2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Iedzīvotāji diskutē par Drustu skolas ēkas turpmāko izmantošanu

2023. gada 14. novembrī Drustos notika pagasta iedzīvotāju tikšanās ar Smiltenes novada pašvaldības pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar jauno pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Sīmani un uzklausītu iedzīvotājus par viņu redzējumu attiecībā uz Drustu skolas ēkas turpmāko izmantošanu.

Smiltenes novada pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe, izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns, Drustu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sīmanis un domes deputāti – Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants un Jānis Āboliņš.

Par iedzīvotāju ieinteresētību liecināja kuplais tikšanās apmeklētāju skaits un spraigās diskusijas, kas raisījās tikšanās gaitā. Jānis Sīmanis iepazīstināja ar sevi, informēja, ka nāk no Smiltenes, īsumā informēja par izvirzītajām prioritātēm, apliecinot, ka pirmais darbs būs pagasta iepazīšana, ņemot vērā, ka iepriekš saskare ar Drustu pagastu nav bijusi. Vienlaikus J. Sīmanis apliecināja, ka viņam ir pieredze pašvaldības darbā un darāmo darbu loks nav svešs.

Turpinājumā, diskutējot par iedzīvotāju redzējumu attiecībā uz skolas ēkas nākotni, izskanēja vairāki viedokļi un arī neizpratne dažās situācijās. Izpilddirektora vietniece Evija Zurģe informēja, ka bijusī bērnudārza ēka Skolas ielā 2 tiks virzīta atsavināšanai, telpas Ukrainas civiliedzīvotāju pagaidu izmitināšanai tiks rastas sporta zāles 2. stāvā, bet atklāts paliek jautājums par pašas skolas ēkas turpmāko izmantošanu, jo ir skaidrs, ka pašvaldības funkciju pildīšanai tā nav nepieciešama.

Izskanēja pārmetumi par skolas inventāra pārvietošanu uz Raunas skolu un citām pašvaldības izglītības iestādēm. E. Zurģe norādīja, ka Drustu skolas telpās izvietotais inventārs ir pašvaldības īpašums un tās pienākums ir rīkoties ar savu mantu saimnieciski, tādēļ inventārs, kas nav nepieciešams Drustu pagastā, pārvietots citu iestāžu un struktūrvienību vajadzībām. Izskanēja arī ierosinājums skolas ēku pārdot, kas tomēr tālākās diskusijās tika noraidīts.

Tālākā diskusija turpinājās par skolas ēkas iznomāšanu, iedzīvotājiem norādot, ka ēka iznomājama kā vienots nekustamais īpašums, nevis pa telpu grupām. Nomniekam jānosaka nosacījumi, kas jāievēro iznomājot ēku, piemēram, piekļuves nodrošināšana publiskai lietošanai. Ja ēku neizdotos iznomāt ilgākā laika periodā, tā būtu izmantojama dažādu pasākumu, nometņu rīkošanai, uz ko pašvaldības pārstāvji norādīja, ka īslaicīgai skolas telpu lietošanai, ja ir tāda nepieciešamība,  jau šobrīd nav nekādu šķēršļu.

Noslēgumā izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns informēja, ka lēmumprojekts par nomas tiesību izsoles izsludināšanu tiks gatavots skatīšanai 2023. gada decembra pašvaldības domes sēdē. Viņš aicināja sanākušos līdz novembra beigām iesniegt pagasta pārvaldniekam savus ierosinājumus attiecībā uz nomas izsoles nosacījumiem, ja tādi vēl rodas.

Pateicamies Drustu pagasta iedzīvotājiem par izrādīto interesi un aicinām arvien būt aktīvai kopienai.

Informēja Izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos Evija Zurģe.

Sagatavoja Komunikācijas speciāliste  Madara Tjukša