2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Izmaiņas sociālo pakalpojumu piedāvājumā Smiltenes novadā

2024. gada 9. februārī spēkā stājušies Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 25/23 “Par sociālajiem pakalpojumiem Smiltenes novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi). Tajos precizēti vairāki punkti, kā arī ieviesti jauni sociālie pakalpojumi.

Precizēta aprūpes mājās samaksas kārtība

Tas ir sociālais pakalpojums, kas nodrošina pamatvajadzību un dzīves kvalitātes nodrošināšanu, palīdzību mājas darbos un personīgajā aprūpē ļaudīm, kas vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ paši nespēj par sevi parūpēties. Pašvaldība šo pakalpojumu pilnībā apmaksā:

  • trūcīgām un maznodrošinātām personām;
  • pensionāriem, personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Latvijas Republikas noteiktās minimālās darba algas apmēru un kurām nav likumisko apgādnieku, un kurām nav noslēgts uztura līgums, izvērtējot ienākumus atbilstoši Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2020. gada 17. decembra noteikumiem Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu.

Ja persona neatbilst nevienam no šiem kritērijiem, Sociālais dienests vērtē tās apgādnieku iespēju samaksāt par pakalpojumu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 275. Pēc pakalpojuma samaksas klientam rīcībā esošie līdzekļi nedrīkst būs mazāki par minimālo darba algu katram ģimenes loceklim.

Ieviests “Sociālā mentora pakalpojums”

Tas ir atbalsts personām, kuras sava dzīvesveida, nepietiekamu sociālo prasmju vai tuvinieku atbalsta trūkuma dēļ nespēj iekļauties un nodrošināt sociālo funkcionēšanu sabiedrībā. Pakalpojumu piešķir līdz 24 stundām mēnesī, pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu izvērtējumu.

Aprūpes pakalpojuma apjoms

Tas tiks noteikts atkarībā no bērna ar invaliditāti pašaprūpes, neatkarības un patstāvības līmeņa, ikdienas un aktivitāšu pārklājuma un mājsaimniecības locekļu iespējām sniegt nepieciešamo atbalstu, nepārsniedzot MK noteikumos paredzēto apjomu – līdz 80 stundām mēnesī –  un stundas likmi, kas ir 4,79 EUR ar nodokļiem.

Ieviests “Krīzes dzīvokļa/mītnes pakalpojums”

Pieejams no vardarbības cietušām pilngadīgā personām, lai novērstu turpmākus augsta riska pāridarījumus, kad apdraudēta veselība vai dzīvība. Drošu patvērumu nodrošina līdz 30 dienām, ar iespēju pagarināt termiņu līdz 180 dienām. Mājoklī iespējams mitināties ar saviem nepilngadīgajiem bērniem un ar citām personā, ar kurām pirms tam dzīvots nedalītā saimniecībā.

Sociālā rehabilitācija bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Tā kā no 2023. gada 1. oktobra Eiropas Savienības projektu finansējums šādam pakalpojumam vairs nav pieejams, saistošajos noteikumos iekļauta nodaļa par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem mērķgrupām, tostarp, augstāk minētajai. Pakalpojumu varēs saņemt Smiltenes daudzfunkcionālajā sociālo pakalpojumu centrā. Vienam bērnam gadā pašvaldība līdzfinansēs 343,00 EUR.

Dienas centra pakalpojums

Tas ietver sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, kas veicina sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanu. To var saņemt personas ar garīga rakstura (turpmāk – GRT) un bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Turpmāk šo pakalpojumu varēs saņemt jaunajā Smiltenes daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrā, Dakteru ielā 14.

Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums

Tajā ietverts gan mājokļa nodrošinājums, gan individuāls atbalsts sociālo problēmu risināšanā, prasmju un iemaņu attīstīšanā, lai persona varētu uzsākt patstāvīgu dzīvi un funkcionēt neatkarīgi. Pakalpojums paredzēts pilngadīgām personām ar GRT. Arī šo pakalpojumu turpmāk varēs saņemt jaunajā Smiltenes daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrā, Dakteru ielā 14.

Saistošo noteikumu izmaiņas arī paredz labvēlīgākus apstākļus sabiedrības neaizsargātajai daļai, proti, personām vai ģimenēm, kurām noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.  Tāpat, mazinot birokrātisko slogu, vairākiem pakalpojumiem turpmāk nebūs nepieciešams rakstisks iesniegums.

Ar dokumentu iespējams iepazīties ŠEIT.

Ja radušies jautājumi vai nepieciešama palīdzība, aicinām vērsties Smiltenes novada Sociālajā dienestā!

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas un mārketinga speciāliste