2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Precizēta: No 2024. gada 2. februāra stājas spēkā saistošie noteikumi sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Smiltenes novadā

Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 23. novembra sēdē apstiprināti saistošie noteikumi Nr.26/23 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā”. Tajos noteikta atkritumu apsaimniekošanas kārtība un prasības savākšanai, teritorijas dalījums apsaimniekošanas zonās, maksājumu veikšanas kārtība un atbildība par šo nosacījumu neievērošanu. Noteikumi stājas spēkā 2024. gada 2. februārī.

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas – sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu iedzīvotāju interesēs, samazināt to rašanos, noteikt apsaimniekošanas kārtību, kā arī sekmēt sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei.

Pašvaldības pienākums noteikumos paredzētajā kārtībā ir organizēt un kontrolēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novada teritorijā, kas ir saskaņā ar Pašvaldību likumu un normatīvajiem aktiem šajā jomā, šiem saistošajiem noteikumiem, kā arī valsts un reģionālajiem plāniem.

Noteikumos minētajā terminā “sadzīves atkritumi” ietilpst dalīti savāktie (bioloģiskie atkritumi, plastmasa, papīra, metāla iepakojums, stikls, tekstils) un sadzīvē radušies liela izmēra, kā arī mājsaimniecībās radītie būvniecības atkritumi. Visa Smiltenes novada teritorija ir viena sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zona, kurā savāktais materiāls, kas nav izmantojams atkārtoti, apglabājams aprites ekonomikas centrā “Daibe”.

Ikviena atkritumu radītāja pienākums ir: piedalīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par to savākšanu ar apsaimniekotāju; savākt un sašķirot savus atkritumus un tos ievietot paredzētajā konteinerā, atbilstoši atkritumu veidam; veikt atkritumu šķirošanu vietās, kur ir konteineri dalītiem atkritumiem, EKO punktos vai EKO laukumos.

Nešķirotiem sadzīves atkritumiem, kurus paredzēts mest konteinerā, jābūt ievietotiem aizsietos atkritumu maisos, vēlams, biodegradablos. Cita kārtība paredzēta liela izmēra un būvniecības atkritumiem, kas jāsavāc atsevišķi, šim nolūkam paredzētos konteineros vai citos ar atbildīgajām personām iepriekš saskaņotos veidos.

Nekustamā īpašuma apsaimniekotāja vai īpašnieka pienākums ir slēgt līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, lai nodrošinātu atkritumu izvešanu ne retāk kā: sešas reizes gadā individuālajās dzīvojamās mājās, vienu reizi mēnesī juridiskajām personām, divas reizes gadā vasarnīcās, dārza mājās vai īslaicīgās apmešanās ēkās.

Sava kārtība turpmāk paredzēta arī bioloģiskajiem atkritumiem, ko individuālo māju iedzīvotājiem atļauts kompostēt savas mājsaimniecības teritorijā, ja tas nerada draudus citu cilvēku dzīvībai un veselībai, mantai vai videi. Arī par mājkompostēšanu jāinformē atkritumu apsaimniekotājs, lai tas varētu ievākt datus un iesniegt tos atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā. Ja privātmāju vai individuālo ēku iedzīvotāji ieviesuši savā teritorijā mājkompostēšanu un to reģistrējuši, var pie ēkas neizvietot konteineri bioloģiskajiem atkritumiem. Komposta vietai jāatbilst Smiltenes novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Atgādinām, ka iedzīvotājiem Smiltenes novadā aizliegts izmest sadzīves atkritumus tam neparedzētās vietās, tos dedzināt vai aprakt, patvaļīgi ierīkot izgāztuves, konteinerus novietot uz ielām, bojāt vai tajos ievietot bīstamus atkritumus, ievietot savus atkritumus konteineros, kas ir nodoti lietošanā citiem iedzīvotājiem vai publiskajās atkritumu urnās, mest nešķirotus atkritumus dalīto konteineros vai īstenot citas darbības, kas ir pretrunā ar saistošajos noteikumos paredzēto kārtību.

Ar domes lēmumu par saistošo noteikumu projekta Nr. 26/23 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā” apstiprināšanu iespējams iepazīties ŠEIT. Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazīties ŠEIT.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste