2021. gada 3. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Par atklāto konkursu “Audiovizuālo darbu veidošana un pārraidīšana 2021.gadā”

Smiltenes novada domes Publisko iepirkumu komisijas (turpmāk – Komisija) darbības mērķis ir nodrošināt pašvaldības iepirkumiem paredzēto līdzekļu racionālu, efektīvu izlietošanu, pašvaldības iepirkuma procedūru un iepirkumu atklātumu un pašvaldības iepirkumu pakalpojumu sniegšanas brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

Tā kā audiovizuālo darbu veidošana un pārraidīšana nav pašvaldības funkcija, tad katru gadu šī pakalpojuma saņemšanai/iegādei pašvaldība izsludina atklātu iepirkuma procedūru. Ilggadējie šī pakalpojuma sniedzēji nav pašvaldības darbinieki, kuriem darba pienākumos būtu bijis veikt audiovizuālo darbu veidošanu un pārraidīšanu, bet privāti komersanti, kuri katru gadu piedalās izsludinātā atklātā iepirkumā, brīvi konkurējot ar citiem komersantiem, lai sniegtu Smiltenes novada domei izdevīgāko maksas pakalpojumu.

Pašvaldība katru gadu audiovizuālo darbu veidošanai un pārraidīšanai tērē ievērojamus finanšu līdzekļus. Katru gadu pakalpojuma izmaksām ir tendence palielināties. Pakalpojumu pašvaldības vajadzībām atsevišķi iepirka vairākas domes struktūrvienības, kuras katra ar komersantu vienojās atsevišķi. Lai pakalpojums tiktu iepirkts likumīgi, ievērojot Publisko iepirkumu likumu, tika nolemts, ka 2021. gadā jāapkopo visas vajadzības, līdz ar to audiovizuālo darbu veidošana un pārraidīšanas iepirkums tika sadalīts trīs lotēs :

  1. raidījuma “Nedēļa Smiltenes novadā” sagatavošana un pārraidīšana reģionālajā televīzijā;
  2. informatīvu video sagatavošana pašvaldības sociālo mediju saturam;
  3. videomateriālu veidošana Smiltenes novada pasākumu nodrošināšanai.

Komisijas locekļi, lai izvērtētu visu pieejamo informāciju, iepazinās ar atbildīgo speciālistu sniegto informāciju par līdzšinējo sadarbību ar ilggadējiem pakalpojuma sniedzējiem un vērtējumu par audiovizuālo darbu veidošanu un pārraidīšanu pēc Smiltenes novada domes pasūtījuma. Komisija vienbalsīgi vienojās, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šī pakalpojuma iepirkuma tehniskajā specifikācijā jāveic grozījumi ar mērķi radīt apstākļus brīvai konkurencei un nepārtrauktai pakalpojuma saņemšanai.

Par šī iepirkuma Nolikumu, tai skaitā tehnisko specifikāciju, vienbalsīgi nolēma visi komisijas locekļi. Dotajā brīdī iepirkums vēl tiek vērtēts un lēmums vēl nav pieņemts. Komisija uzsver, ka šajā iepirkumā tā nodrošināja pašvaldības pakalpojuma iepirkumu pilnā apjomā maksimāli ievērojot pašvaldības intereses. Komisija ir atbildīga par iepirkuma procesu un atlasa kandidātus un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

No iepriekš rakstītā var secināt, ka novada iedzīvotājiem, neatkarīgi no tā kurš pretendents uzvarēs iepirkumā, tiks saglabāta līdzšinējā informācijas pieejamība TV sižetu veidā par Smiltenes novadu. Līdzšinējiem pakalpojuma sniedzējam bija iespēja brīvi konkurēt ar citiem komersantiem, piedāvājot zemāko cenu par pakalpojumu, saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju. Konkurence ir labs motivators, lai sasniegtu vēlamo rezultātu augstākā kvalitātes līmenī.

 

Smiltenes novada domes Publisko iepirkumu komisija

EPIDEMIOLOĢISKĀ SITUĀCIJA NOVADĀ

KalendārsSlider