2022. gada 30. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Elektronisko izsoļu vietnē tiek pārdoti augoši koki (kailcirtē), kas atrodas zemes vienībā “Tīrumnieki-2”, Trapenes pagastā

Smiltenes novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli pārdod augošus kokus (kailcirtē) ar kopējo izcērtamo platību 5.01 ha 1.kvartāla 2., 3. un 4.nogabalā ar aprēķināto kopējo pārdodamās koksnes apjomu  1287,55 m³, kas atrodas Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Tīrumnieki-2”, Trapenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra apzīmējums 3684 003 0385. Tirgus cenas vērtība ir 46 835.90 EUR (četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci euro 90 centi).

Izsoles sākuma cena – 46 840,00 EUR (četrdesmit seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit euro un 00 centi).

Izsoles solis – 100.00 EUR (viens simts euro un 00 centi).

Reģistrācija izsolei no 2022.gada 10.augusta plkst.13:00 līdz 2022.gada 30.augustam plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 30.augustam plkst.23:59, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta pašvaldībai lūgums autorizēt tās izsolei un jāiemaksā nodrošinājuma nauda – 10% (desmit procenti) no izsolāmā objekta sākuma cenas t.i. 4684,00 EUR (četri tūkstoši seši simti astoņdesmit četri euro un 00 centi), kas ieskaitāma Smiltenes novada pašvaldības, reģ.Nr.90009067337, AS “SEB banka” norēķinu kontā LV88UNLA0050021788959, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv 2022.gada 10.augustā plkst.13:00 un noslēdzas 2022.gada 9.septembrī plkst.13:00.

Pirkuma maksa – par izsolāmo objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā pilnā apmērā ieskaitot Smiltenes novada pašvaldības norēķinu kontā LV75UNLA0050014255591, AS “SEB banka”, kods UNLALV2X, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc paziņojuma par samaksu saņemšanas.

Cirsmu iespējams dabā apskatīt, iepriekš vienojoties ar Trapenes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālruni 26177770.

Elektroniskās izsoles norises vietne un noteikumi: https://izsoles.ta.lv

IZSOLES NOTEIKUMI

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒJUMS

LĒMUMS