2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Iespēja palīdzēt, dot un atbalstīt

Ātri aizsteigušies pirmie divi mācību gada mēneši. Šis laiks Eiropas Savienības fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” iesaistītajām skolām nav bijis vienkāršs. Līdz ar Smiltenes novada paplašināšanos, ir palielinājies skolu skaits, kurās bērniem ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riskiem tiek sniegtas individuālas konsultācijas mācību priekšmetos vai individuālais atbalsts dažādu ar sociālo vai veselības problēmu mazināšanai. Šī mācību gada pirmajā semestrī ar vecāku piekrišanu ir izveidoti 109 IAP (individuālie PMP riska mazināšanas plāni), kuros precīzi noteikti PMP riski un pasākumi to novēršanai. Lielu darbu skolēnu izvērtēšanā ieguldījušas skolu vadības komandas un bērnus labi iepazinušie un viņu labklājībā un izglītībā ieinteresētie skolotāji.

Risku grupai “Grūtības mācību satura apguvē” pakļauto izglītojamo pedagogam pamanīt ir visvienkāršāk, jo galvenā pazīme, kas norāda uz iespējamo piederību šai grupai, ir tas, ka izglītojamais bieži saņem zemus vērtējumus. Tā kā skolotājs vistiešākajā veidā ir saistīts ar izglītojamā mācību darbu, tad par šo risku liecina sekmju ieraksti žurnālā. Atbalsta pasākumi šo risku novēršanai 2021./2022. mācību gada 1. semestrī tiek sniegti 93 skolēniem. Riskam “Iekavēts mācību saturs” atbilst 10 novada skolēni.

Liela slodze, kas saistīta ar daudziem ārpusskolas pasākumiem un interešu izglītību, rada PMP riskus vienai skolniecei.

Sociālāsvides un veselības riski novēroti 5 skolēniem.

Ļoti satraucoši, ka jāsniedz palīdzība skolēniem, kuri atrodas attiecībās ar vecākiem cilvēkiem, ir iestājusies grūtniecība, vai pret  kuriem tiek vērsta vardarbība, mobings. Attiecības un bērna gaidīšana ir priecīgi notikumi, taču tradicionāli tiek attiecināti uz pieaugušā dzīvi, savukārt mācīšanās skolā ir bērnības daļa. Apkārtējo neizpratne vai neadekvāta reakcija uz šiem cilvēka dzīvei tik svarīgajiem notikumiem var būtiski ietekmēt izglītojamā attieksmi pret izglītības iestādes apmeklēšanu.

Projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS), kura īstenošana sākās  2017. gada 16. martā, darbības laiks  ir pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim un tajā no šī gada 1. septembra atbalsta pasākumus var sniegt arī 1. – 4. klašu skolēniem.

Vairāk par projektu var lasīt pumpurs.lv

Projekta  „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Smiltenes novada pašvaldības koordinatore Vita Leite