2024. gada 1. marts
A- A A+
Viegli lasīt

Pašvaldība skaidro: kāpēc no šī gada pieaugušas pakalpojumu cenas sociālās aprūpes iestādēs

No 2024. gada 1. janvāra mainījušies maksas pakalpojumu cenrāži gan pašvaldības sociālo pakalpojumu iestādēs – sociālās aprūpes centrā “Trapene”, Gatartas pansionātā, gan arī kapitālsabiedrībā “SIA Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca”. Pašvaldība skaidro ilgstošas sociālās aprūpes cenas pieaugumu un apmaksas kārtību.

Cenas pieaugums divās Smiltenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs – SAC “Trapene” un Gatartas pansionātā – no šī gada 1. janvāra saistāms ar izdevumu palielināšanos. Abās iestādēs pieaugusi minimālā alga, proporcionāli atalgojums tiek celts arī citās mēnešalgu grupās. Cenas būtiski pieaugušas arī par medikamentiem un pārtikas produktiem, atkritumu apsaimniekošanu, kanalizācijas un ūdens izmaksām.

SAC “Trapene” vadītāja Dina Jāņekalne skaidro, ka klienti tiek vesti pie ārsta, arī tas iekļauts pakalpojuma cenā. Tāpat iestādei nepieciešams ievērot likumdošanu, kas paredz noteiktu speciālistu nodrošināšanu aprūpes centrā, kam jānodrošina pienācīgs atalgojums. Tomēr ietaupīt līdz šim ļāvis tas, ka SAC “Trapene” visi pakalpojumi atrodas iestādē, piemēram, veļas mazgāšana, ēdināšana, sava apkure. Gatartas pansionāta vadītājs Aivars Damroze vērš uzmanību uz to, ka vidēji 60-70% iestādes budžeta veido darbinieku atalgojums, tāpēc minimālās un proporcionāli arī citu algu pieaugums būtiski ietekmē izmaksu pozīcijas.

Tāpat iestādes aicina ņemt vērā, ka cena par pakalpojumu iekļauj nemitīgu diennakts aprūpi, ēdināšanu četras reizes dienā, visus nepieciešamos medikamentus, higiēnas preces un citas klientam nepieciešamās lietas, arī apģērbu.

Iepriekš SAC “Trapene” ilgstošās aprūpes pakalpojuma cena bija 960 eiro, tagad – 1030 eiro, Gatartas pansionāta pakalpojuma cena iepriekš – 820 eiro, no šī gada – 950 eiro.

Balstoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 8. pantu, klienta vai viņa apgādnieka pienākums ir samaksāt par saņemtajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, ja šajā likumā nav noteikts citādi. Šī paša punkta 4. daļa paredz:

  • ja klients vai viņa apgādnieks nespēj samaksāt par sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, tā izmaksas sedz no pašvaldības budžeta. Lai pieprasītu pašvaldības apmaksu par sociālajiem pakalpojumiem, nepieciešams vērsties Sociālajā dienestā, kas izvērtē cilvēka maksātspēju, balstoties uz sniegto informāciju par ienākumiem, noslēgtajiem uzturlīgumiem u.c.
  • ja pienākums par cilvēka aprūpes pakalpojumu maksāt ir apgādniekam – arī apgādnieks vēršas Sociālajā dienestā un iesniedz nepieciešamo informāciju par saviem ienākumiem Sociālā dienesta izvērtēšanai.

Savukārt Ministru kabineta noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 3. un 4. pants paredz, ka, ja pats klients atzīts par trūcīgu, par pakalpojumu maksā viņa apgādnieks. Ja arī apgādnieks normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā atzīts par trūcīgu – par pakalpojumu maksā no pašvaldības budžeta. Arī šajā gadījumā personai nepieciešams vērsties Sociālajā dienestā, lai šādu statusu saņemtu.

Tāpat skaidrojam, ka SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” pakalpojumu cenrādis netiek apstiprināts Smiltenes novada pašvaldības domē, jo tā nav pašvaldības iestāde, bet gan kapitālsabiedrība, kas tiesīga savu pakalpojumu cenas noteikt bez pašvaldības iesaistes. Līdz ar to lūdzam uzziņai izmantot SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” informācijas kanālus.

Pakalpojumu izmaksu celšanos SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes loceklis Didzis Lūkins skaidro ar to, ka arī šīs iestādes sociālās aprūpes un speciālās rehabilitācijas pakalpojuma cenā iekļauti visi izdevumi, tai skaitā komunālā daļa un visi resursi, kas nepieciešami pilnvērtīgai pakalpojumu nodrošināšanai.

Lai tos nodrošinātu, uzņēmums veic iepirkumus – ēdināšanas, apkures, veļas mazgāšanas u.c. Didzis Lūkins informē, ka 2023. gada rudenī tika veikts jauns iepirkums ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, kas, salīdzinot ar iepriekšējo cenu, sadārdzinājās par 224% valstī pieaugošās inflācijas dēļ. Tāpat SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ēkās apkuri nodrošina ārpakalpojums, kas nosaka savu cenu, pagājušā gada oktobrī tā krietni pieaugusi energoresursu sadārdzinājuma dēļ. Kā arī, gluži tāpat kā pašvaldības iestāžu skaidrojumos, uzņēmuma cenas kāpumu ietekmē arī atalgojuma līmeņa celšanās valstī. Ņemot vērā iepriekš minētos faktorus, jaunais cenas kāpums bija nepieciešams, lai spētu atbilstoši segt uzņēmuma izdevumus.

Ar publikāciju par Smiltenes novada sociālās aprūpes iestāžu maksas cenrādi aicinām iepazīties ŠEIT.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste