2024. gada 24. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Palsmanes kapsētas digitalizācija”

Smiltenes novada dome projekta “Palsmanes kapsētas digitalizācija” Nr.17-09-AL10-A019.2202-000003 ietvaros ir veikta Palsmanes kapsētas digitālais uzmērījums, kapu kopiņu uzskaite, reģistrēšana un fotofiksēšana. Projekta rezultātā Palsmanes kapsētas apbedījumi ir ērti pārskatāmi vienā datu bāzē un pieejami jebkuram kapsētas apmeklētājām, kas meklē sev kapsētā piederīgos. Palsmanes kapsētas digitalizācija ievērojami atvieglos apbedījumu uzskaiti un sekmēs sakārtotas kapu uzskaites sistēmas izveidi. Smiltenes novadā šāda veida datu bāze ir pirmā.

Palsmanes kapsētas datu bāzes publiskie dati ir pieejami jebkuram iedzīvotājam un tos iespējams apskatīt www.cemety.lv.  Palsmanes kapsētas kapličā būs informatīvs stends ar kapu kopu izvietojumu, kas atvieglos informācijas ieguvi par brīvajām vietām kapsētā un iespēju atrast konkrētu kapavietu. Izveidotā datu bāze būs arī sagatavota drukātā veidā, lai uz vietas skatoties sarakstus varētu orientēties informatīvajā stendā – kartē. Palsmanes kapsētas kapličā 8.septembrī no plkst.14:00 līdz plkst.17:30 pirms svecīšu vakara notiks projekta “Palsmanes kapsētas digitalizācija” prezentēšana.

Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar izveidoto datu bāzi un nepieciešamības gadījumā precizēt informāciju Palsmanes pagasta pārvaldē, pie kapu pārziņa Andra Silava  vai arī pieteikt datu papildināšanu mājas lapā www.cemety.lv. Atverot Palsmanes kapsētas datu bāzi, jāizvēlas konkrēta kapu vieta, kurā ir nepieciešams precizēt informāciju, tur būs iespējams “Pieteikt datu papildināšanu”. Atvērsies jauns logs, kurā būs jānorāda papildināmā informācija un iesniedzēja dati.
Atgādinām, ka 2017.gada 29.novembra domes sēdē deputāti apstiprināja Smiltenes novada domes saistošos noteikumus Nr. 18/17 „Smiltenes novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”. Kapavietas uzturētāji tiek aicināti noslēgt kapavietas uzturēšanas līgumu ar kapsētas apsaimniekotāju – Palsmanes pagasta pārvaldi. Līgumi jānoslēdz piecu gadu laikā no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir 7405,20 EUR, no kurām ELFLA fonda publiskais finansējums 6664,68 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums ir 740,52 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerības” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 4. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par projektu “Palsmanes kapsētas digitalizācija” un projekta īstenotājiem šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Abulas lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienesta mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada domes
Attīstības un plānošanas nodaļas
Projektu vadītāja Lita Kalniņa