2024. gada 22. apr.
A- A A+
Viegli lasīt

Paziņojums par detālplānojuma “Teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novads” publisko apspriešanu

Smiltenes novada dome 30.11.2022. pieņēma lēmumu Nr.527 (sēdes protokols Nr.19, 5.§.) “Par detālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Valmieras ielu, Daugavas ielu un Smiltenes pilsētas robežu, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2022.gada 14.decembra līdz 2023.gada 16.janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Zoom platformā 2023.gada 5.janvārī plkst. 17:00. Saite uz sanāksmi – https://ej.uz/publ-apspr-smiltene

Detālplānojuma izstrādes mērķis: Smiltenes novada pašvaldības īpašumā esošo rūpnieciskās apbūves, jauktā centra apbūves un dzīvojamās apbūves zonu attīstībai paredzētā nekustamā īpašuma sadale, veidojot atsevišķus nekustamos īpašumus, kas paredzēti perspektīvas apbūves uzturēšanai un apsaimniekošanai, kā arī teritorijas inženiertehnisko komunikāciju nodrošināšana, Smiltenes pilsētas Limbažu ielas transporta organizācijas noteikšana, iekškvartāla ielu plānošana un piekļuves nodrošināšana esošajiem un plānotajiem nekustamajiem īpašumiem.

Detālplānojuma risinājumi: Sadalīt nekustamā īpašuma teritoriju un veidot adresāciju. Norādīt inženierkomunikāciju izvietojuma shēmu, esošo inženierkomunikāciju pārkārtošanas un optimizēšanas risinājumu, apbūves iespējamo izvietojumu, transporta un gājēju kustības organizāciju, t.sk. iekškvartāla ielu izveidi un janveidojamo ielu pieslēgumu pie esošajām ielām, ja nepieciešams, pārskatot ielu sarkano līniju risinājumus un nekustamā īpašuma piekļuves nodrošināšanu no jaunveidojamā Limbažu ielas turpinājuma, Vidzemes ielas, Daugavas ielas un jaunveidojamām iekškvartāla ielām. Precizēt detālplānojuma teritorijai Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. Vienlaikus ar detālplānojumu izstrādājams būvprojekts atbilstoši Smiltenes novada teritorijas plānojuma prasībām un detālplānojuma risinājumiem

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu iespējams iepazīties:

Priekšlikumus iespējams iesniegt rakstveidā līdz 2023.gada 16.janvārim:

  • nosūtot pa pastu Smiltenes novada pašvaldībai, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729;
  • pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Dārza ielā 3, Pils ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā.
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu [email protected];
  • vietnē geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā saitē “Iesniegt priekšlikumu”

Informāciju par detālplānojuma risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:

  • sazinoties ar detālplānojuma izstrādes vadītāju: Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāju Sarmīti Daudzieti (tālrunis 64707866, 27062522, e-pasts: [email protected]);
  • sazinoties ar detālplānojuma izstrādātāju: SIA “Livland group” pārstāvi Veldzi Liepu (e-pasts [email protected]).

Sagatavoja: Attīstības un plānošanas nodaļa