvojamām mājām un dažādām saimniecības ēkām. Kopumā projektētas aptuveni 30 dzīvojamās mājas, arī lielas ražotnes, piemēram, SIA “Smiltene Impex”. Smilteniešu vidū iesaukts par Matveju Jurīti, viņš ir pabijis teju katrā Smiltenes ēkā, nekad nav atteicis savu padomu un vienmēr atradis laiku. Neskatoties uz lielo aizņemtību, Juris Matvejs atrod laiku saviem hobijiem – makšķerēšanai un augļu koku potēšanai. Daudzos Smiltenes novada dārzos ražo viņa potētas ābeles, plūmes un bumbieres. Juris Matvejs ir cilvēks, kas ar savām zināšanām ir stiprinājis un stiprina Smiltenes vārdu no “pašiem pamatiem”. Pašvaldības vārdā sveicam Juri Matveju un sakām lielu paldies par ilggadēju darbu būvniecības jomā un ieguldījumu Smiltenes novada infrastruktūras attīstībā.  VIDEO 

Juris Matvejs ar dzīvesbiedri

Gada balvas pasniegtas šādās nominācijās: 

“Gada balva KULTŪRĀ” – Smiltenes novada muzeja vadītājai Ievai Miķei, kura ar savu degsmi un enerģiju spēj darboties starpdisciplinārās kultūras vidē, ieguldījusi lielu darbu Smiltenes novada vēstures izpētē, aktivizējusi vēstures entuziastu līdzdarbošanos dažādu pasākumu un projektu virzībā. Pašvaldības vārdā sveicam Ievu Miķi un sakām lielu paldies par nozīmīgu ieguldījumu novadpētniecībā, par aktīvu un radošu darbību Smiltenes novada muzeja attīstībā un novada popularizēšanā Latvijā un pasaulē. VIDEO

Ieva Miķe

“Gada balva IZGLĪTĪBĀ” – Smiltenes tehnikuma Veterinārmedicīnas nodaļas vadītājai Mārītei Dragonei. Smiltenes tehnikumā Mārīte strādā kopš 1975. gada un darba stāžs iestādē jau ir 45 gadi. Mārīte ir stratēģiska vadītāja savā kolektīvā, aktīvi iesaistās administrācijas darbā, ar savu darba sparu un entuziasmu viņa bagātina kolektīva ikdienu. Viņa ir atvērta jaunām idejām un cenšas tās īstenot dzīvē. Pašvaldība teic lielu paldies par nozīmīgu ieguldījumu Smiltenes tehnikuma veterinārmedicīnas nodaļas attīstībā un pedagoģiskajā darbā, par aktīvu un radošu darbu novada popularizēšanā Latvijā. VIDEO

Mārīte Dragone

“Gada balva TAUTSAIMNIECĪBĀ” – zīmola “InGo” īpašniecei un SIA “Latwing” valdes priekšsēdētājai Ingai Ērglei. Beigusi Smiltenes ģimnāziju, apguvusi augstāko izglītību Latvijā un ārvalstīs, atteikusies no galvaspilsētas iespējām, atgriezās dzimtajā Smiltenes novadā jau kā uzņēmēja, pārceļot arī ražošanas procesu uz Blomes pagastu. Smiltenes novada pašvaldība sveic Ingu Ērgli un saka lielu paldies par nozīmīgu ieguldījumu novada tautsaimniecības attīstībā, rādot piemēru, kā ar aktīvu un radošu darbību var attīstīt SIA “Latwing” musli produktu zīmolu “InGo”, popularizējot Smiltenes novadu un nesot tā vārdu visā Latvijā un pasaulē. VIDEO

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš pasniedz balvu I. Ērglei

“Gada balva VESELĪBAS AIZSARDZĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ APRŪPĒ” – SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas darbiniecei Dzintrai Kotovai, kura savas darba gaitas Smiltenes slimnīcā uzsāka jau 1998.gadā un, pēc slimnīcas stacionāra likvidēšanas, sāka strādāt par aprūpētāju ar kvalifikāciju – māsas palīgs. Šogad kopā ar Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļu svin jau desmit gadu jubileju. Dzintra ir laipna, izpalīdzīga un atsaucīga darbiniece, kura savu darbu veic ar sirsnību un atbildību pret saviem klientiem. Sveicot Dintru Kotovu, pašvaldības vārdā sakām lielu paldies par sirsnību un atbildību darbā ar SIA “Sarkanā krusta Smiltenes slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļas klientiem, paldies par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē. VIDEO

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš pasniedz balvu Dz. Kotovai

Smiltenes novada domes apbalvojumu “Goda raksts” pasniedza:

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” saimniecības vadītājai Aivijai Sirmajai. Pateicoties darbinieces zināšanām, lielajai pieredzei, atbildībai un precizitātei, visu iestādes darbinieku ikdienas darbs ir drošs un iepriekš paredzams. Aivijas atbildībā ir visu nepieciešamo mācību līdzekļu, pārtikas produktu un inventāra iegāde, atskaites par ēdināšanu un bērnu apmeklējumiem, iepirkumu organizēšana un līgumu slēgšana. Saimniecības vadītājas pārziņā ir iestādes divu ēku tehniskās darbības pārraudzība, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju nodrošināšana. Viņa nesavtīgi palīdz darbos arī citu izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem. Sirsnīgi sveicam un pašvaldības vārdā sakām lielu paldies par ieguldījumu un godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”, radot drošu un sakārtotu darba vidi visiem iestādes darbiniekiem un audzēkņiem.

Aivija Sirmā

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” skolotājai Aigai Ceplei par nenovērtējamu ieguldījumu pirmsskolas izglītības darbā, ieviešot kompetencēs balstītas izglītības saturu mācību vidē. Viņa katrā bērnā prot pamanīt personību, bērna intereses un vēlmes, tādējādi individualizējot mācību pieeju katram audzēknim. Vienmēr prot uzklausīt un radīt uzticību sev – ikviens pirmsskolas bērns uzticas skolotājai. Smiltenes novada pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicam Aigu Cepli, sakām lielu paldies par ieguldīto darbu, godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”, ieviešot kompetencēs balstītas izglītības saturu mācību vidē.

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš pasniedz Goda rakstu  A. Ceplei

Bilskas pagasta pārvaldes ēkas uzraudzei Regīnai Čerņakovskai. Regīna ir cilvēks, uz kuru var paļauties, ir radoša un darboties griboša, vienmēr ir nemitīgā kustībā un nekad neliedz padomu, palīdzību, ja tas ir nepieciešams. Regīna noteikti ir tas cilvēks, par kuru droši var sacīt – darbs pats viņu atrod. Viņa nekad nesēž bez darba, aktīvi iesaistās pagasta dzīvē un labprāt darbojas kopā ar bērniem, ar katru pagasta iedzīvotāju apsveicinās. Pašvaldības vārdā sveicam un sakām lielu paldies Regīnai Čerņakovskai par ilggadēju un godprātīgu darbu Bilskas pagasta pārvaldē, pagasta teritorijas labiekārtošanas darbos, kā arī par aktīvu un radošu iesaistīšanos pagasta dzīves notikumos un sabiedriskajās aktivitātēs.

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš pasniedz Goda rakstu  R. Čerņakovskai

 SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ilggadējai ārstei Maijai Lauzei, kura nu jau 46 gadus strādā Smiltenes slimnīcā un visu savu darba mūžu ir veltījusi ķirurģijai, strādājot gan stacionārā, gan ambulatorajā daļā, kā arī veikusi dežūrārsta pienākumus Steidzamās medicīniskās palīdzības punktā. Maija ir apzinīga, kārtīga un ļoti atsaucīga kolēģe, nekad neatsaka palīdzību darba biedriem dažādos medicīnas jautājumos un kā ārsts viņa ir iecienīta daudzu pacientu vidū. Smiltenes novada pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicam un sakām lielu paldies Maijai Lauzei par ilggadēju un godprātīgu darbu SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” un ieguldījumu novada iedzīvotāju veselības aizsardzībā.

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš pasniedz Goda rakstu M. Lauzei

Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājam Mārim Lazdiņam, kas strādā no visas sirds novadam un savam pagastam, kā rezultātā saimnieciskās darbības  un kultūras aktivitātes Launkalnes pagastā  ir stipras un ilgtspējīgas. Māris savā laikā ir pieņēmis gan svarīgus, gan nepopulārus lēmumus pagasta efektīvai pārvaldībai, nešaubīgi atbalstījis Smiltenes novada izveidi, vienmēr uzsvēris finanšu disciplīnu un budžeta sabalansētību. Pašvaldības vārdā sveicam Māri Lazdiņu un sakām paldies par godprātīgu darbu Launkalnes pagasta pārvaldē, par ieguldījumu pagasta saimnieciskās jomas sakārtošanā un uzturēšanā, kā arī uzņēmējdarbības vides attīstīšanu Launkalnes pagastā, tādējādi popularizējot Smiltenes novadu Latvijā un pasaulē.

Māris Lazdiņš

Smiltenes novada domes apbalvojumu “Pateicības raksts” piešķirts: 

Bijušajai Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” mūzikas skolotājai Anitai Moruzai. Pašvaldības vārdā sakām lielu paldies par godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” un ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā, pateicoties Anitas radošajai pieejai un zināšanām, daudzi jo daudzi mazie smiltenieši pirmo mūzikas pasauli iepazinuši tieši viņas vadītajās rotaļnodarbībās.

Anita Moruza

Bijušajai Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīlādzītis” veļas pārzinei Ligitai Norkus. Smiltenes novada pašvaldības vārdā sirsnīgi sveicam un sakām lielu paldies par godprātīgu darbu Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis”, par ieguldījumu pirmsskolas izglītības jomā, par pašaizliedzīgu darbu, radošu pieeju un atsaucību, radot izglītības iestādes darbiniekiem un audzēkņiem sakārtotu mācību vidi.

Ligita Norkus

Sirsnīgi sveicam Smiltenes novada pašvaldības vārdā atvērtās saimniecības “Zadiņi” vadītāju Elgarau Felci un sakām lielu paldies par sabiedrības izglītošanu, ekoloģiska un ilgtspējīga dzīvesveida popularizēšanu un veicināšanu Smiltenes novadā. Elgars Felcis ir pētnieks Latvijas Universitātē, Latvijas permakultūras biedrības vadītājs, ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi sociālo un politisko pētījumu veikšanā un vairāk kā 5 gadu pieredzi Ilgtspējas zinātnē un vides aktīvismā.

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš pasniedz Pateicības rakstu E. Felcim

Latvijas un Smiltenes novada spēks un vērtība ir darbīgi, viedi un talantīgi cilvēki. Lai visiem veselība un izturība šajā laikā! Mēs esam stipri – mēs esam īsti latvieši!

Vairāk foto no apbalvojumu pasniegšanas, skatīt ŠEIT

Godinot laureātus un Smiltenes novada iedzīvotājus Latvijas valsts 102. proklamēšanas dienā, 15.novembrī Smiltenes novada Kultūras centra Lielajā zālē tika ierakstīts L.Amantova džeza kvarteta un smiltenietes I.Bērziņas koncerts “Katram sava tautasdziesma”, savukārt 18.novembrī Kultūras centra Teātra zālē veikta Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas filmēšana.  Video un muzikālo sveicienu skaties ŠEIT

 

Sagatavoja:

Linda Beitika, Marita Mūze, Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: A.Melderis

Video: Jānis Ūdris, Lelde Goba

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider