2022. gada 21. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Izdoti jauni saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā

No 2022.gada 1.janvāra spēkā stāsies jauni saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā.

2021.gada 27.oktobra Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti saistošie noteikumi Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā”, kas publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Smiltenes novadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kā arī kārtību, kādā nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

Noteikumos uzskaitītas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, kā arī sniegta informācija par to, kā tiek aprēķināti atvieglojuma apmēri. Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir personām, kuras atbilst zemāk minētajām kategorijām:

Kategorija Atvieglojuma apmērs/īpaši nosacījumi Pienākums būt deklarētam nekustamajā īpašumā, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums Vai nepieciešams nodokļa maksātāja iesniegums
Maznodrošināts personas vai ģimenēm par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam, saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtu izziņu attiecībā uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem un tiem piekritīgo zemi 70 % Nav nepieciešams
Černobiļas atomelektrostacijas (Černobiļas AES) avārijas seku likvidācijas dalībnieks attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai 50 % Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
Nestrādājošas personas, kuras ar ārstu komisijas lēmumu atzītas par personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai 50 % Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
Fiziska persona, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar nestrādājošu 1. vai 2. grupas invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai 50 % Pirmo reizi, pieprasot atvieglojumu
Nestrādājošs vientuļš pensionārs, kuram pensija nepārsniedz Latvijas Republikā noteikto minimālās mēnešalgas apmēru, attiecībā uz dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu, un tām piekritīgo zemi, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Vientuļš pensionārs Noteikumu izpratnē ir persona, kuram nav laulātā un/vai pilngadīgu bērnu 50 % Katru taksācijas gadu
Fiziska persona par īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļu) neatkarīgi no tā, vai tā ir, vai nav sadalīta dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, ja nekustamais īpašums ir cietis ugunsgrēka nelaimē 90 % Ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas
 
Fiziska un juridiska persona par iepriekšējā gadā veiktajiem Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumiem, ja Valsts augu aizsardzības dienesta Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē ir reģistrēts iesniegums saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem attiecībā uz zemi 70 % Katru taksācijas gadu
Nodokļu maksātājs – komersants, kurš ieguvis sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu – par ēkām un zemi 50 % Neattiecas Katru taksācijas gadu
Nodokļa maksātājs par jaunuzceltu ēku vai būves pārbūvi, kas paredzēta saimnieciskās darbības veikšanai, kuras rezultātā mainās būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai Trīs gadus pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā: pirmajā gadā, kad saņemts iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu – 70 %, otrajā gadā – 50 % un trešajā gadā – 25 % apmērā Neattiecas
Nodokļa maksātājs – jaunizveidots komersants, saimnieciskās darbības veicējs, par īpašumā esošu ēku, ja:

·       komersants reģistrēts iepriekšējā taksācijas gadā;

·       kopš komersanta reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā radītas ne mazāk kā piecas jaunas darbavietas;

·       darbinieku ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo algu

25% Neattiecas
Nodokļa maksātājs (nomnieks) par Pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots organizācijas (biedrības vai nodibinājuma), kam piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības nodrošināšanai 90 % Neattiecas Katru taksācijas gadu
Nodokļa maksātājs par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids, kods 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251), kura reģistrēta kadastra reģistrā kā jaunbūve, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā 90 % Ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas
 
Neattiecas
Nodokļa maksātājs par būvniecības stadijā esošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1122) un rūpnieciskās ražošanas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1251), kurai tiek veikta pārbūve un tās laikā objekts nav izmantojams, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā 70 % Ne ilgāk kā divus gadus no atvieglojuma saņemšanas
 
Neattiecas

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, personai ir jāiesniedz Smiltenes novada pašvaldībai adresēts iesniegums. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu pieņem Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu lietu komisija.

Aicinām novada iedzīvotājus iepazīties ar izdotajiem saistošajiem noteikumiem un izvērtēt savas tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus.

 

Linda Beitika,

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

Kalendārstīmekļvietne