2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Kādēļ dažkārt policijas darbības liekas nesaprotamas?

Daļai iedzīvotāju nav izpratnes par jēdzienu policija un galvenokārt nav izpratnes, kādēļ kāds policijas darbinieks nereaģē tieši tā, kā persona vēlas, rodoties konkrētai tiesiskai attiecībai vai notiekot kādam notikumam.

Brīvajā enciklopēdijā jeb Vikipēdijā skaidrots, ka Policija (franču – police) ir valsts pārvaldes institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un mieru, cīnīties pret noziedzību (noziegumu novēršana, atklāšana un sodīšana).

Policijas un to funkcijas dažādās valstīs atšķiras. Latvijā ar jēdzienu policija pamatā saprotams, ka ir Valsts policija, kā viena no Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm, un tā savus pienākumus izpilda visā Latvijas teritorijā.

Policija var būt centralizēta un decentralizēta. Pirmajā gadījumā tā ir tieši pakļauta valstij, bet otrajā – pašvaldībām. Viens no policijas darbību regulējošajiem pamatlikumiem ir likums “Par policiju”, un tas attiecināms gan uz Valsts, gan pašvaldības policiju. No 2024. gada 1. janvāra pašvaldības policija izveidojama katrā pašvaldībā, tā savus pienākumus izpilda attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ar pašvaldību policiju izveidi administratīvajās teritorijās turpmāk paredzēts novērst Valsts un pašvaldības policijas funkciju dublēšanos. Atzīstams, ka šobrīd vēl policijas funkciju dublēšanās ir aktuāla likumiskā regulējuma nepilnību dēļ, un šāda situācija dažkārt rada neizpratni iedzīvotājiem.

Viena no atšķirībām no citām valsts pārvaldes institūcijām ir tā, ka gan Valsts, gan pašvaldības policijai ar likumu ir noteiktas tiesības pielietot spēku normatīvajos aktos noteiktajās robežās. Arī Smiltenes novadā ir izveidota un jau vairāk nekā desmit gadus darbojas Pašvaldības policija. Tās darbinieks ieņem pašvaldības iedibinātu policijas amatu un pilda pienākumus pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tas nenozīmē, ka pašvaldības policija nevar aizrādīt, aizturēt vai sodīt likumpārkāpēju, ja policijas darbinieks atrodas citas pašvaldības teritorijā. Par saņemto informāciju šādos gadījumos ir jāziņo attiecīgajai pašvaldības policijai vai citai kompetentajai iestādei. Tieši tas pats attiecas uz situācijām, kad policists pārkāpumu konstatē ārpus darba laika.

Likuma “Par policiju” 19. pants noteic, ka pašvaldības policijas pienākumos ietilpst:

  • likumpārkāpumu profilakse;
  • ar iespējamiem likumpārkāpumiem un notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību, saistītu iesniegumu un informācijas reģistrēšana, reaģēšana uz sniegto informāciju, kā arī saņemtās informācijas nodošana kompetentajām amatpersonām un institūcijām;
  • kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to izpilde;
  • Valsts policijas un Valsts drošības dienesta atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;
  • tūlītēju draudu novēršana, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Ja ienāk ziņas par to, ka izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, pašvaldības policija veic nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņo attiecīgajai Valsts policijas iestādei (amatpersonai), kā arī nodod tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus par viņu. Pašvaldības policijas darbiniekam savas kompetences ietvaros ir visas likuma “Par policiju” normās minētās tiesības. Pašvaldības policijas darbinieki tiesīgi lietot fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus, speciālos līdzekļus, kā arī ievietot personas pagaidu turēšanas telpās un šim nolūkam paredzētajos transportlīdzekļos. Pildot darba pienākumus, pašvaldības policijas darbiniekam ir arī tiesības pieņemt policijas lēmumu par nošķiršanu un tiesības likuma “Par policiju” 14. pantā noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot šaujamieročus.

 

Māris Bisenieks

Smiltenes novada Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks