2023. gada 29. sept.
A- A A+
Viegli lasīt

Par mājdzīvnieka apzīmēšanas un reģistrācijas kārtību

Zemkopības ministrija vēlas atgādināt visiem mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem, ka viņu pienākums ir ne vien rūpēties par dzīvnieka veselību un labturību, bet arī nodrošināt, lai suns ir apzīmēts ar mikroshēmu, reģistrēts Lauksaimniecības datu centra (LDC) mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk – datubāze) un tam ir mājas (istabas) dzīvnieka pase. Kopš 2022. gada 1. jūlija mājdzīvnieku reģistrēt datubāzē drīkst tikai praktizējošs veterinārārsts. Tāpat tikai veterinārārsts var reģistrēt ziņas par dzīvnieka mikročipēšanu un pases izsniegšanu.

Obligāta suņu apzīmēšana un reģistrācija valstī ir noteikta jau no 2017. gada 1. janvāra. Savukārt kaķa vai mājas (istabas) seska apzīmēšana ar mikroshēmu un reģistrēšana datubāzē ir katra īpašnieka vai turētāja brīva izvēle, ja vien dzīvnieks netiek izvests ārpus Latvijas (ceļojuma laikā, dalībai izstādēs u. c.).

Līdz kuram vecumam ir obligāti jāapzīmē un jāreģistrē suns?

Suns ir obligāti jāapzīmē ar mikroshēmu un jāreģistrē datubāzē, kā arī tam ir jābūt izsniegtai mājas (istabas) dzīvnieka pasei līdz četru mēnešu vecumam. Ja suns līdz četru mēnešu vecumam tiek atsavināts – pirkts, pārdots, atdots, dāvināts, iegūts vai ar to īstenota jebkura cita darbība, gūstot vai negūstot peļņu, kā rezultātā dzīvniekam mainās īpašnieks, tas ir jāapzīmē ar mikroshēmu, jāreģistrē datubāzē un mājas (istabas) dzīvnieka pase uz esošā īpašnieka vārda tam jāizsniedz pirms tā atsavināšanas. Tikai pēc tam datubāzē tiek atjaunota informācija – dzīvnieks reģistrēts uz jaunā īpašnieka vai turētāja vārda.

Kurš mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē ar mikroshēmu un reģistrē datubāzē?

Mājas (istabas) dzīvnieku apzīmē ar mikroshēmu, tam izsniedz mājas (istabas) dzīvnieka pasi un to reģistrē datubāzē tikai praktizējošs veterinārārsts. 

Kuros gadījumos un kā ir jāaktualizē informācija datubāzē par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku?

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam informācija datubāzē ir jāatjauno 72 stundu laikā pēc tam, kad mainās reģistrētā mājas (istabas) dzīvnieka turēšanas vieta vai tā īpašnieks vai turētājs, dzīvnieks ir nomiris, pazudis vai atrasts, t. i., notikuma ar dzīvnieku.  Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam jāizdara izmaiņas datubāzē arī tad, ja mainās viņa tālruņa numurs vai e-pasta adrese. Izmaiņas reģistrētajā informācijā par dzīvnieku datubāzē var izdarīt gan praktizējošs veterinārārsts, gan dzīvnieka īpašnieks, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv  vai LDC tīmekļvietnē pieejamo e-pakalpojumu, vai ierodoties pašvaldībā vai valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai LDC klientu apkalpošanas centrā. Datus par mājas (istabas) dzīvnieka vakcināciju pret trakumsērgu, sterilizāciju (sievišķo un vīrišķo dzīvnieku), jaunas mājas (istabas) dzīvnieka pases izsniegšanu un dzīvnieka eitanāziju datubāzē reģistrē tikai praktizējošs veterinārārsts.

Cik ir jāmaksā par suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un reģistrāciju datubāzē?

Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam ir jāsamaksā praktizējošam veterinārārstam par:

  • suņa apzīmēšanu ar mikroshēmu un mājas (istabas) dzīvnieka pases izsniegšanu – cenu nosaka katrs veterinārā pakalpojuma sniedzējs saskaņā ar savu pakalpojumu izcenojuma cenrādi;
  • mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādi;
  • praktizējošā veterinārārsta sniegto pakalpojumu mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas nodrošināšanai – 5,50 eiro.

