2022. gada 30. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdots nekustamais īpašums “Ilgas 156”, Smiltenes pagastā

Smiltenes novada pašvaldība, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Ilgas 156”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra kadastra numurs 9480 005 0406, kurš sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9480 005 0406, platība 0,1229 ha.

Izsoles sākumcena 6100,00 EUR (seši tūkstoši viens simts euro un 00 centi).

Izsoles solis 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2022.gada 11.augusta plkst. 13:00 līdz 2022.gada 31.augustam plkst. 23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 31.augustam plkst. 23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums tās autorizēt izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākumcenas, t.i. 610,00 EUR (seši simti desmit euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības reģ. Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 11.augustā plkst. 13:00 un noslēdzas 2022.gada 12.septembrī plkst. 13:00

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāmaksā pilnā apmērā, ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Izsolāmā īpašuma apskate ir iepriekš saskaņojama ar Brantu un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes vadītāju pa tālruni 26384555.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi https://izsoles.ta.gov.lv

IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒJUMS

LĒMUMS