2023. gada 22. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Informācija par kapu vietu aktēšanu

 

Smiltenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 18/17 “Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” nosaka kārtību par  kapavietu piešķiršanu, kopšanu un uzturēšanu, apbedīšanu un kapliču izmantošanu. Noteikumu sestajā nodaļā noteikta arī kārtība, kā tiek veikta nekoptas kapavietas aktēšana.


Kapu aktēšana pilsētas kapos tiek veikta trīs gadus, ar mērķi apzināt nekoptās kapavietas un uzrunāt tuviniekus. Ja kapu aktēšanas laikā tiek konstatēts, ka kapavieta tiek kopta un uzturēta, tad atzīme dabā netiek izdarīta. Par sakoptu kapavietu tiek uzskatīta tāda, kur novāktas kritušās lapas, zari, nopļauta zāle, izzāģēti koki un krūmu sējeņi.

Vēršam uzmanību, ka pašvaldība neveiks atpazīstamu kapavietu iznīcināšanu un kapavietā uzstādītā aktēšanas zīme, nenozīmē, ka pašvaldība plāno to iznīcināt – pašvaldība kapavietas identificē kā neapkoptas. Tāpat pašvaldība vienu reizi gadā iespēju robežās rūpējas par visu nekopto kapa vietu sakopšanu, nešķirojot kapa vietas pēc dzimtas prestiža, tautības vai kāda cita sabiedrībā noteikta sociālā slāņa piederības.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem, piederīgie, ja tādi ir, kapu kopšanu var uzticēt, nodot arī trešajām personām, noslēdzot līgumu par kapavietas uzturēšanu un apkopšanu – Smiltenes novadā šādu pakalpojumu sniedz SIA “Smiltenes NKUP”.

Tāpat pašvaldība atbalsta un aicina iesaistīties brīvprātīgos sabiedrībā nozīmīgu cilvēku kapavietu sakopšanā vai atjaunošanā, kā arī digitalizētajās kartēs www.cemety.lv ir iespēja iesniegt papildinošu informāciju par apbedījumu. Šobrīd turpinās darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē  www.cemety.lv pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, atstājot ziņojumu mājaslapā vai sazinoties ar kapu apsaimniekotāju SIA “Smiltenes NKUP”, tālrunis: 64707062 vai 26182972, e-pasts: [email protected].

Kapsētu digitalizāciju veica uzņēmums SIA „Cemety”, kas Smiltenes pilsētas kapsētā un Meža kapos veica digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta vietnē www.cemety.lv, kur ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu.

 

Informāciju sagatavoja:
Linda Beitika
Sabiedrisko attiecību speciāliste