Kurš ir atbildīgs par mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšanu un reģistrāciju?

Veterinārmedicīnas likuma 59. panta 17. punktā noteikts, ka mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums nodrošināt, lai suns līdz četru mēnešu vecumam ir apzīmēts ar mikroshēmu, lai tam ir mājas (istabas) dzīvnieka pase un tas ir reģistrēts LDC mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē. Ja suns līdz četru mēnešu vecumam tiek atsavināts, iepriekšminētais pienākums izpildāms līdz atsavināšanas brīdim uz atsavinātāja vārda.

Kas jāņem vērā praktizējošam veterinārārstam, apzīmējot mājas (istabas) dzīvnieku ar mikroshēmu un reģistrējot to datubāzē?

Tā kā mājas (istabas) dzīvnieku datubāzē pirmo reizi reģistrē tikai praktizējošs veterinārārsts, visiem praktizējošiem veterinārārstiem, kas sniedz mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas pakalpojumu, ir jāslēdz līgums ar LDC par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē un par maksas iekasēšanu no mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka vai viņa pilnvarotās personas par mājas (istabas) dzīvnieka reģistrāciju datubāzē un norēķiniem ar datu centru. LDC savā tīmekļvietnē ievieto un uztur to veterinārmedicīniskās prakses iestāžu sarakstu, ar kurām ir noslēgts līgums par mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanu un reģistrāciju datubāzē.

Kāda atbildība ir paredzēta suņa īpašniekam vai turētājam, ja viņš nav apzīmējis suni ar mikroshēmu, nav reģistrējis to datubāzē un nav saņēmis mājas (istabas) dzīvnieka pasi?

Normatīvajos aktos par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību noteikto suņa apzīmēšanas un reģistrācijas prasību izpildi uzrauga un kontrolē pašvaldība attiecīgajā administratīvajā teritorijā, savukārt Pārtikas un veterinārais dienests to nodrošina valsts veterinārās uzraudzības objektos un gadījumos, kad ir aizdomas vai sūdzības par normatīvo aktu pārkāpumiem. Ja kontrolējošā iestāde konstatē, ka suns nav apzīmēts ar mikroshēmu, nav reģistrēts datubāzē vai tam nav mājas (istabas) dzīvnieka pase, tā var izdot administratīvo aktu, kas uzliek par pienākumu noteiktā termiņā mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam izpildīt Veterinārmedicīnas likuma 59. panta 17. punktā noteiktās prasības. Ja suņa īpašnieks vai turētājs šo pienākumu neizpilda, tam var uzlikt piespiedu naudu saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Minimālā piespiedu nauda ir 50 eiro, maksimālā piespiedu nauda fiziskajai personai ir 5000 eiro, juridiskajai personai – 10 000 eiro. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti ik pēc septiņām dienām, līdz mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks vai turētājs izpilda tam uzlikto pienākumu.

Kā ir jārīkojas, suni ievedot no citas valsts?

Suņiem, kas tiek ievesti no citām valstīm, jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu. Atkarībā no ievešanas valsts sunim jau var būt mājas (istabas) dzīvnieka pase, vai ir jānodrošina, lai tam tiktu izsniegta mājas (istabas) dzīvnieka pase. Suns 10 dienu laikā pēc ievešanas ir jāreģistrē datubāzē uz dzīvnieka īpašnieka vārda vai tās personas vārda, kura organizējusi suņa ievešanu Latvijas teritorijā un veterinārajā (veselības) sertifikātā norādīta kā suņa saņēmējs. Ja suni pēc ievešanas paredzēts atsavināt, iepriekšminētās darbības jāizpilda līdz atsavināšanas brīdim.

Normatīvie akti, kuros noteikta mājas (istabas) dzīvnieka apzīmēšana un reģistrācija:

 

Informāciju gatavojusi ZM Veterinārā un pārtikas departamenta Dzīvnieku tirdzniecības, labturības un barības nodaļa.