2024. gada 20. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Mežu īpašnieki, mežsaimnieki un konsultanti aicināti uz LIFE OrgBalt semināru par organisko augšņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu

Seminārs notiks 2024. gada 4. aprīlī plkst. 10.30 Launkalnes tautas namā. Semināra dalībnieki iegūs informāciju par Eiropas Savienības iecerēm, politikas virzieniem un regulējumiem attiecībā uz ilgtspējīgu augsnes apsaimniekošanu un klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumiem (t.sk. jauno zaļā biznesa modeli (carbon farming), nākotnes atbalsta maksājumu iespējām), kā arī par ilgtspējīgiem pasākumiem un apsaimniekošanas praksi, kas mazina klimata pārmaiņu negatīvu ietekmi uz mežsaimniecības nozari.

Projekta ietvaros izstrādātais saimniecības līmeņa apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta rīks ļauj zemju īpašniekam/apsaimniekotājam izvērtēt dažādu apsaimniekošanas pasākumu finanšu un ekonomisko atdevi, nepieciešamās investīcijas un citus rādītājus, kuri ir svarīgi, lai novērtētu alternatīvas ilgtspējīgas un rentablas organiskās augsnes apsaimniekošanas veidu izmaksas un ieguldījumu atdevi.

Reģistrēties semināram iespējams rakstot uz [email protected]

Projekta “LIFE OrgBalt Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18 CCM/LV/001158) galvenais mērķis: inovatīvu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana, apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes meža zemes un lauksaimniecības zemes mērenajā klimata joslā, ar mērķi samazināt zemes sektora (lauksaimniecība un mežsaimniecība) siltumnīcefekta gāzu emisijas un sniegt ieguldījumu ES kopīgo un nacionālo klimata mērķu sasniegšanā.

Baltijas valstīs un Somijā ir izveidotas 16 demonstrācijas vietas, lai identificētu un demonstrētu ilgtspējīgus noturīgus un izmaksu ziņā efektīvus klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumus, kas piemērojami organiskām augsnēm aramzemēs, zālājos un meža zemēs (lūgums skatīt šeit: https://www.orgbalt.eu/?page_id=2823&lang=lv).

Projekta finansējumu nodrošina ES LIFE programma un Valsts Reģionālās attīstības aģentūra.

 

Informāciju sagatavoja:

Anete Naruška
Biedrība Baltijas krasti