2023. gada 1. dec.
A- A A+
Viegli lasīt

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

2022. gada 4. jūnijā stājušies spēkā Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 12/22 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” (turpmāk – Saistošie noteikumi), kas paredz vienotu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību fiziskām un juridiskām personām Smiltenes un Apes pilsētās un Smiltenes novadā esošajās ciemu teritorijās, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

No 2022. gada jūlija decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistru uztur un aktualizē Smiltenes novada pašvaldība. Smiltenes novada pašvaldība veic reģistrā iekļauto objektu kontroli un to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Visās teritorijās, uz kurām tiek attiecināti Saistošie noteikumi, iedzīvotājiem ir jāreģistrē īpašumā vai valdījumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas ir kanalizācijas sistēmas, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, t.i., krājtvertnes, individuālās attīrīšanas iekārtas, septiķi.

Pamatojoties uz Saistošo noteikumu 15. punktu, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam jāiesniedz Smiltenes novada pašvaldībai Apliecinājumu (Saistošo noteikumu 1. pielikums  https://likumi.lv/ta/id/332933-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-smiltenes-novada) par īpašumā vai lietošanā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu. Ar Apliecinājuma iesniegšanu decentralizētā kanalizācijas sistēma tiek iekļauta decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā.

Apliecinājums jāiesniedz personiski Smiltenes novada domē, pagastu pārvaldēs, pašvaldības klientu apkalpošanas centros, pa pastu vai elektroniski, ja tas sagatavots saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri iepriekš ir iesnieguši Apliecinājumu iepriekšējam reģistra uzturētājam Smiltenes pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam SIA “Smiltenes NKUP”, Apliecinājums atkārtoti nav jāsniedz.

Apliecinājums atkārtoti jāiesniedz ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā, ja nekustamais īpašums tiek atsavināts, iegādāts vai notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits).

Saistošie noteikumi arī paredz decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu, īpašnieka pienākumus un atbildību par sistēmas ekspluatāciju atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks nodrošina: 

–   apkopi un remontu par saviem līdzekļiem;

–  individuālo attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un atbilstoša komersanta veiktu tehnisko apkopi vismaz reizi gadā vai ražotāja noteiktajā biežumā un iesniedz informāciju reģistra uzturētājam komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā;

–  no septiķa notekūdeņu novadīšanu vidē tikai caur speciāli ierīkotu tam sekojošu infiltrācijas sistēmu;

–   krājtvertnes hermētiskumu;

– krājtvertnēs, septiķos uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu regulāru nodošanu pašvaldībā reģistrētam asenizatoram. Pašvaldības uzturētais asenizatoru reģistrs pieejams: https://smiltenesnovads.lv/pakalpojumi/;

– attīrīto notekūdeņu atbilstību normatīvajos aktos un pašvaldību saistošajos noteikumos izvirzītajām prasībām;

– pēc asenizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu uzrādīšanu;

– Smiltenes novada pašvaldības atbildīgajam darbiniekam piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei.

Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolē Smiltenes novada pašvaldības policija un Smiltenes novada pašvaldības atbildīgais darbinieks atbilstoši Saistošajos noteikumos noteiktai kompetencei. Par jautājumiem Saistošo noteikumu ievērošanā un decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanā sazināties ar vides pārvaldības speciālisti Salliju Lakinu, tel. Nr. 64107342.

Par Saistošo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu.

Lūgums nekavēties ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un sistēmas pārbaudi vai tā tiek ekspluatēta atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

2023. gada janvārī pašvaldība uzsāks pārbaudi par reģistra atbilstību esošajai situācijai katrā īpašumā, kurš nav pievienots sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Ja tiks konstatētas neatbilstības, sākotnēji tiks piemērots brīdinājums.

 

Sallija Lakina

Vides pārvaldības speciāliste