2024. gada 23. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Informācija par atkritumu apsaimniekošanu

Smiltenes novada Pašvaldības policija informē iedzīvotājus par noteikumiem, kas attiecas uz atkritumu apsaimniekošanu un rīcību kopumu, kuras pašvaldība lūdz neveikt, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību atkritumu jomā.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. punkts nosaka, ka atkritumu sākotnējam radītājam vai valdītājam ir pienākums noslēgt atsevišķu līgumu ar pašvaldības piedāvātu atkritumu apsaimniekotāju par katrā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu apsaimniekošanu.

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Smiltenes novada teritorijā kopš 2011.gada 1. augusta veic SIA „ZAAO”, ko nosaka 2011. gadā 26. maijā pieņemtais Smiltenes novada domes lēmums un noslēgtais līgums ar SIA „ZAAO”.

Smiltenes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 8 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā” 20. punkts nosaka, ka ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienākums ir:

 • piedalīties Pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju, izņemot gadījumu, ja dzīvokļa īpašnieks noslēdzis līgumu ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotāju par mājas pārvaldīšanu, kas iekļauj arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
 • savākt un sašķirot savus radītos sadzīves atkritumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai tā apsaimniekotāja norādītāja vietā un ievietot tos atkritumu konteinerā;
 • nešķirotos sadzīves atkritumus ievietot tikai tiem paredzētajā atkritumu konteinerā, kas, saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, ir paredzēta konkrētā nekustamā īpašuma apkalpošanai;
 • iesaistīties dalītas sadzīves atkritumu savākšanas pasākumos un veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir izvietoti konteineri dalīti savāktiem atkritumiem – atkritumu dalītās savākšanas punktos (Eko punktos) vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu (Eko laukumu).

Savukārt noteikumu 24. punktā uzskaitītas darbības, kuras nedrīkst veikt:

 • izvietot (izmest) sadzīves atkritumus tam neparedzētās un nepiemērotās vietās;
 • ierīkot patvaļīgas sadzīves atkritumu izgāztuves, aprakt atkritumus, piegružot vai aizbērt grāvjus un ūdenstilpes. Aizliegts iznest no nekustamā īpašuma pagalma un novietot ceļa braucamās daļas malā visa veida sadzīves atkritumus (piemēram, lapas, zarus), izņemot, ja tiek rīkotas ar pašvaldību saskaņotas talkas;
 • jebkādā veidā dedzināt sadzīves atkritumus. Pieļaujama kaitēkļu, bojātu zaru un augu, nekompostējamo dārzu un parku atkritumu sadedzināšana pašvaldības noteiktā laikā vienu mēnesi pavasarī un rudenī, kad notiek teritoriju sakopšanas darbi, ja tas netraucē apkārtējos cilvēkus un nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai;
 • novietot (pastāvīgi) atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur atkritumu konteineri netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);
 • ievietot atkritumu konteineros kvēlojošus, degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra atkritumus, būvniecības, mājsaimniecībā radītos būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus, atkritumus, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem klasificējami kā bīstamie atkritumi, kā arī citus bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preces;
 • ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodoti lietošanā citiem atkritumu radītājiem, vai kas ir citu personu īpašumā;
 • cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt atkritumus atkritumu konteineros. Par šādu atkritumu konteineru iztukšošanu var tikt noteikta paaugstināta samaksa;
 • jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;
 • ievietot nešķirotus sadzīves atkritumus dalīti savākto atkritumu konteineros;
 • veikt darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu konteineros;
 • veikt darbības, kas ir pretrunā ar šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos ietverto regulējumu attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un vides piesārņojumu.

Par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā var tikt piemērots brīdinājums vai naudas sods:

 • fiziskai personai līdz 750 eiro;
 • juridiskai personai līdz 1500 eiro.

Par likumam neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, tai skaitā dedzināšanu, var tikt piemērots naudas sods:

 • fiziskai personai līdz 1000 eiro;
 • juridiskai personai līdz 2800 eiro.

Plašāka informācija par līgumu slēgšanu un visiem SIA “ZAAO” pakalpojumiem pieejama tīmekļa vietnē www.zaao.lv.

Egija Cekula

Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšniece