2024. gada 21. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Kadastra reģistrā nereģistrēto ēku īpašniekiem

Aplūkojot karti Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā kadastrs.lv un apsekojot īpašumus dabā, konstatēts, ka daudzas ēkas nav reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Par šādām ēkām netiek rēķināts nekustamā īpašuma nodoklis.

Kadastra likuma 13.panta pirmā daļa nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav — tiesiskajam valdītājam vai kadastra subjektam, ir pienākums ierosināt būves noteikšanu, ja nekustamajā īpašumā ir Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve vai Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta apvidū neesoša būve.

Savukārt, 13.panta otrā daļa paredz, ka Kadastra subjektam ir pienākums sešu mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa izbeigšanās [izņemot gadījumus, kad būvniecība nav uzsākta, par būvniecību uzsākta tiesvedība vai kad būvniecība ir pārtraukta (apturēta)] ierosināt kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja uzbūvēta vai nojaukta būve, veikta būves, būves daļas vai telpu grupas renovācija vai rekonstrukcija. Par šo pienākumu nepildīšanu noteiktā termiņā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav – tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Saskaņā ar likuma 24.panta trešo daļu Pašvaldībai ir tiesības ierosināt būves noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa vajadzībām. Ja pašvaldība šā likuma 24.panta trešajā daļā paredzētajā gadījumā ir ierosinājusi nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu, tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā maksā par nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu.  Šādā gadījumā pašvaldība pieņem lēmumu par to, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, — tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda nav, — lietotājs triju mēnešu laikā atmaksā pašvaldībai nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas izmaksas. Lēmuma izpilde notiek Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus, ņemt vērā normatīvajos aktos noteikto, izvērtēt savu īpašumu stāvokli un, konstatējot šādu ēku esamību dabā, reģistrēt nereģistrētās ēkas (būves) Kadastra informācijas sistēmā.

 

Nekustamo īpašumu nodaļa