2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

No nākamā gada februāra pašvaldības lauksaimniecības zemēm mainīsies nomas maksas cenas

Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 21. decembra sēdē apstiprināts mainītais tai piederošu un piekrītošu lauksaimniecības zemju tarifs. Cenrādis stāsies spēkā no 2024. gada 1. februāra.

Līdz šim spēkā bija pašvaldībai piederošu un piekrītošu zemju nomas maksas cenrādis, kas apstiprināts 2021. gada 24. novembrī. Saistībā ar augšupejošām izmaiņām tirgus cenās šo gadu laikā, piesaistīts neatkarīgs vērtētājs, kas veicis pašreizējai situācijai atbilstošu nomas zemju maksas novērtējumu Smiltenes novada pagastos. Pēc tā veidots jaunais cenrādis, par pamatu ņemot vērtētāja noteikto vidējo nomas maksu katrā Smiltenes novada pagastā.

Jaunais lauksaimniecības zemes nomas maksas cenrādis, kas stāsies spēkā no 2024. gada 1. februāra:

Pagasts Vērtējums nomas maksai

par 1 ha/eiro bez pievienotās

vērības nodokļa

Bilskas pagasts 115
Blomes pagasts 110
Brantu pagasts 109
Grundzāles pagasts 120
Launkalnes pagasts 117
Palsmanes pagasts 110
Smiltenes pagasts 120
Variņu pagasts 100
Apes pagasts 95
Gaujienas pagasts 96
Trapenes pagasts 96
Viešu pagasts 99
Raunas pagasts 119
Drustu pagasts 95

 

Tāpat atgādinām, ka saskaņā ar 2023. gada 23. novembrī pieņemtajiem Smiltenes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 24/23 “Par neapbūvēta, Smiltenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša, zemesgabala nomas maksu”, no 2024. gada 1. janvāra mainīsies arī nomas maksa par zemi sakņu dārziem pilsētās un personiskajām palīgsaimniecībām pagastos.

Turpmāk gada nomas maksa:

  • 10 eiro zemes gabalam ar platību līdz 0,05 ha;
  • 15 eiro zemes gabalam ar platību no 0,051 līdz 0,1 ha;
  • 20 eiro zemes gabalam ar platību no 0,11 ha.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste