2024. gada 2. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Izveidots un apstiprināts Smiltenes novada pašvaldības kopējais ielu un autoceļu saraksts

Smiltenes novada pašvaldība pēdējo divu gadu garumā veica apjomīgu darbu, lai reģistrētu jaunizveidotā Smiltenes novada kopējo autoceļu un ielu sarakstu. Termiņš procesa īstenošanai bija noteikts 2023. gada 31. decembris.

Darba ietvaros veikti pašvaldības autoceļu garumu un segumu precizējumi, kur tas bija nepieciešams, apzināti autoceļi, kas atbilst pašvaldības ceļu statusam un tie no jauna iekļauti pašvaldības autoceļu sarakstā. Tāpat kā inženierbūves reģistrēti tie autoceļi, kas arī līdz šim bija pašvaldības ceļu statusā, bet atrodas uz citām personām piederošas zemes.

Laikietilpīgākais un finansiāli ietilpīgākais process bija inženierbūvju reģistrācija, bet saskaņā ar normatīvo regulējumu pašvaldībai tas bija jāizdara, lai ceļi nezaudētu statusu,  un pašvaldība būtu tiesīga ieguldīt finansējumu to uzturēšanā.

Rezultātā Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē 2023. gada 21. decembrī apstiprināts pašvaldības ielu un ceļu saraksts, kas iesniegts reģistrācijai Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Valsts ceļi”.  Kopā Smiltenes novada pašvaldības pārziņā ir ielas un ceļi 629,31 km garumā, no tiem 118,75 km ir ielas.

Informējam, ka saistībā ar atjaunotā ceļu saraksta iesniegšanu, līdzšinējos Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 7/22 “Smiltenes novada pašvaldības ceļu uzturēšanas un pārvaldīšanas kārtība” veikti grozījumi Nr. 3/24, pievienojot noteikumiem precizētu ielu un ceļu uzturēšanas klašu sarakstu. Būtiska izmaiņa – ņemot vērā atsevišķu autoceļu stāvokli, tiek piešķirta arī E uzturēšanas klase. Ar plašāku informāciju var iepazīties ŠEIT.

Ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstiprināto pašvaldības ielu un ceļu sarakstu var iepazīties Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē ŠEIT.

Informācijai:

Likuma  “Par autoceļiem” 3. pantā noteikts ceļu iedalījums:  visi Latvijas autoceļi pēc to nozīmes iedalāmi:

— valsts autoceļos;

— pašvaldību ceļos;

— komersantu ceļos;

— māju ceļos.

Pašvaldību ceļi (arī ielas) ir uzskaitīti pašvaldības grāmatvedības bilancē un pamatā tiek uzturēti par mērķdotāciju, kas ir speciāli piešķirti naudas līdzekļi no valsts budžeta. Mērķdotācijas saņemšanas priekšnosacījums ir pašvaldības ceļu reģistrācija VSIA “Latvijas valsts ceļi”.  Iepriekšējā pašvaldības autoceļu reģistrācija VSIA “Latvijas valsts ceļi” ir veikta vēl pirms novadu administratīvi teritoriālās reformas, attiecīgi – Smiltenes novadā 2015. gadā, Raunas un Apes novados – 2019. gadā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 361 “Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”, pēc administratīvi teritoriālās reformas izveidotajām pašvaldībām ir jāveic pašvaldības ceļu pārreģistrācija VSIA “Latvijas valsts ceļi” līdz 2025. gadam, Smiltenes novadam VSIA “Latvijas valsts ceļi” noteiktais termiņš bija 2023. gads.

Pēc noteikumiem pašvaldība bija tiesīga ceļus iekļaut jaunajā reģistrā ar nosacījumu, ka pašvaldībai pieder zeme zem ceļa vai pašvaldības ceļš uz citām personām piederošas zemes ticis reģistrēts kā inženierbūve Valsts zemes dienestā. Līdz ar to, teritorijās, kur pašvaldības ceļi atradās uz citā personām piederošas zemes, Nekustamo īpašumu nodaļa gatavoja pašvaldības ceļu inženierbūvju deklarācijas un veica to reģistrāciju Valsts zemes dienestā.

Atgādinām visiem zemes īpašniekiem, ka:

– inženierbūves reģistrācija uz deklarācijas pamata nemaina zemes kadastrālo vērtību;

– inženierbūve netiek reģistrēta zemesgrāmatā;

– informāciju par inženierbūvi Valsts zemes dienestā varēs dzēst vai datus par to grozīt uz jaunas deklarācijas pamata, ja tam būs pamatots iemesls, piemēram, konstatēta neatbilstība inženierbūves parametros – garums, platums, konstatēta inženierbūves neesamība dabā;

– zemes īpašniekam un pašvaldībai nākotnē ir tiesības  par zemes zem ceļa vai ielas atsavināšanu un pašvaldībai to atsavina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanu.

Informējot par to, kas notiks, ja uz zemes īpašnieku iebildumu pamata Valsts zemes dienestā tiks dzēsta reģistrētā inženierbūve:

  • inženierbūves neesamība nozīmēs to, ka šis ceļš būs jāizslēdz no šobrīd spēkā esošajiem pašvaldības ceļu sarakstiem un jāizslēdz no pašvaldības bilances.
  • ar 2024. gadu pašvaldībai būs jāpārtrauc šo ceļu uzturēšana. Tas nozīmē, ka netiks veikta sniega tīrīšana ziemā, ceļu greiderēšana un nomaļu apļaušana vasarā, kā arī netiks veikti citi darbi saistībā ar konkrētā ceļa uzturēšanu, būtībā visi darbi kas saitīti ar konkrētā ceļa uzturēšanu paliks tikai un vienīgi zemes īpašnieku pārziņā.

 

Evija Zurģe

Smiltenes novada pašvaldības

Izpilddirektora vietniece teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos