2024. gada 18. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Notikusi Cērtenes pilskalna attīstības koncepcijas apspriede

16.augusta līdz 3.septembrim sabiedriskai apspriešanai iedzīvotājiem tika nodota Cērtenes pilskalna attīstības koncepcijas pirmā redakcija. 6.septembrī Cērtenes pilskalnā ainavu arhitekte, telpiskās plānošanas speciāliste Sabīne Skudra iedzīvotājus iepazīstināja ar Cērtenes pilskalna teritorijas attīstības koncepciju, atbildēja uz neskaidrajiem jautājumiem, uzklausīja priekšlikumus, pieredzi un iebildumus.

Sakarā ar epidemioloģiskās drošības noteikumiem, diemžēl, šī gada pavasarī nebija iespējams organizēt publisko apspriešanu Cērtenes pilskalna attīstības koncepcijai, tā lai varētu ierasties visi interesenti. Sabiedriskajā apspriedē, kas notika 6. septembrī savu viedokli bija ieradušies izteikt 14 dalībnieki, un diskusija bija ļoti produktīva un aktīva.  

Iedzīvotāju interese ir liela, jo Cērtenes pilskalns ir iedzīvotāju iecienīta pastaigu vieta, kur var baudīt mieru un dabas tuvumu. Pilskalna teritorija ir ļoti daudzveidīga un bagāta, un šīs funkcijas autore centās iekļaut arī izstrādātājā koncepcijā.  Taču vietām pilskalna skaistums ir jāatklāj, atbrīvojot ainaviski skaistos skatus no apauguma, kā arī iedzīvotāju plūsma ir jāorganizē, lai teritorijā neveidotos pārmērīgi izbradājumi.

Pilskalna teritorija pieder gan pašvaldībai, gan AS “Latvijas Valsts meži”, un lai pilnveidotu un sakārtotu pilskalna teritoriju līdz šim trūka vienotas koncepcijas par teritorijas attīstību. Tādēļ netika veikti lielāki darbi, un bija sarežģīti piesaistīt projektu līdzfinansējumu. Svarīgākai mērķis, kādēļ nepieciešama šādas teritorijas attīstības koncepcija, izstrādāt skaidru vīziju teritorijas plānveidīgai attīstībai, nepieciešamo darbu secīgai norisei.

Kā svarīgākos darbus, kuri veicami sākumā gan koncepcijas izstrādātāja, gan diskusijas dalībnieki minēja reljefa atsegšanu, upes krasta kopšanu, norāžu izvietošanu un taku kopšanu. Taču šo darbu norisei gan pašvaldībai, gan AS “Latvijas Valsts meži” nepieciešama  ilgtspējīga nākotnes vīzija un  izstrādāts secīgs plāns. Diskusijas laikā Agija Kukaine un Sabīne Skudra pierakstīja un uzklausīja sanākušo iedzīvotāju ieteikumus, bažas, neskaidros jautājumus un idejas par to kādam pēc viņu domām būtu  jāizskatās Cērtenes pilskalnam. Visa iegūtā informācija tiks apkopota un izanalizēta, lai sagatavotu teritorijas attīstības koncepcijas grozījumus. Visas iesaistītās puses vienojās, ka koncepcijai nepieciešami uzlabojumi un  ņemot vērā ieteikumus, to papildinās un pēc grozījumu veikšanas tiks organizēta jauna sabiedriskā apspriede.

Par koncepcijas nākošās sabiedriskās apspriedes norises laiku un vietu aicinām sekot līdzi informācijai mājaslapā www.smiltenesnovads.lv.

Aija Kramiņa

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste